2016/05/16

Społeczeństwo na rzecz tolerancji

28 kwietnia 2016 r. zakończyliśmy projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowany przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita od września 2014 r. do kwietnia 2016 r., którego celem było upowszechnianie idei i usprawnienie działań realizowanych od 1999 roku przez Stowarzyszenie, a więc przede wszystkim zwalczanie wszelkich form rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innych postaw godzących w godność człowieka. W obliczu wzrastającej obecności mowy nienawiści i agresji powodowanej rasizmem, antysemityzmem, ksenofobią i innymi rodzajami nietolerancji, uznaliśmy za konieczne podjęcie działań, które piętnowałyby to zjawisko i uświadamiały zarówno obywateli/lki, jak i organy ścigania co do jego wysokiej szkodliwości społecznej i moralnej.

2015/01/04

Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości.
Patriotyzm Jutra 2014

15 grudnia 2014 zakończyliśmy projekt „Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości”. Realizowaliśmy go w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski. W czerwcu nawiązaliśmy kontakt z warszawskim Zespołem Szkół nr 118 – Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela i Gimnazjum nr 165 oraz z VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Uczniowie wybranych klas wzięli udział w całości projektu, który składał się z dwóch etapów.

2012/06/26

Prawo przeciw nienawiści 2011 – 2012

Prowadzimy badania efektywności instytucji polskiego prawa i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu, przejawiającej się w słowach i czynach, nienawiści etnicznej, rasowej i religijnej. Pytamy czy dostatecznie wykorzystuje się – a jeśli nie to dlaczego – istniejące przepisy prawne do przeciwstawiania się i zapobiegania takim aktom.

Rejestrujemy akty nienawiści i dyskryminacji wobec przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, kulturowych, seksualnych i innych, a także wobec materialnych tworów ich kultury (np. akty wandalizmu na cmentarzach). Dużą wagę przykładamy do informacji, w jaki sposób na tego typu wydarzenia reagują właściwe instytucje i władze samorządowe. Staramy się śledzić działania policji, lokalnych władz samorządowych, a następnie prokuratury i sądów.

Każdy może zgłosić do nas niepokojące zjawisko czy sprawę.
Adres mailowy koordynatorki programu „Prawo przeciw nienawiści”:  otwarta@otwarta.org


2012/06/26

Podróż w nieznane. Przystanek Siekierki 2008 – 2009

Projekt powstał z chęci pomocy dzieciom uchodźców przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu.

2012/06/26

Raport o mowie nienawiści 2001

Przez cały rok 2001 rejestrowaliśmy wypowiedzi antysemickie i ksenofobiczne („mowa nienawiści”) w wybranych tytułach polskiej prasy. Program został zakończony, a jego wyniki – w formie raportu – opublikowane. Książkowa wersja raportu, autorstwa Magdaleny Tulli i Sergiusza Kowalskiego ukazała się jesienią 2003 r. nakładem wydawnictwa W.A.B. i nosi tytuł „Zamiast procesu”.

2012/06/26

Razem w Europie – Otwarci na Innych 2007

W roku 2007 zrealizowaliśmy projekt edukacyjny Razem w Europie – Otwarci na Innych. Ideą projektu było zapoczątkowanie dyskusji w środowisku oświatowym na temat szacunku i tolerancji pomiędzy grupami społecznymi różniącymi się rasą, pochodzeniem etnicznym, religią i przekonaniami, a także nad sposobami popularyzowania tych zagadnień w szkołach. Jednocześnie badaliśmy zachodzące wśród młodzieży – pod wpływem globalizacji i rozwoju technologii – zmiany związane z definiowaniem pojęcia otwartości, tolerancji, także uprzedzeń oraz wpływu tych zmian na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Najważniejsze działania w projekcie: opracowanie scenariusza zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, warsztaty metodyczne dla nauczycieli poprzedzone wystąpieniami specjalistów, cykl zajęć edukacyjnych przeprowadzony w 25 szkołach w oparciu o przygotowane scenariusze. W szkołach uczestniczących w projekcie przeprowadzono wśród uczniów badania ankietowe dotyczące tematyki projektu. Zorganizowany został również konkurs promujący ideę Razem w Europie – Otwarci na Innych. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich.

2012/06/26

Szkoła Otwartości 2001 – 2004

Otwarta Rzeczpospolita w latach 2001 – 2004 realizowała projekt finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego. Polegał on na recenzowaniu funkcjonujących na rynku podręczników do nauczania czterech przedmiotów: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie. Brano pod uwagę przede wszystkim walory dydaktyczne książek, a także sposób prezentowania wartości propagandowych przez nasze Stowarzyszenie. Przeanalizowano około 180 tytułów. Wyniki tej pracy były wielokrotnie przedmiotem dyskusji w czasie spotkań z nauczycielami, dla których stanowiły one niezastąpione źródło informacji i wskazówek ułatwiających wybór podręcznika.

2012/06/21

„Zło może urosnąć – przeciw nienawiści” – projekty edukacyjne 2011

Celem projektu było promowanie wielokulturowości oraz integracja mniejszości narodowych wśród uczniów ze zwróceniem uwagi na lokalne dziedzictwo; identyfikacja antysemityzmu, ksenofobii oraz wszelkich form nietolerancji. Mottem dla projektów była przestroga Marka Edelmana mówiaca o tym, iż „Zło może urosnąć”.

2012/04/20

„Organizacje skrajne w demokratycznym państwie i społeczeństwie” 2012 – 2013

Od kwietnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. „Otwarta Rzeczpospolita” realizuje nowy projekt, poświęcony problematyce organizacji i ruchów skrajnych obecnych w demokratycznych państwach i społeczeństwach, finansowany ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

2012/04/20

Nowy projekt „Otwartej Rzeczpospolitej”: „Organizacje skrajne w demokratycznym państwie i społeczeństwie”

2011/11/16

Autorski program edukacyjny – warsztaty antydyskryminacyjne 2010

W okresie od września do grudnia 2010 r. przeprowadziliśmy 120 godzin warsztatów antydyskryminacyjnych w warszawskich gimnazjach i liceach. Warsztaty opierały się na autorskim scenariuszu lekcji. Uczniowie dowiadywali się, czym jest dyskryminacja rasowa, religijna, ze względu na orientację seksualną; dlaczego trzeba walczyć z każdym przejawem nietolerancji i dlaczego warto poznawać i szanować przedstawicieli innych kultur i wyznań.
2011/11/16

Społeczeństwo przeciw nienawiści 2010 – 2011

Otwarta Rzeczpospolita w okresie od 1 maja 2010 do 30 kwietnia 2011 r.  realizowała projekt „Społeczeństwo przeciw nienawiści”.

W ramach projektu:

– badaliśmy działalność organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu, przejawiającej się w słowach i czynach, nienawiści etnicznej, rasowej i religijnej;

– rejestrowaliśmy akty nienawiści i dyskryminacji wobec przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, kulturowych, seksualnych i innych, a także wobec materialnych tworów ich kultury (np. akty wandalizmu na cmentarzach);

– nieustannie badaliśmy, czy odpowiednie władze właściwie reagują na wyżej wymienione akty nienawiści;

-interweniowaliśmy wszędzie tam, gdzie pojawiła się nienawiść przede wszystkim o podłożu narodowościowym, etnicznym, religijnym i kulturowym.

Projekt „Społeczeństwo przeciw nienawiści” był realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Trust for Civil Society w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zapraszamy do działu INTERWENCJE

 

2011/11/16

Warsztaty antydyskryminacyjne 2011 – 2012

Prowadzimy warsztaty antydyskryminacyjnych w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Warsztaty opierają się na autorskim scenariuszu lekcji. Uczniowie dowiadują się, czym jest dyskryminacja rasowa, religijna, ze względu na orientację seksualną; dlaczego trzeba walczyć z każdym przejawem nietolerancji i dlaczego warto poznawać i szanować przedstawicieli innych kultur i wyznań.

W 2011 roku prowadziliśmy warsztaty antydyskryminacyjne pod hasłem „Zło może urosnąć”, zaś w tym roku kontynuujemy naszą działalność w oparciu o fundację Trust for Civil Society.

Zachęcamy gimnazja i licea do współpracy z nami. Warsztaty są bezpłatne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: otwarta@otwarta.org

Polecamy galerię zdjęć „Warsztaty antydyksryminacyjne”

Spot reklamowy o warsztatach dostępny jest na  stronie głównej „VIDEO O NAS”

Reportaż o warsztatach:

http://www.youtube.com/watch?v=dxZWZ9TZ-MI&feature=youtu.be

2016/04/30

Projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” – podsumowanie

Fundusze EOG_logoBatory_800x600logo-pcyfProjekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
Partner:  Fundacja Klamra

2016/04/29

Podziękowania Koordynatorki projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”

dziekuje-scale-332-373Wszystkie etapy realizacji projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji„, stworzenie i codzienna obsługa portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, podejmowanie interwencji, prowadzenie warsztatów i praca nad Przewodnikiem dla organów ścigania byłyby niemożliwe bez otwarcia się na drugiego człowieka. Mam tu na myśli zarówno współpracę z osobami zgłaszającymi (często anonimowo) incydenty na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, jak i z naszymi kolegami i koleżankami z innych organizacji i stowarzyszeń, z autorami i autorkami ekspertyz oraz tekstów zamieszczonych w Przewodniku. Wszystkich ich podziwiam i serdecznie dziękuję za współpracę i dzielenie się doświadczeniami. Ogromny upór, cierpliwość i dobrą wolę w realizacji trudnych celów projektu wykazały przede wszystkim osoby, które pracowały ze mną na co dzień: Katarzyna Strzałkowska (koordynatorka ds. interwencji), Damian Wutke (koordynator ds. monitoringu), prowadząca biuro Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita niezastąpiona Magdalena Grudzińska, wspaniały Dariusz Paczkowski i inni działacze z partnerskiej Fundacji KLAMRA, a także wspomagający nas członkowie Zarządu Stowarzyszenia, w szczególności Prezes Stowarzyszenia Marek Gumkowski. Za tę otwartość – nie tylko wyrażaną w hasłach i zamierzeniach, ale i w działaniu oraz postawach – dziękuję z całego serca. Projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). Operatorem projektów realizowanych w ramach programu jest Fundacja im. Stefana Batorego, której pracowniczkom i pracownikom – w szczególności opiekunce naszego projektu, pani Magdalenie Pocheć oraz dyrektorce programu „Obywatele dla demokracji”, pani Annie Rozickiej – serdecznie dziękujemy za profesjonalne wsparcie, opiekę i współpracę.

2016/04/28

Podsumowanie projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” (09.2014 – 05.2016)

W znaczeniu słowa „otwartość” odnajdujemy domyślny sens wskazujący na obecność drugiego człowieka – niezależnie od jego wyznania, pochodzenia etnicznego, płci czy orientacji seksualnej. Słowa takie, jak „otwartość”, „tolerancja”, „wielokulturowość”, „wolność”, pozostają jedynie hasłami, jeśli nie są wyrażone w działaniu. Celem projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita od września 2014 r. do kwietnia 2016 r., było upowszechnianie idei i usprawnienie działań realizowanych od 1999 roku przez Stowarzyszenie, a więc przede wszystkim zwalczanie wszelkich form rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innych postaw godzących w godność człowieka. W obliczu wzrastającej obecności mowy nienawiści i agresji powodowanej rasizmem, antysemityzmem, ksenofobią i innymi rodzajami nietolerancji, uznaliśmy za konieczne podjęcie działań, które piętnowałyby to zjawisko i uświadamiały zarówno obywateli/lki, jak i organy ścigania co do jego wysokiej szkodliwości społecznej i moralnej.

Środkiem do osiągnięcia tych celów były poszczególne etapy projektu (każdy punkt jest zlinkowany ze szczegółowym opisem danego etapu):
1. stworzenie i obsługa portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org;
2.  monitoring mowy i czynów nienawiści;
3. upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką projektu poprzez prowadzenie otwartych debat i warsztatów;
4. prowadzenie interwencji prawnych i społecznych;
5. opracowanie, wydrukowanie i dystrybucja publikacji zbiorowej pt. Przewodnik dla organów ścigania. Formy dyskryminacji i metody jej zwalczania;
6. zlecenie opracowania 30 ekspertyz prawnych, językowych i socjologicznych w oparciu o informacje zebrane na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org.
7) sieciowanie się z innymi organizacjami działającymi w zakresie zwalczania dyskryminacji i współpraca z Partnerem – Fundacją Klamra.

Zapraszamy do zapoznaniem się ze szczegółowym opisem każdego z etapów poniżej. Pełne sprawozdanie merytoryczne dot. projektu: SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z projektu Społeczeństwo na rzecz tolerancji IX.2014-IV.2016 K.Marcinkowska

2016/04/27

30 ekspertyz zleconych w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”

W ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” zleciliśmy opracowanie trzydziestu niezależnych opinii prawnych/specjalistycznych ekspertyz, które dołączamy do wysyłanych zawiadomień jako wsparcie uzasadnień, z powołaniem się na konkretny incydent/y lub odmowy wszczęcia dochodzenia dostępne na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyzy mają charakter prawniczy, specjalistyczny, opisowy, dotyczą też językowych cech mowy nienawiści czy analizy symbolów nienawistnych w przestrzeni publicznej. W przypadku opinii prawnych, ekspertyzy dotyczą wybranego incydentu lub grupy incydentów oraz oceny rozstrzygnięcia (o ile już ją otrzymaliśmy i umieściliśmy na portalu). Tematy ekspertyz dotyczą przede wszystkim logiki prawniczej niektórych uzasadnień umorzenia czy odmowy wszczęcia dochodzenia (np. interpretacja słowa „nawoływanie” do nienawiści), mogą być analizą interwencji związanych z koncertami neonazistowskimi, analizą incydentów islamofobicznych czy antysemickich.
Wszystkie ekspertyzy wraz z opisem incydentów, których dotyczą, znajdują się pod linkiem: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Poniżej udostępniamy też wszystkie trzydzieści ekspertyz w formacie PDF.

2016/04/27

Paula Sawicka o wzroście nienawiści

Paula Sawicka, wieloletnia prezeska Otwartej Rzeczpospolitej a obecnie członkini Rady Programowej, była gościnią „Sterniczek” Roberta Kowalskiego.  Komentując obecną sytuację zwróciła uwagę na potrzebę aktywizowania ludzi do tego, aby mówili „to jest złe i mi się nie podoba” i reagowali na nienawiść, która nas zalewa. Mówiła również o działalności naszego Stowarzyszenia, które za pośrednictwem portalu „Zgłoś nienawiść” monitoruje przypadki mowy nienawiści. – To jest nasz bardzo poważny problem, bolączka społeczna, że nie reagujemy. Dlatego też założyliśmy portal „Zgłoś nienawiść”, na którym każdy może bezpiecznie, bez narażania się na przykrości, zgłosić tego rodzaju rzecz mówiła w „Sterniczkach” Sawicka.

2016/04/27

Ekspertyza prawna (30) dot. znieważenia ze względów etnicznych

Udostępniamy trzydziestą ekspertyzę prawną – ostatnią zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy
znieważenia ze względów etnicznych
i jest analizą następujących incydentów zgłoszonych za pośrednictwem portalu:
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/211
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/212
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/213
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/215

Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna jest tutaj: 30 ekspertyza prawna dot. znieważenia ze wzg. etnicznych, M. Urbańczyk

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi ekspertyzami. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2016/04/27

Ekspertyzy prawne dot. antysemickiej mowy nienawiści i granic swobody wypowiedzi wobec ochrony osób z niepełnosprawnościami

Udostępniamy dwie ekspertyzy prawne (nr 28, nr 29) autorstwa mec. Karoliny Jankowskiej zlecone w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyzy dotyczą: (28) antysemickiej mowy nienawiści oraz (29) granic swobody wypowiedzi wobec ochrony osób z niepełnosprawnościami.
Ekspertyzy (w PDF) dostępne są na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org oraz poniżej.
ekspertyza 28, dot. antysemickiej mowy nienawiści, I 71 15, K. Jankowska
ekspertyza 29, dot. granic swobody wypowiedzi wobec ochrony osób z niepełnosprawnościami, IP 56 15, IP 5 15, K. Jankowska

2016/04/22

Ekspertyza dot. odpowiedzialności administratorów stron internetowych za publikowane przez użytkowników treści

Udostępniamy nową, dwudziestą szóstą ekspertyzę zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy odpowiedzialności administratorów stron internetowych za treści stanowiące mowę nienawiści publikowane przez użytkowników i jest autorstwa Doroty Głowackiej, prawniczki działającej w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. W ramach projektu przygotowała ona także ekspertyzę dot. mowy nienawiści w utworach muzycznych.
Ekspertyzy (w PDF) dostępne są na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org oraz poniżej.
ekspertyza 27 dot. odpowiedzialności adm. stron internet., IP 219 16, D. Głowacka

2016/04/19

Interwencje prawne w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” – wnioski.

W ramach sprawozdania z projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego przez zespół Otwartej od września 2014 r. do końca kwietnia 2016 r., udostępniamy wnioski z pracy Koordynatorki ds. interwencji. Poniżej podajemy przybliżone dane wskazujące na efekty naszych zgłoszeń oraz przykłady uzasadnień z Prokuratury dotyczących odrzucenia zgłoszeń. Uzasadnienia oraz pełen opis zgłoszonych przez nas incydentów jest do wglądu na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org w informacjach dodatkowych do każdego incydentu. W czasie trwania projektu przesłaliśmy do prokuratury 420 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu. Zawiadomienia dotyczyły najczęściej wypowiedzi publikowanych w Internecie, natomiast o większości spraw byliśmy informowani przez internautów i internautki za pośrednictwem portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Pełne sprawozdanie poniżej oraz tutaj: PODSUMOWANIE INTERWENCJI PRAWNYCH 24.09.2014-19.04.2016

2016/04/18

Monitoring w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” – wnioski.

mobile_monitoring-512 W ramach sprawozdania z projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego przez zespół Otwartej od września 2014 r., udostępniamy wnioski z pracy Koordynatorów ds. monitoringu dotyczące zarówno konieczności dalszego prowadzenia monitoringu, jak i dynamiki zjawisk monitorowanych. Możemy stwierdzić, że monitorowanie przejawów mowy i czynów nienawiści, ale też pozytywnych odpowiedzi na te zjawiska, jest potrzebne zarówno członkom Stowarzyszenia, jak i odbiorcom naszych działań. Umożliwia kompleksowy wgląd w nastroje społeczne, reakcję (w postaci interwencji prawnych i społecznych) na zidentyfikowane w ramach monitoringu problemy, czy wreszcie wstępną analizę poziomu dyskusji publicznej. Dla odbiorców, tj. osób korzystających z zakładki „monitoring” na stronie internetowej www.otwarta.org, stanowi on pewnego rodzaju kronikę wydarzeń – zarówno negatywnych, jak i pozytywnych związanych z tematem projektu. Całościowy opis dynamiki zjawisk monitorowanych wymagałby oczywiście dogłębnych analiz – poniżej przedstawimy jedynie obserwacje i wnioski z pracy Koordynatora ds. monitoringu.

2016/04/17

Nowe ekspertyzy prawne / www.zglosnienawisc.otwarta.org

Udostępniamy cztery nowe ekspertyzy prawne zlecone w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyzy dotyczą:
(23) nawoływania do eksterminacji osób homoseksualnych (autorka: Karolina Kudyba)
(24) pochwalania i nawoływania do przestępstwa wobec kobiet (autorka: Zuzanna Warso)
(25) Znamienia artystyczności jako okoliczności wpływającej na prawną kwalifikację czynu – kontekst mowy nienawiści (autor: Jakub Dąbrowski)
(26) dot. antysemickiego wpisu internetowego, IP 264 16, (autorki: A.Demenko, A.Orfin)
Ekspertyzy (w PDF) dostępne są na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org oraz poniżej.

2016/04/14

Radomszczanin został skazany za rasistowski wpis na swoim facebookowym profilu

14 kwietnia w Gazecie Radomszczańskiej pojawiła się informacja dotycząca zgłoszonego nam na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org rasistowskiego wpisu na profilu Facebook. Internauta pochodził z Radomia i napisał: „Oni dzieci traktują jako tarcze. J…ć ich w sam łeb i wy…..ć nierobów z naszego kraju!!!!”. O możliwości popełnienia przestępstwa z nienawiści zawiadomiliśmy radomszczańską prokuraturę, która wystosowała do sądu akt oskarżenia o publicznie nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Sąd skazał radomszczanina m.in. na grzywnę i podanie wyroku do publicznej wiadomości. Więcej w papierowym i e-wydaniu Gazety Radomszczańskiej.

2016/04/12

Ekspertyza dot. prawnokarnej kwalifikacji zachowania kibiców piłkarskich

Udostępniamy kolejną, dwudziestą drugą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy (22)  prawnokarnej kwalifikacji zachowania kibiców piłkarskich, A. Demenko http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/724 (opinia w przedmiocie prawnokarnej kwalifikacji zachowania kibiców piłkarskich polegającego na umieszczeniu na trybunach stadionu podczas meczu transparentu z hasłem „A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści”). Ekspertyza dostępna  jest tutaj: ekspertyza 22 dot. zachowania kibiców, IP 46 15, A. Demenko

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2016/04/12

Ekspertyza prawna dot. propagowania ustroju nazistowskiego

Udostępniamy kolejną, dwudziestą pierwszą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy (21) propagowania ustroju nazistowskiego, D. Błaszak http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1902
(post ze zdjęciem bramy obozu koncentracyjnego w Auschwitz, na której zamiast napisu Arbeit macht freit umieszczony został tekst Refugees Welcome wraz  z nienawistnym komentarzem. Ekspertyza dostępna  jest tutaj: ekspertyza 21 dot. art.256 k.k., IP 262 16, D.Błaszak

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2016/03/31

Ekspertyza prawna dot. propagowania ustroju nazistowskiego

Udostępniamy dwudziestą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy propagowania ustroju nazistowskiego  w oparciu o incydenty opisane na portalu. Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna jest tutaj: ekspertyza 20 dot. propagowania ustroju nazistowskiego, IP 51 15, IP 128 16, IP 43 15, M.Urbańczyk Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi ekspertyzami. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2016/03/21

Ekspertyza prawna dot. znieważenia z powodu przynależności narodowej (art. 257 k.k.)

Udostępniamy dziewiętnastą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy znieważenia z powodu przynależności narodowej  w oparciu o incydenty opisane na portalu. Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna jest tutaj: ekspertyza 19 dot. znieważenia z powodu przynależności narodowej – incydent M. IP 22 15 i IP 23 15 Urbańczyk  Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi ekspertyzami. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2016/03/21

Kara grzywny w wysokości 5000 zł za internetowy komentarz nawołujący do nienawiści (256§1 k.k)

We wrześniu 2015 r. dostaliśmy zgłoszenie na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, dotyczące komentarza nawołującego do nienawiści i przemocy ze względu na pochodzenie. Obraźliwe wyzwiska propagowały ustrój totalitarny poprzez bezpośrednie nawiązywanie do eksterminacji ludzi stosowanych przez nazistów. Stowarzyszenie zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu: wszczęto śledztwo w sprawie o czyn z art. 256§1 kodeksu karnego. W lutym 2016 r. oskarżony przyznał się w sądzie do zarzucanego mu czynu i otrzymał karę grzywny w wysokości 500 stawek dziennych po 10 zł. „Wysokość kary uwzględnia stopień winy [oskarżonego], społeczną szkodliwość zarzuconego mu czynu oraz potrzeby w zakresie prewencji ogólnej jak i indywidualnej„. Pełen opis sprawy oraz podjętych przez Otwartą kroków na portalu. Dziękujemy za zgłoszenie!
2016/03/15

Interwencja po wpisie dyr. Filipa Rdesińskiego

14 marca 2016 roku wystosowaliśmy list do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Etyki Mediów, w którym prosimy o zdecydowaną reakcję na wpis Filipa Rdesińskiego. Dyrektor poznańskiego Radia Merkury umieścił na swoim profilu zdjęcie hitlerowskich żołnierzy opatrując je podpisem „Komitet Obrony Demokracji w akcji”. Uważamy, że taki sposób wyrażania opinii stoi w sprzeczności z etyką dziennikarską, a także budzi wątpliwości prawne i moralne.

2016/03/15

ONR w płockim Liceum im. Małachowskiego

W dniu 1.03.2016 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Małachowskiego w Płocku odbyła się uroczystość ku czci Żołnierzy Wyklętych. Na zaproszenie dyrektor szkoły pani Katarzyny Góralskiej pojawili się na niej przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego „z falangą na ramieniu i ryngrafem na piersi”, a ich przemówienie utrzymane było w duchu nacjonalistycznym. Obecność organizacji ksenofobicznej, rasistowskiej, antysemickiej i homofobicznej w szkole publicznej stoi w jawnej sprzeczności z edukacją równościową i antydyskryminacyjną, do jakiej szkoła jest zobowiązana.

W dniu wczorajszym (14.03.2016), po otrzymaniu informacji o tym niepokojącym zdarzeniu, przedstawiciel OR odbył rozmowę telefoniczną z przedstawicielem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Wysłaliśmy również list do Kuratorium, w którym protestujemy przeciwko obecności skrajnych grup w szkołach publicznych, a także prosimy o kompleksowe  przyjrzenie się sprawie i wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób za to odpowiedzialnych.

2016/03/15

Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (15.03.2016)

15.03.2016 r. Koordynatorka ds. interwencji spotkała się z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, p. Magdaleną Kuruś i p. Marcinem Sośniakiem, w celu omówienia szczegółów dalszej współpracy. Na spotkaniu określono jej zakres – kontakt w przypadku spraw zakończonych decyzją prokuratury (określonych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org jako „zamknięte”) lub wątpliwości dotyczących sposobu działania prokuratury.
Otwarta Rzeczpospolita zobowiązała się do informowania Biura RPO o prowadzonych przez nią sprawach niekarnych, takich jak np. interwencje w Kuratorium Oświaty, u radnych. Biuro poinformowało również o możliwości wsparcia w formułowaniu apeli czy przygotowywaniu zgłoszeń oraz  zaoferowało podstawową pomoc prawną. Pracownicy biura RPO wyrazili zainteresowanie wnioskami z realizacji projektu czy zauważonymi przez Otwartą zmianami w pracy prokuratury (np. masowe odmowy wszczęcia) bądź uwagami dotyczącymi samych przepisów prawa.

2016/03/10

Ekspertyza dot. publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych

Udostępniamy osiemnastą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych  w oparciu o incydent opisany na portalu, zgłoszony do prokuratury przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita 10 lutego 2016 r. Autorką ekspertyzy jest pani Karolina Kudyba, prawniczka, psycholożka i trenerka antydyskryminacyjna. Ekspertyza dostępna jest tutaj: ekspertyza 18 dot. publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych – incydent I 127 15 K.Kudyba

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2016/03/08

Mowa nienawiści w utworach muzycznych – ekspertyza p. Doroty Głowackiej

Udostępniamy siedemnastą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy mowy nienawiści w utworach muzycznych, w oparciu o incydent opisany na portalu, zgłoszony do prokuratury przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita 12 listopada 2014 r. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczyło zamieszczenia na profilu „Narodowa Dębica” w portalu społecznościowym Facebook antysemickiej piosenki „Żydowska Batalia” zespołu Honor. Autorką ekspertyzy jest pani Dorota Głowacka, prawniczka działająca w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. Ekspertyza dostępna jest tutaj: ekspertyza 17 dot. mowy nienawiści w utworach muzycznych, D.Głowacka

Polecamy też dostępną on-line publikację wydaną przez Helsińską Fundacją Praw Człowieka, pt. Wolność artystyczna. Praktyczny przewodnik autorstwa Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej i Doroty Głowackiej.

2016/03/07

„W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”- międzynarodowa konferencja w Poznaniu

gal_bigZapraszamy serdecznie na międzynarodową konferencję W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa, która odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Otwarta Rzeczpospolita objęła wydarzenie patronatem honorowym, natomiast koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”, wygłosi referat dotyczący przebiegu projektu oraz strony www.zglosnienawisc.otwarta.org. Pełen program konferencji tutaj: 2016.03.10 program konferencji

2016/02/01

Ekspertyzy prawne

Udostępniamy dwie kolejne ekspertyzy prawne zlecone w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyzy dotyczą:
– (15) możliwości kwalifikacji prawnej zdarzenia jako wypełniającego znamiona czynu określonego w art. 256, K.Kudyba
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1622

(16) sprzedaży koszulek nazistowskich na Allegro, D.Błaszak
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1422

2016/01/29

Przydatność dydaktyczna portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org

Dzielimy się tekstem przesłanym nam z Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczącym przydatności dydaktycznej portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. „Portal www.zglosnienawisc.otwarta.org jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, pomocnym w procesie nauczania prawa. Po pierwsze zebrane tam incydenty stanowią bazę danych, na podstawie których z łatwością można opracować kazusy dla studentów prawa. Ze względu na ich różnorodność ułatwia to przekazanie wiedzy dotyczącej poszczególnych znamion przestępstwa. Ponadto są to kazusy aktualne, dotyczące bieżących wydarzeń, a co za tym idzie – bardziej atrakcyjne dla studenta niż standardowe kazusy książkowe. Ponieważ baza incydentów jest dostępna online, każdy student ma do niej stały dostęp.

2016/01/27

Ekspertyzy prawne opracowane w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”

Udostępniamy trzy kolejne ekspertyzy prawne zlecone w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyzy dotyczą: publicznego propagowania faszystowskiego lub innego ustroju totalitarnego,
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1393
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1394
publicznego znieważenia grupy ludności z powodu dyskryminacyjnego,
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/729
publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych,
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1616

Autorką ekspertyz jest pani Karolina Kudyba, prawniczka, psycholożka i trenerka antydyskryminacyjna.

2016/01/14

List do Otwartej: „Być może też inni zrozumieją, że zanim cokolwiek się napisze, trzeba dwa razy przemyśleć…”

„Być może też inni zrozumieją, że zanim cokolwiek się napisze, trzeba dwa razy przemyśleć i nie kierować się emocjami lecz zdrowym rozsądkiem”. Dostaliśmy już kolejny list od jednej z osób, której nienawistny komentarz zamieszczony na facebooku i wysłany za pośrednictwem www.zglosnienawisc.otwarta.org zgłosiliśmy do prokuratury. Podajemy go – za zgodą autora – do wiadomości publicznej.

„Szanowny Panie Prezesie! W związku z zaistniałą sytuacją, czyli moim niestosownym wpisem na facebooku w sprawie „publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych”, chciałbym bardzo serdecznie, z całą powagą i skruchą przeprosić Wszystkich, których mój wpis dotknął i uraził. Sytuacja i emocje, które mnie naszły podczas oglądania tego filmiku (wyobraziłem sobie w tym momencie moich Rodziców i Dziadków, którzy byliby potraktowani tak brutalnie), spowodowały, że nie zapanowałem nad słowami i wyzwiskami, które umieściłem na portalu facebook.

2016/01/11

„Przewodnik dla organów ścigania” – uwagi i opinie prokuratorów

Na dwa miesiące od przekazania 720 egzemplarzy Przewodników dla organów ścigania „Formy dyskryminacji i metody ich zwalczania” do jedenastu prokuratur apelacyjnych w całej Polsce, na prośbę koordynatorki projektu uzyskaliśmy pismo od prokuratorów dotyczące informacji zwrotnych i uwag na temat przydatności publikacji. W oparciu o korespondencję z prokuratorami z całej Polski, dostaliśmy m.in. następujące informacje:
1. „Przewodnik…” został pozytywnie oceniony przez prokuratorów apelacji szczecińskiej. „Tematyka w niej zawarta może być pomocna przy prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań z nienawiści. Zwłaszcza podkreślić należy przydatność zagadnień omówionych w Części 2 publikacji „Charakterystyki przestępstw motywowanych nienawiścią wobec pięciu grup mniejszościowych”. Zawierają one szereg cennych definicji i przybliżają specyfikę przestępstw motywowanych uprzedzeniami rasowymi i etnicznymi. Również cenne jest przedstawienie w Części 1 wydawnictwa najpopularniejszych symboli wykorzystywanych do szerzenia mowy nienawiści”.

2016/01/11

„W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” – konferencja pod patronatem Otwartej

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita objęło patronatem honorowym międzynarodową konferencję „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, która odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z referatem wystąpi m.in. koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” dr Karolina Marcinkowska.

Międzynarodowa konferencja pt. „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” ma na celu przedstawienie polskiej i europejskiej myśli polityczno-prawnej związanej z wyznaczeniem granic swobody wypowiedzi. We współczesnej wielokulturowej Europie coraz wyraźniej zaznaczają się spory związane z konfliktem takich wartości jak wolność słowa oraz związana z nią swoboda artystyczna z jednej strony, a z drugiej konieczności poszanowania szeroko pojmowanych praw człowieka oraz praw całych grup społecznych. Organizacja konferencji wynika z głębokiego przekonania, iż potrzeba więcej namysłu nad tymi problemami w kontekście współczesnej myśli polityczno-prawnej, zwłaszcza związanej z fundamentami demokracji liberalnej, tj. prawami i wolnościami człowieka. Pełen program konferencji: Międzynarodowa-Konferencja-Naukowa-W-poszukiwaniu-europejskiej-doktryny-wolności-słowa

2016/01/06

Kara 880 zł i 2 miesiące więzienia za wpis przeciwko uchodźcom

We wrześniu 2015 r. zgłoszono Otwartej za pośrednictwem formularza na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org nienawistny komentarz dotyczący uchodźców z Syrii, zamieszczony na Facebooku. Otwarta Rzeczpospolita zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu –   28 września 2015 r. wszczęto dochodzenie o przestępstwo określone w art. 256§1 kodeksu karnego. Autorka wpisu, 30-letnia bezrobotna z Lublina, z zawodu pracownik socjalny, postanowiła dobrowolnie poddać się karze. Wniosek w tej sprawie wpłynął do sądu w styczniu 2016 r. Kobieta proponuje dla siebie dwa miesiące więzienia w zawieszeniu oraz 800 zł grzywny. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do sądu. Całość sprawy została opisana w Lubelskim Dzienniku Wschodnim oraz jest do wglądu pod linkiem: http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1006

2015/12/30

Ekspertyza prawna dot. nawoływania do popełnienia przestępstwa masowego zamachu (art. 126a zw. z art. 118a k.k.)

Udostępniamy jedenastą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy nawoływania do popełnienia przestępstwa masowego zamachu (art. 126a zw. z art. 118a k.k.). Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna jest tutaj: Ekspertyza prawna dot. nawoływania do popełnienia przestępstwa masowego zamachu (art. 126a zw. z art. 118a k.k.) M_Urbańczyk i dotyczy trzech incydentów opisanych na portalu. Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2015/12/23

Oświadczenie Fundacji Batorego

Jako grantobiorca Fundacji im. Stefana Batorego, a obecnie grantobiorca programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG, udostępniamy Oświadczenie Fundacji Batorego:
W programie Monika Olejnik „7 dzień tygodnia”, w dniu 20 grudnia 2015 poseł na Sejm RP Paweł Kukiz- Kukiz’15, przewodniczący klubu parlamentarnego Kukiz’15, powołując się na anonimowy wpis na forum portalu Bankier.pl ogłosił, że Fundacja im. Stefana Batorego finansowała marsz Komitetu Obrony Demokracji ze środków „żydowskiego bankiera”, George’a Sorosa. Rzekome finansowanie miało się odbyć za pośrednictwem „wspieranego mocno przez Sorosa programu Obywatele dla Demokracji, który ma budżet 150 milionów złotych i jest finansowany z mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego.”Fundacja im. Stefana Batorego oświadcza, że nie finansowała Komitetu Obrony Demokracji ani ze środków własnych, ani ze środków programu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i żąda sprostowania przez posła Kukiza fałszywych informacji podważających wiarygodność i dobre imię Fundacji.
2015/12/21

Ekspertyza prawna dot. pochwały lub nawoływania do popełnienia przestępstwa ludobójstwa (art. 126a k.k. w zw. z art. 118 k.k)

Udostępniamy dziesiątą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy pochwały lub nawoływania do popełnienia przestępstwa ludobójstwa (art. 126a k.k. w zw. z art. 118 k.k). Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna jest tutaj: Ekspertyza prawna nr 4 – pochwała (lub nawoływanie do popełnienia) przestępstwa ludobójstwa M_Urbańczyk i dotyczy pięciu incydentów opisanych na portalu. Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2015/12/18

Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (18.XII.2015)

18 grudnia br. Koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” uczestniczyła w drugim spotkaniu okrągłego stołu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (relacja z pierwszego tutaj)  w sprawie zwalczania mowy nienawiści i hejtu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele_lki organizacji pozarządowych i społecznych zaangażowanych w zwalczanie mowy nienawiści w internecie oraz prowadzenie inicjatyw edukacyjnych (m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wybieram bez Hejtu, Amnesty Polska, Obywatele Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Muzeum POLIN). Omówiono kwestie związane przede wszystkim z szeroko pojętą edukacją i jej odbiorcami, jak i możliwościami łączenia sił, dzielenia się doświadczeniami, skutecznej ich promocji. Zwróciliśmy uwagę na to, jak ważne jest wzbudzanie odwagi cywilnej i „praca u podstaw”.

2015/12/07

Ekspertyza prawna nr. 9

Udostępniamy już dziewiątą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 257 k.k.).
Autorką ekspertyzy jest pani Dominika Błaszak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji. Ekspertyza dostępna tutaj: Ekspertyza prawna IP 219_D.Błaszak_12.2015 Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela

Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2015/11/26

Odpowiedź od Podlaskiego Kuratora Oświaty

logo_KOwBPodlaski Kurator Oświaty odpowiedział na nasz list z 12 listopada, w którym wyraziliśmy zaniepokojenie w związku z sytuacją, która miała miejsce w białostockim Zespole Szkół nr 3. Nauczyciel fizyki z tamtejszego gimnazjum treścią zadania uczynił pytanie: „Oblicz ilu uchodźców trzeba zepchnąć z tratwy aby dopłynąć do celu”. Szef białostockiego Kuratorium zapewnia w nim, że Kuratorium dokłada wszelkich starań, aby uczniowie i nauczyciele byli zaznajamiani z kulturą przybywających do Białegostoku tak, aby nie powodować napięć na tle zróżnicowania kulturowego.

2015/11/24

Wspólnota Mieszkaniowa z Zielonej Góry zamaluje nienawistne graffiti

pismo ZWM Zielona GóraSprawa nienawistnego graffiti „White Power Fabulaz”, które pojawiło się w Zielonej Górze na początku października, ma nareszcie swój pozytywny finał. Po interwencjach, które podejmowaliśmy zgłaszając sprawę zielonogórskiej policji oraz prezydentowi miasta, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych nr 2 w Zielonej Górze poinformował nas, że ściana elewacji budynku zostanie zamalowana.

Więcej o naszej interwencji (zawiadomienie oraz list do prezydenta miasta) na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org

2015/11/24

Sieciujemy się – spotkanie z grupą członków Otwartej w Szczecinie

2015/11/23

„Uczę się na własnych błędach” – list z przeprosinami do Otwartej

Jesteśmy pod wrażeniem listu wysłanego do nas przez jedną z osób, której nienawistny komentarz zamieszczony na facebooku i wysłany przez internautę za pośrednictwem www.zglosnienawisc.otwarta.org zgłosiliśmy do prokuratury. Podajemy go – za zgodą autora – do wiadomości publicznej. „Piszę w sprawie mojego nieodpowiedzialnego zachowania (umieszczony napis pod filmem, dnia ….09.2015 r.),  który został zgłoszony na policję. Komentarz ten, dnia dzisiejszego został usunięty ze strony facebook. Pisząc ten komentarz byłem pod wpływem alkoholu i w silnych emocjach, nie jest on równoznaczny z moimi poglądami. Chciałem bardzo przeprosić, że naraziłem Państwo na czytanie tak nieodpowiedniego wpisu. Jednocześnie chciałbym zapewnić, że nigdy wcześniej nie zachowywałem się w ten sposób, ani nie zamieszczałem podobnych treści w internecie. Zapewniam, że moje poglądy nie mają nic wspólnego z faszyzmem, ksenofobią i nietolerancją, tym bardziej nie miałem na myśli nawoływania do nienawiści czy agresji. Jestem człowiekiem, który uczy się na własnych błędach, dlatego możecie być Państwo pewni, że już nigdy żaden komentarz tego typu nie pojawi się na żadnym moim koncie czy innych portalach internetowych. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby Państwo zapomnieli o całej tej sprawie. Jeszcze raz bardzo przepraszam całe Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita oraz zarząd i prezesa”.

2015/11/23

Mowa Nienawiści. Od przeszłości do przyszłości

22 listopada na Wydziale Prawa i Administracji w sali balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie odbyło się seminarium pt. Mowa Nienawiści – od przeszłości do przyszłości. Stosowanie Europejskiej Konwencji w wewnętrznym systemie prawnym państwa. Szkolenie rozpoczęło się projekcją filmu „Historia Ireny Sendler”, po której odbyły się dyskusje panelowe. W seminarium udział wzięli przedstawiciele nauki, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Wiceprzewodniczący Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji prof. Mirosław Wyrzykowski, dr hab. Michał Bilewicz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami oraz Wiceprezeska Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka.

2015/11/20

Prezes Otwartej na spotkaniu okrągłego stołu u RPO w sprawie zwalczania mowy nienawiści w internecie

W dniu 13 listopada w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie okrągłego stołu w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści w internecie. W obradach, które prowadził Rzecznik PO dr Adam Bodnar, wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych – m.in. Prokurator Generalny Andrzej Seremet, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Policji, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Sądownictwa – a także administratorzy internetowych portali informacyjnych i społecznościowych, reprezentanci mediów oraz osoby delegowane przez organizacje pozarządowe (zob. informacja Biura RPO). Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita reprezentował prezes Zarządu Marek Gumkowski. Przedstawił on pokrótce wcześniejsze inicjatywy Stowarzyszenia dotyczące mowy nienawiści, m.in. publikację w 2003 r. książki Magdaleny Tulli i Segiusza Kowalskiego „Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści”, przede wszystkim jednak omówił aktualne działania Stowarzyszenia związane z prowadzonym w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” portalem zglosnienawisc.otwarta.org.

2015/11/12

„Zakaz pedałowania”: odwołujemy się od decyzji Prokuratury

9 października br., przy wsparciu Grupy Prawnej Kampanii Przeciw Homofobii, zawiadomiliśmy Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na opublikowaniu (nie później niż w dniu 20 września 2013 r.) piosenki o tytule „Zakaz pedałowania”, której autorstwo przypisywane jest osobie posługującej się pseudonimem „Wuem Encecha”, zawierającej groźbę bezprawną wobec grupy osób z powodu ich przynależności politycznej. 30 października Prokuratura Rejonowa Warszawa – Żoliborz postanowiła odmówić wszczęcia postępowania wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Postanowiliśmy odwołać się od tej decyzji i, przy wsparciu Stowarzyszenia Lambda Warszawa, 12 listopada  złożyliśmy zażalenie na postanowienie Prokuratury.

2015/11/12

List do Podlaskiego Kuratora Oświaty

10 listopada 2015r. redaktor Joanna Klimowicz z „Gazety Wyborczej” w artykule „Topienie uchodźców na lekcji fizyki. Skandal w Białymstoku” opisała zdarzenie do jakiego doszło w Zespole Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego. Nauczyciel fizyki z tamtejszego gimnazjum treścią zadania uczynił pytanie: „Oblicz ilu uchodźców trzeba zepchnąć z tratwy aby dopłynąć do celu”. W tej sprawie wystosowaliśmy dziś list do Podlaskiego Kuratora Oświaty.

2015/11/06

Przekazujemy 720 przewodników do prokuratur apelacyjnych w całej Polsce!

027

Dziś (06.11) przekazaliśmy 720 egzemplarzy Przewodników dla organów ścigania „Formy dyskryminacji i metody ich zwalczania” do siedziby Prokuratury Generalnej. Zostaną one przekazane do jedenastu prokuratur apelacyjnych w całej Polsce i rozdzielone pomiędzy  prokuratorów w Prokuraturze Generalnej (6 egzemplarzy zostanie przekazanych do poszczególnych departamentów oraz 6 dla członków Zespołu Doradców ds. Ofiar Przestępstw). Na zdjęciu prezes Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita Marek Gumkowski z panią Lidią Mazowiecką z Prokuratury Generalnej, z pierwszą „transzą” przewodników. Przypominamy, że przewodnik jest też dostępny w wersji interaktywnej i w PDF-ie. Opracowanie i druk przewodnika jest jednym z etapów projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2015/11/06

Interaktywna wersja Przewodnika dla organów ścigania – już dostępna!

Przewodnika dla organów ścigania, wydany niedawno w wersji drukowanej, jest dostępny w PDF, a od teraz także w wersji interaktywnej. OR Przewodnik interaktywny

Mamy nadzieję, że taka wersja ułatwi czytanie/znajdowanie szczegółowych informacji. Spis treści jest klikalny, każdy logotyp po kliknięciu otwiera stronę danej organizacji, na początku każdego artykułu na górze jest aktywne pole, które kliknięciem przerzuca na pierwszą stronę pliku, a strony www też są aktywne i otwierają się po kliknięciu.

2015/11/03

Ekspertyza prawna dot. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 255 k.k.)

Kolejna ekspertyza prawna zlecona w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 255 k.k.) – trzech incydentów opisanych na portalu:
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1172
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1153
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1077
Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna tutaj: Ekspertyza nr 3 art. 255 k.k. Nawoływanie i pochwalanie przestęspstwa_M.Urbańczyk_10.2015

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ośmioma ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela

Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2015/10/29

List do prezydenta Zielonej Góry ws. rasistowskiego graffiti

27 października skierowaliśmy list do prezydenta Zielonej Góry, pana Janusza Kubickiego, z prośbą o interwencję, mającą na celu doprowadzenie do usunięcia nienawistnego graffiti znajdującego się przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5/6. Graffiti to napis „WHITE POWER FALUBAZ”, znak anarchii na szubienicy i dwa krzyże celtyckie. Powszechnie wiadomo, że formułowanie haseł „white power”, czyli „biała siła” ma silne podłoże rasistowskie, sugerujące supremację białych. Do sloganu tego niejednokrotnie odwołują się zespoły muzyczne, tworzące w nurcie nazirocka, a także bojówki kiboli, z czym do czynienia mamy w tym przypadku.

Nasza wcześniejsza interwencja – zgłoszenie do zielonogórskiej policji – nie przyniosła skutku. Dlatego postanowiliśmy prosić prezydenta miasta jako tego, który odpowiada za tkankę miejską, a przecież nikt nie ma wątpliwości, że rasistowskie napisy ją niszczą.

Treść listu.

2015/10/28

Przewodnik „Formy dyskryminacji i metody jej zwalczania” już dostępny w wersji drukowanej!

12066020_10153685058757037_4794704537296668669_nPrzewodnik dla organów ścigania: Formy dyskryminacji i metody jej zwalczania już jest dostępny w wersji papierowej! To praca zbiorowa, złożona z tekstów przybliżających charakterystykę przestępstw motywowanych nienawiścią wobec Romów, Żydów, czarnoskórych, muzułmanów i środowiska LGBT. Teksty zostały napisane przez osoby, które na co dzień pracują dla tych społeczności i znają źródła, specyfikę oraz charakter najczęściej spotykanych przestępstw motywowanych nienawiścią skierowanych przeciwko opisywanej grupie. Bezpłatne egzemplarze zostaną przekazane (także przy pomocy naszego partnera: Fundacji Klamra) policjantom, prokuratorom, organizacjom pozarządowym zajmującym się tematyką związaną z przestępstwami z nienawiści i zwalczaniem mowy nienawiści. Przewodnik można też odebrać w naszym biurze po wcześniejszym kontakcie: otwarta@otwarta.org. Istnieje również możliwość wysyłki na koszt zamawiającego. Przewodnik powstał w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2015/10/26

Zażalenie na Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nienawistnego wpisu dot. imigrantów

Na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org został nam zgłoszony incydent – wpis na stronie facebook w którym użytkownik nawołuje do nienawiści i przemocy wobec imigrantów oraz zachęca do stosowania „rozwiązań” nazistowskich. Pisze on: „najlepiej by było pobudowac obozy i tam ich spędzić i zagazowac tak dla przykładu żeby tym kturzy tu maja zamiar przybyc byli pewni tego co z nimi się zrobi po przekroczeniu naszej granicy„. Wpis zgłosiliśmy na prokuraturę (11.09.2015), otrzymaliśmy jednak odmowę wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego IP/153/15 odmowa wszczęcia dochodzenia. Przygotowaliśmy zażalenie na Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – do wglądu poniżej i tutaj: Zażalenie IP/153/15 z 26.10.2015

2015/10/22

Lidia Ostałowska o „Przewodniku dla organów ścigania”

z14231608Q22.10 w Dużym Formacie do Gazety Wyborczej ukazał się artykuł Lidii Ostałowskiej, w którym mowa jest o tym, jak można przeciwdziałać mowie nienawiści w przestrzeni publicznej i jak wiele zależy od policji. Autorka powołuje się m.in. na słowa jednego z autorów przewodnika – Gerarda Baha. Pisze ona: „Graffiti na elewacjach budynków, wlepki na przystankach i w komunikacji publicznej, nadruki na ubraniach, napisy i symbole na transparentach uczestników imprez sportowych i uroczystości patriotycznych to codzienne przejawy agresji na polskich ulicach. Przestępstwa z nienawiści są ścigane z urzędu. Zły język – nie, co wcale nie znaczy, że musi pozostać bezkarny. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przygotowało właśnie dla organów ścigania poradnik antydyskryminacyjny. Młodszy inspektor Gerard Bah, pełnomocnik świętokrzyskiej policji ds. ochrony praw człowieka, pisze w nim, jak wiele zależy od funkcjonariuszy”.

2015/10/21

Hejt uduchowiony i akademicki. Wspieramy Olgę Tokarczuk!

Napisano już wiele na temat nienawistnych ataków, wyzwisk i gróźb, które jak ropa z przeciętego wrzodu bluznęły na Olgę Tokarczuk z internetowych forów i portali po jej wypowiedzi po otrzymaniu (po raz drugi) literackiej Nagrody Nike.
Trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą w twarz i spróbować napisać ją trochę od nowa – powiedziała pisarka – nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, które robiliśmy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników czy mordercy Żydów.

2015/10/18

Prezes Otwartej Rzeczpospolitej o mowie nienawiści

18 października gościem programu „Twój problem – moja sprawa” w Radiu Tok Fm był prezes Otwartej Rzeczpospolitej – Marek Gumkowski. W trakcie audycji mówił o wzroście ilości zgłoszeń płynących na nasz portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. Podkreślił, że w ciągu 9 miesięcy funkcjonowania portalu otrzymaliśmy około 1100 zgłoszeń, z czego we wrześniu około 400, co miało związek z debatą publiczną na temat sytuacji uchodźców oraz marszami antyimigranckimi.

2015/10/14

Przewodnik dla organów ścigania już dostępny w PDF-ie!

FORMY-dyskryminacji-okładka-v6-front_SW ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” Otwarta Rzeczpospolita wydała publikację pt.: Przewodnik dla organów ścigania. Formy dyskryminacji i metody jej zwalczania.  To praca zbiorowa, złożona z tekstów przybliżających charakterystykę przestępstw motywowanych nienawiścią wobec następujących grup mniejszościowych: Romów, Żydów, czarnoskórych, muzułmanów i środowiska LGBT. Teksty zostały napisane przez osoby, które na co dzień pracują dla tych społeczności i znają źródła, specyfikę oraz charakter najczęściej spotykanych przestępstw motywowanych nienawiścią skierowanych przeciwko opisywanej grupie. Autorami są: Gerard Bah, Grzegorz Demel, Katarzyna Górak-Sosnowska, Mirosława Makuchowska, Karolina Marcinkowska, Joanna  Paula Sawicka, Joanna Synowiec, Marianna Szczygielska, Talewicz-Kwiatkowska,  Małgorzata Waszczuk. Publikacja współfinansowana z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Realizacja wydawnicza: BEL Studio. Bezpłatna wersja drukowana już wkrótce dostępna. Wersja elektroniczna do pobrania tutaj: OR Przewodnik_v3_19.11.2015_XS

2015/10/07

Statystyki, liczby, informacje. Portal www.zglosnienawisc.otwarta.org (I-X.2015)

369881-dlugopis-dokumenty-300-170Od stycznia 2015 r. gros podejmowanych przez Otwartą Rzeczpospolitą interwencji pochodzi ze zgłoszeń internautów na www.zglosnienawisc.otwarta.org. Przez dziewięć miesięcy dostaliśmy 1026 zgłoszeń, z czego najwięcej – bo około 400 – przesłano nam we wrześniu. Obecnie 334 sprawy są w toku, co oznacza, że wysłane przez nas zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa są rozpatrywane przez prokuraturę. Dzięki portalowi widoczne jest to, że coraz więcej obywateli czuje potrzebę działania i reagowania na nienawiść. Odnosimy wrażenie, że w stosunku do poprzednich lat zwiększyła się ogólna świadomość tego, że nienawistne słowa mogą być przestępstwem, a zatem są karalne. Od początku roku wysłaliśmy też 18 zażaleń na decyzję prokuratury, podjęliśmy ok. 12 interwencji w sprawie nienawistnych napisów na murach, zgłosiliśmy ok. 80 próśb w sprawie obraźliwych wpisów do administratorów i redakcji różnych stron internetowych, publikacji i gazet.

2015/10/07

Kampania „Wybieram bez hejtu” oficjalnie rozpoczęta

12120153_427945377396311_3715147598522045937_o6 października, przy Skwerze Wolnego Słowa w Warszawie, oficjalnie zainaugurowano kampanię Wybieram bez hejtu. Jej inicjatorami są Obywatele Kultury, Obywatele Nauki oraz Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

– Zwracamy się do wyborców, polityków, dziennikarzy, do mediów, do bloggerów i piszących na forach, żeby pamiętali, że warto być przyzwoitym także w słowach. Słowo też rani, słowo też zabija, mamy tego przykłady – apelowała Beata Chmiel, przedstawicielka Obywateli Kultury.

2015/10/03

Inauguracja „Wybieram bez hejtu” już 6 października

12096157_426537390870443_3168567254364134754_nW najbliższy wtorek, 6 października o godz. 13.00 przy Memoriale Wolnego Słowa (Skwer Wolnego Słowa) w Warszawie odbędzie się inauguracja i pierwsza konferencja prasowa kampanii społecznej Wybieram bez hejtu. Kampania została zainicjowana przez Obywateli Kultury, Obywateli Nauki i Otwartą Rzeczpospolitą. Organizatorzy akcji mówią: „Są wyborcy i są hejterzy. Wyróżnij się z tłumu! Wybieraj bez hejtu”.
Od dzisiaj dostępne są kanały społecznościowe akcji: Facebook, YouTube oraz Twitter. W poniedziałek ruszy też strona internetowa www.wybierambezhejtu.pl, na której będzie można podpisać Dekalog Dobrych Wyborów.
2015/10/01

Uroczyste odsłonięcie muralu Fundacji Klamra w Kole – Mowa Miłości i zglosnienawisc.otwarta.org

12072798_1151240011556819_556404285356342446_nDziś (1 października) odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu przy ulicy Wojciechowskiego w Kole. Mural powstał w ramach ogólnopolskiej akcji „Mow@ Miłości” realizowanego przez naszego Partnera – Fundację Klamra. Mural, na którym pojawiła się też nazwa portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, jest efektem warsztatów realizowanych przez Darka Paczkowskiego dla uczniów ze Zespołu Szkół w Kościelcu i Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W trakcie 3dniowych warsztatów prowadzonych przez członków Fundacji Klamra uczniowie i osoby niepełnosprawne spotkają się, aby poznać się nawzajem i za pomocą farby przelać na ścianę swoje artystyczne ekspresje i obrazy, które niosą miłość, równość i szacunek do drugiego człowieka.

2015/09/30

OR pisze do Prokuratury ws. antyimigranckiego marszu w Słupsku

5606a43ece389_p30 września 2015 roku do Prokuratury Okręgowej w Słupsku przesłaliśmy zawiadomienie o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa. Sprawa dotyczy manifestacji „Słupszczanie przeciw imigracji – Marsz w obronie polskich miejsc pracy”, która odbyła się dnia 26 września br. Uczestnicy wydarzenia, organizowanego przez Okręg Pomorski Młodzieży Wszechpolskiej, prezentowali hasło „Arab dostanie kopa”, „Fuck islam”, któremu towarzyszył przekreślony symbol islamu oraz krzyże celtyckie.

Zdaniem Stowarzyszenia zachowania, które miały miejsce w trakcie manifestacji 26 września 2015r. w Słupsku, wypełniają znamiona czynu zabronionego – przestępstwa publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic wyznaniowych, narodowościowych i etnicznych oraz publicznego prezentowania przedmiotów, będących nośnikami treści treści faszystowskiej, to jest z art. 256 § 1 i § 2 Kodeksu karnego, w związku z czym osoby prezentujące przytoczone hasła i symbole powinny podlegać odpowiedzialności karnoprawnej za popełnienie przestępstwa.

Treść zawiadomienia.

2015/09/28

Przesiąknięte nienawiścią graffiti w Zielonej Górze

DSCF56788Dzisiaj, na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, otrzymaliśmy wiadomość, w której autor informuje o „przesiąkniętym nienawiścią religijną oraz rasową” graffiti, które pojawiło się w Zielonej Górze. Choć cytowanie nienawistnych komentarzy, wpisów czy graffiti uważamy za powielanie negatywnego przekazu, w tym przypadku pozwalamy sobie to uczynić. Poruszył nas wspomniany list, w którym mieszkaniec stolicy województwa lubuskiego pisze, że „wstyd mu za swoje miasto i przejawy tak wielkiej nietolerancji”. Na murze widzimy napis, który jest ewidentnym przejawem braku współczucia i wrażliwości na jakąkolwiek krzywdę. Bo cóż, oprócz nienawiści, czuć może człowiek, który w publicznym miejscu, wielkimi widocznymi literami pisze: „Stop islamizacji! K***y do utylizacji!”? Patrząc na zdjęcie, które przedstawia owo graffiti dostrzec możemy również dwa inne zwroty. Zapisane w postaci skrótu A.C.A.B oraz w postaci ciągu cyfr 1312, oznaczają w najdelikatniejszym przekazie miejskiego slangu „Każdy policjant to drań”.

2015/09/28

Opinia dotycząca granic wolności słowa w przypadku wypowiedzi mających formę nawoływania do nienawiści na tle orientacji seksualnej

W ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, zleciliśmy opracowanie opinii prawnej dotyczącej granic wolności słowa w przypadku wypowiedzi mających formę nawoływania do nienawiści na tle orientacji seksualnej. Autorką ekspertyzy jest pani Karolina Kudyba – prawniczka, psycholożka i trenerka antydyskryminacyjna. Ekspertyza dostępna tutaj: Opinia dot. granic wolności słowa w przypadku wypowiedzi mających formę nawoływania do nienawiści na tle orientacji seksualnej, K. Kudyba

2015/09/28

OR komentuje umorzenie sprawy o publiczne nawoływanie do nienawiści

62-letni Józef Cz., magazynier z Bielska-Białej, na jednym z portali przeczytał tekst o incydencie z udziałem Romów w małopolskich Maszkowicach. Tekst skomentował na forum: „Z Romami jest tak samo jak z klerem. Nie orzą, nie sieją, a plony potężne zbierają. Czy ktoś widział cygana uczciwie pracującego? Żyją tylko z przekrętów, żebractwa i kradzieży. Kombinacje mają w genach i nic tego nie zmieni. Dlatego izolacja lub wygnanie i będzie spokój” – napisał. Po zawiadomieniu przez mieszkańca Białegostoku prokuratura wszczęła postępowanie. Oskarżony dobrowolnie chciał poddać się karze, jednak sąd sprawę umorzył.

2015/09/24

Administratorzy wykop.pl piszą: „nie widzimy powodu by bronić ludzi, którzy publicznie szerzą nienawiść”

Brawo dla administratorów serwisu wykop.pl! W otwartym liście do wszystkich użytkowników serwisu, piszą m.in.: „nie widzimy powodu by bronić ludzi, którzy publicznie szerzą nienawiść, są przesadnie wulgarni i nawołują do agresji w stosunku do innych osób”. I dalej: „Od pewnego czasu jesteśmy zasypywani żądaniami wydania danych osób, które w swych komentarzach jawnie nawołują do nienawiści i agresji przeciwko innym ludziom i grupom ludzi. Przypominamy Wam, że Wykop nie ma prawnych narzędzi pozwalających w takiej sytuacji stanąć w obronie użytkownika i odmówić wydania danych policji lub prokuraturze. (…)

2015/09/24

Dzięki zgłoszeniu rasistowskiego komentarza na zglosnienawisc.otwarta.org – grzywna dla hejtera w Siedlcach

Karę 1,5 tys. zł grzywny wymierzył w środę siedlecki sąd rejonowy mężczyźnie oskarżonemu o zamieszczenie na jednym z portali rasistowskiego wpisu dotyczącego nielegalnych imigrantów z Afryki. Wyrok w Sądzie Okręgowym w Siedlcach zapadł po dobrowolnym poddaniu się uzgodnionej karze – pisze gazeta wyborcza 25.09.2015.
Sprawa dotyczyła wpisu zamieszczonego w marcu na jednym z portali internetowych zawierającym m.in. filmiki i zdjęcia publikowane przez internautów.

2015/09/21

Pismo do prokuratury w sprawie manifestacji przeciw uchodźcom w Gdańsku

demonstracja gdanskW piśmie dotyczącym gdańskiej demonstracji z 12.09. br, podczas której padały okrzyki: „Jebać islam!”, „Zrobimy z wami, co Hitler zrobił z Żydami!”, „A na drzewach zamiast liści będą wisieć islamiści!”, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wyraża również poparcie dla działań gdańskiego adwokata, który już wcześniej zdecydował się poinformować prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez uczestników manifestacji.

fot. Przemysław Świderski / Dziennik Bałtycki

2015/09/17

Raport Amnesty International – brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce

54df42c013Dziś (16.06.2015) w Warszawie zaprezentowany został – na dzień przed oficjalną premierą – Raport Amnesty International: „Dotknięci przez nienawiść, zapomniani przez prawo: brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce„. Raport pokazuje skutki tego dwutorowego, niespójnego podejścia do zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce, zawiera przepisy nakazujące ściganie i karanie przestępstw z nienawiści motywowanych pochodzeniem rasowym, etnicznym, narodowym, wyznaniem lub bezwyznaniowością, ale jednocześnie nie zapewnia podobnej ochrony przed przestępstwami z nienawiści motywowanymi wiekiem, niepełnosprawnością. Na spotkaniu obecna była Koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” OR. Raport do pobrania tutaj: http://amnesty.org.pl/uploads/media/hate_crimes_report_-_POLISH_-_WEB.pdf

2015/09/16

O portalu zglosnienawisc.otwarta.org w Gazecie Pomorskiej

W 2015 roku już 323 osoby usłyszały zarzuty za publikowanie tzw. mowy nienawiści w internecie. Zjawisko „hejtowania” nasiliło się bardzo w ostatnich dwóch tygodniach. W Gazecie Pomorskiej, w artykule Macieja Czerniaka pt. „Pier…brudasy”, „do gazu z nimi” Śledczy mają oko na hejterów” z 16 września 2015,  mowa też o portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org i o działaniach podejmowanych przez organizacje walczące z mową nienawiści.

2015/09/15

Ekspertyza prawna dot. znamion czynu przestępczego i konfliktu między wolnością słowa a mową nienawiści

W ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, zleciliśmy opracowanie opinii prawnej dotyczącej znamion czynu przestępczego i konfliktu między wolnością słowa a mową nienawiści, zwłaszcza odniesienia do orzecznictwa ETPC. Ekspertyza dotyczy jednego z wielu zgłaszanych w ostatnim czasie incydentów nawołujących do nienawiści wobec muzułmanów. Analiza wychodzi jednak poza opisywany przypadek, ponieważ odnosi się do wytycznych Prokuratora Generalnego oraz statystyk policyjnych, które wskazują na wagę problemu. Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna tutaj: Ekspertyza prawna dot. znamion czynu przestępczego i konfliktu między wolnością słowa a mową nienawiści M. Urbańczyk

2015/09/14

O portalu zglosnienawisc.otwarta.org w METRO

„Odkąd zaczęła się narodowa kłótnia o uchodźców, internet pełen jest haseł nawołujących do przemocy. Odkąd na sile przybrały emocje związane z przyjęciem uchodźców i Polska stoi przed decyzją, w jakiej skali pomoże uciekającym, zgłoszenia przychodzące na portal dotyczą niemal wyłącznie mowy nienawiści skupionej wokół tego tematu”. Anita Karwowska w gazecie METRO pisze o portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Tutaj link do artykułu.

2015/09/14

Otwarta Rzeczpospolita w Polskim Radiu 24. „Uchodźcy – szansa czy zagrożenie?”

12 września w Warszawie odbyły się dwie demonstracje – przeciwników i zwolenników przyjęcia przez Polskę prawie 12 tysięcy uchodźców. Sprawa ta wzbudziła kontrowersje w Sejmie i podzieliła społeczeństwo. W Debacie Poranka (14.09.2015) prowadzonej przez Roberta Walenciaka w Polskim Radiu 24, eksperci i publicyści rozmawiają o sprawach, które nurtują Polaków. W dyskusji dotyczącej konfliktu narosłego wobec przyjęcia uchodźców do Polski, wziął udział Prezes Otwartej Rzeczpospolitej Marek Gumkowski. „Podsycanie nienawiści wobec uchodźców świadczy o upadku moralnym społeczeństwa” – mówi –  „jestem w stanie zrozumieć lęk, nie jestem w stanie zrozumieć nienawiści. „Przenoszenie” nienawiści z obcych na wszystkich, to poważne, moralne zagrożenie. Edukacja została fatalnie zaniedbana”. Gośćmi audycji byli też prof. Krystyna Skarżyńska (SWPS) i dr Piotr Bajda, politolog (UKSW).

2015/09/09

Przeprosiny hejtera

W ostatnim czasie (od początku września 2015) obserwujemy drastyczny spadek jakości publicznej debaty nt. uchodźców. Fala hejtu zalewa w największej mierze Internet, a jednym z najdrastyczniejszych komentarzy dotyczących pomocy uchodźcom są te, które sugerują umieszczanie ich na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Na nasz portal www.zglosnienawisc.otwarta.org otrzymujemy od internautów co najmniej 20-30 zgłoszeń dziennie o podobnej treści. Większość ma znamiona przestępstwa na tle nienawiści, tutaj konkretnie wpisuje się w artykuł 256 kodeksu karnego: 'propagowanie totalitarnego ustroju państwa i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, wyznaniowym’.

2015/09/09

Obserwacja posła Ryfińskiego

Armand Ryfiński, poseł na Sejm RP, niegdyś działacz Ruchu Palikota i Twojego Ruchu, z którego wystąpił we wrześniu 2014 r., obecnie niezrzeszony, zamieścił na swoim blogu Prosto w oczy komentarz do aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie. W tym komentarzu nazwał przybywających z Afryki i Azji do Europy uchodźców i imigrantów hołotą i bydłem, zaznaczając, że świadomie używa tego ostatniego określenia. Stwierdził: „do takiej zdecydowanej postawy skłoniły mnie obserwacje bydła prowadzone osobiście na przestrzeni kilku lat oraz za pośrednictwem Internetu”.

2015/09/02

Procedury dot. monitoringu w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”

W ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” prowadzony jest monitoring i dokumentowanie działań władz państwowych i inicjatyw społecznych wobec przejawów nienawiści i wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji. Dwa typy działań podlegają monitoringowi: reakcje służb Państwa, w tym przede wszystkim działania policji, prokuratury i sądów, a także działania instytucji publicznych (w tym samorządów), oraz reakcje społeczne, w tym różnego typu oddolne lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji. Celem monitoringu jest publiczne dokumentowanie działań państwa i działań społecznych, a także podejmowanie aktywnych kroków wobec zjawisk nietolerancji i ksenofobii. W odniesieniu do reakcji służb Państwa na zjawiska nietolerancji, projekt dokumentuje te zjawiska poprzez ich upublicznienie na stronie internetowej Otwartej Rzeczpospolitej w zakładce „monitoring”.

2015/08/17

Ty też możesz zgłosić hejtera! Felieton Jaśka Kapeli

99a82d43fa5d7c5d289c348bae472e88,640,0,0,0„Jeśli – podobnie jak ja – nie zgadzacie się na mowę nienawiści i jej szerzenie w przestrzeni internetu oraz macie trochę wolnego czasu, polecam zgłaszać hejterów do prokuratury. Niech nie myślą, że skoro sobie założą konto na Facebooku pod fałszywym nazwiskiem, to mogą tam wypisywać dowolne kocopały. Jeśli widzicie słowa, o których sądzicie, że wyrządzają realną krzywdę innym ludziom, możecie zgłosić je do prokuratury. Mowa nienawiści jest w Polsce ścigana z urzędu (art. 256 i 257 kodeksu karnego).” Jaś Kapela o mowie nienawiści i o naszym portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org! Pełna treść felietonu tutaj.

2015/08/17

Hajda na hejt! Inicjatywa „Chlebem i solą” – Polacy dla uchodźców.

11870684_1697542713814071_385493130845877095_nPowołując się na nasz portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, społeczność CHLEBEM I SOLĄ zaproponowała graficzną instrukcję dotyczącą tego, jak zgłaszać hejterów do prokuratury oraz jak w prosty sposób formułować samodzielnie pisma. W ten sposób hejterzy mogą pomóc tym, których skrzywdzili. Publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób, którą definiuje się według rasy, koloru skóry, pochodzenia, wyznawanej religii lub światopoglądu albo przynależności narodowej lub etnicznej – to przestępstwo, a każdy obywatel ma prawo i obowiązek zgłaszać przestępstwa organom ścigania. Dziękujemy za świetną inicjatywę i za powołanie się na działania i na portal Otwartej Rzeczpospolitej!
2015/08/04

Hejt w internecie – skąd się bierze? Jak z nim walczyć?

1-19505W audycji „Przedpołudnie radia TOK FM” 04.08.2015 odbyła się dyskusja pt. Hejt w internecie – skąd się bierze? jak z nim walczyć? Gośćmi pani Aleksandry Pezdy byli dr Alek Tarkowski z Centrum Cyfrowego Projekt Polska, Szymon Wójcik z  Fundacji Dzieci Niczyje oraz dr Karolina Marcinkowska, koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji„. Mowa była o różnicy między hejtem a mową nienawiści, o tym, jak zapobiegać „hejtowaniu” i edukować młodzież (także nauczycieli i rodziców!), a raczej – uwrażliwiać ją, przyczyniać się do budowania postawy tolerancyjnej i otwartej nie tylko w przestrzeni wirtualnej, ale na co dzień. Dużo uwagi poświecono także temu, dlaczego należy zgłaszać nienawistne  incydenty i jak działa portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. Link do audycji.

2015/08/03

Opinia prawna dotycząca interpretacji znamienia „nawoływania do nienawiści”

W ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, zleciliśmy opracowanie opinii prawnej dotyczącej interpretacji znamienia „nawoływania do nienawiści” określonego w art. 256 § 1 Kodeksu karnego. Autorką jest pani Karolina Kudyba, prawniczka, psycholożka i trenerka antydyskryminacyjna. Ekspertyza prawna dot. nawoływania do nienawiści K.Kudyba

2015/08/03

Ekspertyza prawna autorstwa pana dr M.Urbańczyka dot. umorzonej przez prokuratury sprawy

Na prośbę Otwartej Rzeczpospolitej, pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opracował ekspertyzę prawną dotyczącą incydentu nawołującego do nienawiści wobec Żydów (pełen opis na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org), która została umorzona przez prokuraturę bez podania przyczyny. Pan Urbańczyk powołuje się m.in. na Art. 257 kodeksu karnego, który reguluje karalność publicznego znieważania osób ze względu na ich przynależność narodową, etniczną, rasową lub wyznaniową (albo bezwyznaniowość). Przedmiot ochrony art. 257 jest dwojakiego rodzaju: z jednej strony jest to cześć i godność jednostki, z drugiej strony przepis chroni porządek publiczny demokratycznego państwa prawa. Oba te dobra w komentowanym przepisie niejako przenikają się, pozostając w określonej zależności. Szczegóły w ekspertyzie: Ekspertyza prawna IP 4 2015_M.Urbańczyk

2015/08/03

Działamy przeciw nienawiści na Woodstock 2015!

20150731_113601Wczoraj oficjalnie zakończył się 21. Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. Dla nas było to przeżycie niesamowite i jedyne w swoim rodzaju. Razem z 10 innymi organizacjami pozarządowymi spędziliśmy ten czas w „Domu bez hejtu” – wspólnej przestrzeni zorganizowanej przez Fundację Batorego oraz HejtStop. Było to miejsce tętniące życie, w którym można było dowiedzieć się jak rozpoznawać mowę nienawiści i jak z nią walczyć, a także wziąć udział w przeróżnych aktywnościach.

2015/07/22

Opracowania merytoryczne i ekspertyzy prawne – kolejny etap projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”

Już niebawem na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org będzie można zapoznać się z ekspertyzami prawnymi bądź językowymi dotyczącymi wybranych odpowiedzi prokuratury na wysyłane przez nas zgłoszenia. Opracowania zlecone zostały specjalistom: prawnikom, językoznawcom, socjologom współpracującym z Otwartą Rzeczpospolitą. Część ekspertyz zostanie wydrukowanych w przewodniku skierowanym do organów ścigania, który będzie wydany pod koniec roku. Poniżej udostępniamy ekspertyzę językową opracowaną przez panią profesor Jadwigę Linde-Usiekniewicz pt. Wybrane problemy rozpoznawania językowych cech „nawoływania do nienawiści”. Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz zajmuje się językoznawstwem ogólnym (teoretycznym), między innymi  związkami między semantyką a pragmatyką, w tym zastosowaniem analizy lingwistycznej do tekstów literackich oraz mową nienawiści.

EKSPERTYZA JĘZYKOZNAWCZA_J. Linde-Usiekniewicz

2015/07/15

Antydyskryminacyjne warsztaty dramowe na Przystanku Woodstock

11539203_400859763447278_8534649441361425095_o

Otwarta Rzeczpospolita współtworzy „Dom bez hejtu” podczas tegorocznej edycji Przystanku Woodstock. To wspólna przestrzeń organizacji pozarządowych, w której będzie można się dowiedzieć, jak sobie radzić z mową nienawiści. W programie będą też dyskusje i warsztaty: przedstawiciele Otwartej Rzeczpospolitej poprowadzą dramowe warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży. Zapraszamy do udziału w warsztatach w piątek 31 lipca o 11:00 oraz w sobotę 1 sierpnia o 12:30. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów zaprezentują w formie scenek realnych lub wyobrażonych różne formy dyskryminacji po to, by uczyć się, jak je unikać i zwalczać. Podstawowym celem warsztatów jest rozwijanie empatii poprzez zmianę perspektywy i wejście w rolę osoby narażonej na dyskryminację. Do zobaczenia w Kostrzynie nad Odrą!

2015/07/06

Bierzemy udział w trzecim spotkaniu koalicji „Razem Przeciw Nienawiści”

11709430_10153434726667037_2217645667270155080_nW dniach 3-4 lipca 2015 r. w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie organizacji pozarządowych współpracujących w projekcie „Razem Przeciw Nienawiści”, organizowane przez naszego partnera_kę: Fundację Klamra. Pracowaliśmy nad koncepcją wystawy uwrażliwiającej na mowę nienawiści, dzieliliśmy się wiedzą i dobrymi praktykami, w czym pomocna była prezentacja Doroty Głowackiej, prawniczki, koordynatorki Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka. W najbliższym czasie, w ramach prowadzonego przez Fundację Klamra Banku Inicjatyw Antydyskryminacyjnych, odbędą się także wymiany dotyczące współpracy z służbami mundurowymi na podstawie doświadczeń Stowarzyszenia Homo Faber oraz przybliżające community working prowadzone przez Stowarzyszenie Nomada.

2015/07/06

Podpisujemy petycję Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

ustawaW projekcie Ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 3550), planowane są zmiany ryzykowne dla osób bezdomnych. Podpisaliśmy petycję, która będzie wysłana do posłów. Każdy może się podpisać wirtualnie (link poniżej) i wysyłać listy wzywające Posłów na Sejm RP do podjęcia interwencji w czasie drugiego czytania na obradach Sejmu, które odbędzie się już 8 lipca. W petycji Ogólnopolska Federacja na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zwraca się z prośbą o interwencję podczas II czytania projektu Ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 3550), złożonego przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP.

2015/07/02

Stanowisko OR w sprawie wypowiedzi Stanisława Michalkiewicza na Nocach Kościołów

Publikujemy stanowisko Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita w sprawie antysemickich wypowiedzi Stanisława Michalkiewicza, które miały miejsce na Nocach Kościołów na Dolnym Śląsku.

„Ze względu na skomplikowaną polsko-żydowską historię i wciąż pokutujące w naszym społeczeństwie antysemickie stereotypy szczególnie niepokoi nas brak dostatecznego uwrażliwienia na te problemy Kościoła, mającego w Polsce znaczną siłę opiniotwórczą. Mamy głęboką nadzieję, że jego przedstawiciele dołożą wszelkich starań, by budować wizerunek Kościoła jako instytucji oraz wspólnoty wiary i dobrej woli, która przede wszystkim ludzi łączy, a nie dzieli. Kościoła mającego poczucie odpowiedzialności za przekazywane treści i świadomego groźnych konsekwencji wprowadzania do publicznej debaty niesprawiedliwych pomówień wobec poszczególnych ludzi i grup narodowych”.

Oświadczenie_Noce Kościołów

2015/07/01

Otwarta współtworzy „Dom bez hejtu” na Przystanku Woodstock 2015

z17689344Q,Przystanek-Woodstock W tym roku w ramach Przystanku Woodstock 2015 (Kostrzyn nad Odrą, 31 lipca – 1 sierpnia), z inicjatywy Fundacji Batorego i Stowarzyszenia Projekt: Polska/HejtStop, szereg organizacji pozarządowych – w tym Otwarta Rzeczpospolita – będzie współtworzyć Dom bez hejtu. Będzie to przestrzeń namiotowa w strefie NGO, w której 12 organizacji zaprezentuje uczestnikom i uczestniczkom festiwalu różne inicjatywy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści. Przedstawiciele/ki Otwartej Rzeczpospolitej będą na tym wydarzeniu już po raz trzeci – ostatnio prowadziliśmy warsztaty, spotkania i pokazy filmów w ramach Przystanku Woodstock w 2012 i 2013 roku.

2015/06/23

List w sprawie gry miejskiej opartej na antysemickiej legendzie

be59be45da4659e452b6f70f64b32597Wystosowaliśmy list do kurii w Poznaniu w związku z zorganizowaną przez Eucharystyczny Ruch Młodych grą miejską dla dzieci, którą oparto na poznańskiej legendzie o profanacji Hostii przez Żydów. W liście m.in. sprzeciwiamy się edukacji dającej miejsce na uruchomienie negatywnych emocji w stosunku do przedstawicieli grup mniejszościowych.
List_do_organizatorów_gry_miejskiej_poznan

2015/06/17

Stosunek społeczeństwa polskiego do imigrantów – stanowisko Otwartej Rzeczpospolitej w TVP1

Na prośbę dziennikarzy z TVP1, Paula Sawicka, Wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, zajęła stanowisko wobec żywej obecnie dyskusji dotyczącej przyjmowania imigrantów do Polski i stosunku Polaków wobec cudzoziemców. Podstawą do dyskusji był list otwarty do premier Ewy Kopacz pt „TAK dla przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniami”, zainicjowany przez Fundację „Ocalenie” i podpisany przez Otwartą oraz 31 innych organizacji. Poniżej najważniejsze kwestie poruszone podczas rozmowy (15.06.2015).

2015/06/09

Nie daj się złapać w SIECI – interwencja i prewencja

1507949_1153251341366912_7443056272900631987_n10 i 11 czerwca w dawnym budynku BUW-u odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Nie daj się złapać w SIECI – interwencja i prewencja” dla praktyków pracujących z młodzieżą i teoretyków organizowana przez Fundację po DRUGIE i Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecni byli też wychowankowie placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Wśród prelegentów była Paula Sawicka z Otwartej Rzeczpospolitej z wystąpieniem pt. „Mowa nienawiści. Dlaczego i jak jej przeciwdziałać? Z doświadczeń Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita„.

2015/06/08

Gdzie i dlaczego zaczyna się nienawiść?

11406917_464159533762557_7388833673277867424_n2 czerwca w Krakowie odbyła się bardzo ciekawa debata pt „Na początku jest słowo czyli o mowie nienawiści w przestrzeni publicznej„. Udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, mediów i świata nauki: Kamila Baranowska, Anna Makówka-Kwapisiewicz,  prof. Wawrzyniec Konarski, Krzysztof Gil, Małgorzata Kołaczek oraz Koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” Otwartej Rzeczpospolitej, Karolina Marcinkowska. Mowa była o tym, gdzie i dlaczego zaczyna się nienawiść, jak łatwo rozprzestrzenia się w przestrzeni publicznej, internecie, redakcjach, gabinetach politycznych.

2015/06/08

Petycja „TAK dla przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniami”

med-migrant-boatStowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita podpisało list otwarty do premier Ewy Kopacz „TAK dla przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniami” zainicjowany przez Fundację „Ocalenie”. Każdy może się również podpisać pod nim indywidualnie.
Petycja
fot. ze strony

2015/06/01

Spotkanie z przedstawicielami Związku Studentów Żydowskich z Francji

logoW sobotę 30 maja spotkaliśmy się na szabatowy posiłek z grupą francuskiej młodzieży z UEJF – Związku Studentów Żydowskich z Francji. Grupa żydowskiej młodzieży zaangażowanej w walkę przeciwko antysemityzmowi we Francji, zrzeszona w takich organizacjach, jak UNEF, UNI, FACE, SOS Racisme, przyjechała do Polski w ramach Podróży Pamięci Żydowskiej („voyage de la Mémoire”). Młodzieży towarzyszył Benjamin Orenstein, były więzień oświęcimski,  Marcello Pezzetti, dyrektor Muzeum Shoah w Rzymie, Alban Perrin, koordynator Memorialu Shoah w Paryżu. Podczas spotkania przybliżyliśmy grupie działalność Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, wnioski z prowadzenia portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org oraz projekty innych organizacji działających na rzecz tolerancji w Polsce.
2015/05/28

Bierzemy udział w debacie pt. „Na początku jest słowo czyli o mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”

g302mStowarzyszenie Interkulturalni PL i Fundacja Dialog-Pheniben we współpracy z Jewish Community Centre w Krakowie oraz Instytutem Studiów Międzykulturowych UJ, zapraszają na wyjątkowe spotkanie, poświęcone mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2015 roku (wtorek) w JCC Kraków na ul. Miodowej 24. Zaproszeni goście – przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów i świata nauki będą rozmawiać o tym, gdzie zaczyna się nienawiść, jak łatwo potrafi się rozprzestrzeniać w miejscach codziennych i nam najbliższych – szkole, sklepie, na osiedlu i tych, kształtujących naszą opinię – redakcjach, gabinetach politycznych, forach internetowych i jak można jej wspólnie przeciwdziałać. Zaproszenie na Panel Opis Panelu

2015/05/27

O mowie nienawiści pod Krakowem

DSC_037421 maja 2015 roku, pracownik Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita Damian Wutke przeprowadził w podkrakowskich Śledziejowicach warsztat dotyczący mowy nienawiści, uprzedzeń, stereotypów, dyskryminacji, a także sposobom radzenia sobie z tymi zjawiskami. Jednym z głównych narzędzi, omawianych na spotkaniu, był portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. W spotkaniu wzięła udział kilkunastoosobowa grupa, złożona z podopiecznych Środowiskowego Domu  Samopomocy w Śledziejowicach, prowadzonego przez Fundację L’Arche Polska oraz gimnazjaliści z pobliskiej szkoły, którzy uczestniczą w projekcie „Zmieniamy świat serce po sercu” i są częstymi gośćmi tamtejszej Wspólnoty.

2015/05/24

Broszurki dostępne od zaraz!

kolor. okladkaNa Warszawskim Dniu Różnorodności nasze broszurki edukacyjne i publikacje cieszyły się dużym powodzeniem. Jeśli chcielibyście je otrzymać a nie mieliście okazji, wystarczy się z nami skontaktować: otwarta@otwarta.org. Zachęcamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych!

2015/05/23

Dydaktyczna przydatność portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org

UAM_logo_PoznanZ dużą satysfakcją dowiadujemy się, że portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, poza ułatwianiem użytkownikom zgłaszania incydentów motywowanych nienawiścią, jest też cennym narzędziem dydaktycznym. Pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii, Wydział Prawa i Administracji) opisał to, w jaki sposób korzysta z portalu na zajęciach. „Portal zglosnienawisc.otwarta.org – oprócz niewątpliwych zalet praktycznych – posiada także walory dydaktyczne. Po pierwsze, dzięki zebranym tam przypadkom w czasie prowadzonych przeze mnie zajęć zajęć (wykład „Doktryna wolności słowa”) studenci mogą dyskutować o granicach wolności słowa oraz mowie nienawiści w oparciu o realne przykłady.

2015/05/08

Europa wobec wyzwań XXI wieku: Granice wolności

LOGOOFPCOtwarta Rzeczpospolita jest partnerem odbywającej się w dniach 7-8 maja w Oświęcimiu II Międzynarodowej Konferencji „Europa wobec wyzwań XXI wieku”, organizowanej przez Oświęcimskie Forum Praw Człowieka. Motywem przewodnim w tym roku są „granice wolności”. Wiceprezeska Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka wygłosi na niej wykład „Czy nacjonalizm to patriotyzm„. Ze szczegółowym programem można zapoznać się tutaj.

2015/05/05

OR na Warszawskim Dniu Różnorodności!

Wski-Dzien-Roznorodnosci-LOGO-170x170W sobotę 23 maja plac Konstytucji stanie się miejscem otwartym dla wszystkich: będziemy świętować Warszawski Dzień Różnorodności! W czasie wydarzenia zaprezentują się organizacje wspierające osoby o odmiennym pochodzeniu etnicznym i narodowościowym, w różnym wieku, reprezentujące różne orientacje seksualne, przekonania religijne, a także niepełnosprawności. Stoiska w STREFIE NGO czynne będą od 12:00 do 20:00, natomiast w MiTo art.café.books odbywać się będą wydarzenia towarzyszące. Na gości czekają liczne atrakcje, w tym warsztaty prowadzone przez organizacje pozarządowe. Na stoisku Otwartej Rzeczpospolitej będą dostępne publikacje i nowe gadżety promujące portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. Specjalnie z myślą o dzieciach zaproponowaliśmy warsztaty pt. „O tolerancji z najmłodszymi”, które odbędą się o godzinie 11:30-13:15 w MiTo art.café.books.  

2015/04/30

Warsztat na temat mowy nienawiści we Wrocławiu

DSC_030630 kwietnia 2015 roku, pracownik OR Damian Wutke przeprowadził we Wrocławiu warsztat na temat mowy nienawiści, stereotypów, uprzedzeń oraz sposobów zapobiegania tym zjawiskom. Poinformował też uczestników w jaki sposób można zgłaszać incydenty motywowane nienawiścią na  portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. Spotkanie odbyło się w Fundacji Przyjazny Dom im Stanisława Jabłonki, a wzięła w nim udział 20 – osobowa grupa złożona, w równych częściach, z wrocławskich gimnazjalistów i podopiecznych Fundacji. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Zmieniamy świat serce po sercu” realizowanego przez Fundację Przyjazny Dom w partnerstwie z Fundacją L’ARCHE oraz The World of Puppets z Islandii, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

2015/04/28

Organizacje równościowe do władz RMF FM

z17828442IH,Ilustracje-do-listu-otwartegoZ inicjatywy Codziennika Feministycznego, ponad 30 organizacji równościowych, w tym Otwarta Rzeczpospolita, wystosowało list do władz RMF FM po tym, jak Bogdan Zalewski, dziennikarz z ponad 20-letnim stażem w RMF FM, opublikował na swoim blogu wywiad z Leszkiem Szymowskim pt. „Sidła gej-kaidy”. Sam tytuł uwłacza wszelkim standardom debaty publicznej, a „homofobia w przestrzeni rozgłośni radiowej nie jest niczym innym, jak przyzwalaniem na mowę nienawiści i przymykaniem oka na propagowanie kłamliwych i krzywdzących stereotypów nt. osób homoseksualnych”.

2015/04/20

Apel OR do sędziów, kuratorów rodzinnych i prokuratorów

W odpowiedzi na zgłoszenia incydentów świadczących o braku podstawowej wrażliwości międzykulturowej wśród sędziów rodzinnych, kuratorów ds. rodzinnych i prokuratorów – osób mających bezpośredni kontakt z muzułmanami mieszkającymi w Polsce – Otwarta Rzeczpospolita wystosowała apel w tej sprawie. Fakt, że w relacjach z osobami wyznającymi islam, sędziowie rodzinni, kuratorzy ds. rodzinnych i prokuratorzy wykazują postawę w dużej mierze dyskryminującą, wręcz islamofobiczną uważamy za głęboko niepokojący.

2015/04/15

Łączymy siły! Spotkanie z prezesem Fundacji Świat bez Wandalizmów

fund_swiat_bez_wandalizmow_logo Dziś spotkaliśmy się z dyrektorem kreatywnym i prezesem Fundacji Świat bez Wandalizmów, panem Rościsławem Szwedowem. W ramach działań promocyjnych i „linkowania” bliskich nam inicjatyw, Otwarta Rzeczpospolita zapoczątkowała współpracę z Fundacją – będziemy włączać się w działania edukacyjne, wspierać działania Fundacji (opis działalności zamieściliśmy w dziale „dobre praktyki” na naszym portalu), informować m.in. o tym, czym jest mowa nienawiści, jak jej przeciwdziałać. Twórcy Fundacji i jej liczni „ambasadorowie” (m.in. prof. Zbigniew Mikołejko, dr Jacek Wasilewski, znani raperzy, aktorki, sportowcy, dziennikarze) są przekonani, że wandalizmy w przestrzeni publicznej nie powodują wyłącznie strat materialnych, ale długofalowo oddziałują na wrażliwość każdego z nas. Obojętność wobec wandalizmów wpływa destrukcyjnie na całe społeczeństwo.

2015/04/13

Po spotkaniu „Razem Przeciw Nienawiści”

W ten weekend w ramach projektu „Razem Przeciw Nienawiści” prowadzonego przez Fundację Klamra spotkaliśmy się w Lublinie z przedstawicielami dziesięciu organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania i zwalczania mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści.

2015/04/10

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w Lublinie

11-12 kwietnia w Lublinie odbędzie się drugie spotkanie 10 organizacji w długofalowy sposób podejmujących tematykę zwalczania mowy nienawiści. To już drugie spotkanie w ramach projektu „Razem przeciw nienawiści”, realizowanego przez naszego partnera Fundację Klamra. Tematem przewodnim spotkania będzie rola mediów społecznościowych w działaniach przeciw mowie nienawiści.

2015/04/09

Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Białymstoku zajmuje się monitoringiem miejsc i zdarzeń, m.in. imprez sportowych (np. meczów piłkarskich), imprez masowych, marszów i zgromadzeń, szkół i innych miejsc publicznych oraz internetu, a także zgłaszaniem na policję bądź do prokuratury przypadków zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Nawiązaliśmy kontakt z Ośrodkiem w sprawie niektórych incydentów zgłaszanych zarówno na portal www.zglosnienawisc.otwarta.pl, jak i na portal projektu „zmaluj to„. Razem możemy więcej!

2015/04/08

Pogromcy Bazgrołów

Do współpracującymi z OR organizacjami dołączyli niedawno Pogromcy Bazgrołów.  Ta nieformalna koalicja ludzi dobrej woli pokrywa „milczeniem farby” mowę nienawiści: bohomazy, swastyki, rasistowskie i antysemickie napisy na elewacjach krakowskich kamienic. Grupę stworzyli sąsiedzi, artyści, urzędnicy i pracownicy instytucji miejskich, współpracujący z wolontariuszami, harcerzami, spółdzielniami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości, szkołami.

2015/04/08

Apel Koalicji na Rzecz Równych Szans do RPO ws. ustawy równościowej

7 kwietnia został przesłany na ręce RPO Apel Koalicji na Rzecz Równych Szans, nieformalnej platformy skupiającej ponad sześćdziesiąt organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji – w tym także Otwartej Rzeczpospolitej. Wg. Koalicji, ustawa równościowa, różnicując poziom ochrony przed dyskryminacją w zależności od przesłanki (cechy objętej ochroną) jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą niedyskryminacji i zasadą równości w prawie. Pełen tekst Apelu na stronie koordynatora Koalicji – Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

2015/03/31

Monitoring – współpraca OR z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich

Sieciowanie działań wpisanych w ramy projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” jest niezwykle istotne. Zgłoszenia, które otrzymujemy listownie, telefonicznie bądź za pomocą formularzy nadesłanych na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, zgłaszamy do prokuratury i przysyłamy także do wiadomości Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

2015/03/31

Kamienie Pamięci – nawiązanie współpracy z grupą 9th November

W marcu 2015 r. Otwarta Rzeczpospolita została zaproszona do udziału w projekcie realizowanym przez niemiecką grupę 9th November, związanym z upamiętnieniem ofiar nazizmu w różnych częściach Europy. Już od 2008 roku grupa wolontariuszy z Lipska, głównie młodzieży, z inicjatywy pani Margarete Gallhoff angażuje się w sprzątanie, czyszczenie i czuwanie nad tzw. Stolpersteine – Kamieniami Pamięci.

2015/03/26

Ruszamy z drugim etapem realizacji projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”!

W ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” przygotowujemy publikację: przewodnik przeznaczony dla organów ścigania. Będzie on dotyczył różnych form nawoływania do nienawiści i dyskryminacji oraz proponował metody zwalczania takich zjawisk.

2015/03/25

Spotkanie z przedstawicielami Amnesty International

Dziś (25.03) gościli u nas w biurze Marco Perolini, ekspert ds. dyskryminacji w Amnesty International oraz Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii Amnesty International Polska. Przybliżyłyśmy ideę naszego projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” i tryb działania portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Wizyty przedstawicieli Amnesty International w polskich organizacjach zajmujących się zwalczaniem przestępstw motywowanych nienawiścią, wiążą się z przygotowywanym przez specjalistów raportem dotyczącym dyskryminacji mniejszości w Polsce.

2015/03/20

Prokuratura na nowo podejmuje umorzone śledztwa

Dobra wiadomość w przeddzień Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową. Warszawska Prokuratura Rejonowa postanowiła raz jeszcze przyjrzeć się sprawom komentarzy nawołujących do nienawiści na tle różnic wyznaniowych i publicznie znieważających grupę osób ze względu na przynależność wyznaniową i rasową, które umieszczane były na stronie internetowej www. youtube.com.

2015/03/16

List otwarty ws. neonazistowskich koncertów organizowanych w Polsce

16 marca 2015 roku, razem z Fundacją KLAMRA, Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy POLIS oraz Stowarzyszeniem Projekt: Polska, wystosowaliśmy list otwarty w sprawie neonazistowskich koncertów organizowanych w Polsce. List został skierowany do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka. Treść listu

Organizacje, chcące podpisać się pod listem, prosimy o kontakt do 21 marca 2015 pod adresem: biuro@klamra.org

2015/03/13

Udział w konferencji “Facing Facts Forward” w Brukseli

Współpraca i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie monitoringu oraz interwencji związanych z mową i czynami nienawiści, to główne tematy poruszone podczas konferencji  „Facing Facts Forward – European Conference for a victim centered approach to tackling hate crimes”. Konferencja zorganizowana została przez CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejską Komisją przeciw Rasizmowi i Nietolerancji  (ECRI) w dniach 3 i 4 marca 2015 roku w Brukseli.

2015/03/12

Udana interwencja w Krynkach

 11 marca  Fundacja KLAMRA przekazała nam wiadomość dotyczącą nienawistnego napisu znajdującego się na ścianie prywatnego budynku naprzeciwko synagogi „Kaukaski Beth Midrasz” w Krynkach. Już następnego dnia, po naszej rozmowie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krynkach i prośbie o pomoc, napisy zostały zamalowane przez dzieciaki. Wielkie brawa!

 

 

2015/03/06

List otwarty w sprawie neonazistowskich koncertów

Wraz z Fundacją KLAMRA, Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy POLIS oraz Stowarzyszeniem Projekt: Polska, wystosowaliśmy list otwarty w sprawie neonazistowskich koncertów organizowanych w Polsce. List został skierowany do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka. List do wglądu: list otwarty ws. koncertów neonazistowskich organizowanych w Polsce

2015/02/27

Nawiązanie współpracy z Interkulturalni.PL

W związku z uruchomieniem przez Stowarzyszenie  Interkulturalni.pl.  projektu „Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”  który ma zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści przez polityków i dziennikarzy, uzgodniliśmy z prezesem Fundacji Jakubem Kościółkiem, że nawiążemy bliższą współpracę.

W ramach monitoringu wypowiedzi medialnych, pojawiają się bowiem inne nienawistne wpisy (np. komentarze do tychwypowiedzi), które wymagałyby podjęcia działań interwencyjnych. W takim przypadku administratorzy portalu Hate Alert mogą wysyłać nienawistne wpisy i komentarze bezpośrednio na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. Jednym z założeń projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” jest też sieciowanie podobnych inicjatyw i wzajemne wspieranie się. We wspólnym działaniu jest moc!

2015/02/26

Sytuacja osób transseksualnych (nie tylko w Polsce) i język równościowy – otwarta dyskusja

24 lutego 2015 r., po pokazie filmu „The Pearl of Africa” odbyła się dyskusja, której współorganizatorem była Otwarta Rzeczpospolita.

W dyskusji udział wzięli Magdalena Czyż z Otwartej Rzeczpospolitej, Wiktor Dynarski – osoba prezesująca Fundacji Trans-Fuzja, Edyta Baker – rzecznik prasowy Fundacji Trans-Fuzja, Jakub Kościółek – prezes Fundacji Interkulturalni.pl oraz publiczność.

Historia Cleopatry, osoby transseksualnej żyjącej w homofobicznej Ugandzie, stała się pretekstem do poruszenia spraw uniwersalnych, związanych z wolnością utożsamiania się z dowolną orientacją seksualną czy płcią, wreszcie – z mową nienawiści i językiem równościowym.

Sytuację osób transseksualnych w Polsce przybliżyli nam przedstawiciele Fundacji Trans-Fuzja, natomiast debatę o tym, jak powinniśmy mówić o osobach transseksualnych oraz jakie powinny przysługiwać im prawa, rozpoczęła Magdalena Czyż z Otwartej Rzeczpospolitej. Obecność reżysera – Jonny’ego von Wallströma, pozwoliła zarówno na poznanie kontekstu afrykańskiego, jak i szwedzkiego tej tematyki.

Efektem naszej dyskusji było przekonanie – zarówno gości, jak i publiczności – że tego rodzaju interdyscyplinarne i międzykulturowe spotkania są bardzo cenne. Uwrażliwiają one społeczeństwo na to, jak silne oddziaływanie może mieć brak tolerancji i homofobia (w odniesieniu do Ugandy – także w kontekście prawa skierowanego przeciw mniejszościom seksualnym) na ofiary przestępstw motywowanych nienawiścią, uprzedzeniami, niewiedzą. Uświadamiają nam też jak bardzo istotne jest zgłaszanie takich przestępstw do organów ścigania. Otwarta Rzeczpospolita i takie narzędzia, jak portal www.zglosnienawisc.otwarta.org mogą pośredniczyć i pomagać w podejmowaniu interwencji w takich przypadkach i pomocy ofiarom, a w dalszej perspektywie – zmianom w postrzeganiu wszelkich mniejszości.

2015/02/25

„The Pearl of Africa” – pokaz filmu i otwarta dyskusja

Otwarta Rzeczpospolita była współorganizatorem wyjątkowego wydarzenia, które odbyło się 24 lutego 2015 r. o godz. 19:00 w ramach cyklu „Africa Remix czyli nowe zjawiska społeczno-kulturowe w Afryce subsaharyjskiej”.  W Faktycznym Domu Kultury (ul. Gałczyńskiego 12) miał miejsce premierowy pokaz filmu „The Pearl Of Africa” w reżyserii Jonnego von Wallströma. Jest to autorska opowieść o życiu 27 letniej, transseksualnej Cleopatry Kambungu i jej zmaganiu się z powszechną nienawiścią w swoim własnym kraju – Ugandzie.  Po filmie rozpoczęła się OTWARTA DYSKUSJA z reżyserem filmu: Jonnym von Wallströmem, który przyjechał do nas prosto z Kampali dzięki pomocy i wsparciu Ambasady Szwecji. Organizatorem dyskusji i partnerem spotkania była Otwarta Rzeczpospolita.

2015/02/18

Błędy prokuratorskie w sprawach koncertów neonazistowskich

Cieszymy się, że Prokurator Generalny przychylił się do naszej prośby i przyjrzał sposobowi, w jaki prokuratury rozpatrywały nasze zgłoszenia o koncertach neonazistowskich. W prowadzeniu obu spraw – dotyczących festiwalu Orle Gniazdo oraz festiwalu Ku Niepodległej vol.5 – dopatrzył się uchybień. Dołączamy jego pismo do naszego zgłoszenia kolejnego festiwalu, który ma się odbyć w marcu tego roku.

sprawę „Orlego Gniazda”, wraz z pismem od Prokuratora Generalnego, można znaleźć tutaj

2015/02/10

Umorzenie sprawy antysemickich gazet w BUW

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście umorzyła nasze zawiadomienie o sprzedaży antysemickich gazet w kiosku na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej BUW wobec braku znamion czynu zabronionego.
o incydencie na portalu „zgłoś nienawiść”

2015/02/10

Razem przeciw Nienawiści!

W dniach 7–8.02.2015 roku braliśmy udział w pierwszym spotkaniu dziesięciu organizacji pod hasłem RAZEM PRZECIW NIENAWIŚCI. Projekt ten realizowany jest przez Fundację Klamra i zmierza do sieciowania różnych organizacji pozarządowych z całej Polski działających na rzecz równości i poszanowania praw każdego człowieka.

2015/01/28

Hate Speech Alert – przeciw mowie nienawiści w polityce i mediach

Projekt Hate Speech Alert ma zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści przez polityków i dziennikarzy, tj. przez środowiska posiadające znaczący wpływ na kształtowanie poglądów ogółu społeczeństwa i kreujące dyskurs publiczny. Przeciwdziała mowie nienawiści wobec 3 najbardziej dyskryminowanych grup, wytypowanych w oparciu o przygotowaną w ramach projektu diagnozę narażenia na nienawiść ze strony polityków i dziennikarzy. Realizują go działacze ze Stowarzyszenie Interkulturalni.pl.

2015/01/23

Sprawy antysemickich gazetek w BUW c.d.

Po kilku, jak myśleliśmy, żmudnych próbach reagowania w sprawie sprzedaży antysemickich gazetek w kiosku w Bibliotece Uniwersyteckiej, wczoraj otrzymaliśmy w końcu napawające nadzieją pismo od Biura ds. Nieruchomości „Powiśle”.

2015/01/19

Sieciujmy się!

Polecamy nową inicjatywę Fundacji Wiedzy Lokalnej pt. „Sieć tolerancji”. Celem projektu  jest stworzenie zestawu narzędzi, które pozwolą wybranym grupom mniejszościowym: Ukraińcom, Żydom, Romom, muzułmanom, osobom LGBT, Afrykanom na skuteczniejszą ochronę przed mową nienawiści i jej skutkami. „Sieć tolerancji” to inicjatywa, która okaże się na pewno pomocna w realizacji naszego projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”! Sieciujmy się!

2015/01/14

Facebook i kradzież tożsamości

Niepodważalny jest fakt, że rozwój technologii, szczególnie upowszechnienie dostępu do Internetu wiąże się nierozerwalnie z internetowym „hejtem”. Szczególnym przykładem przestępstwa popełnianego w cyberprzestrzeni jest kradzież tożsamości. Dotyka ono coraz więcej ludzi, jednak najczęściej uderza w aktywnych uczestników życia publicznego.

W ostatnim czasie Otwarta Rzeczpospolita podjęła walkę z fałszywym profilem powszechnie znanej osoby. Okazało się, że na Facebooku istnieje profil, który nie ma prawa istnieć, ponieważ osoba ta nie posiadała i nie zamierza posiadać konta na tym portalu społecznościowym.

2015/01/12

Ruszył portal www.zglosnienawisc.otwarta.org

Portal www.zglosnienawisc.otwarta.org zrealizowany w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” już działa! Zamierzamy ułatwić wszystkim zgłaszanie nienawistnych incydentów. Za pomocą prostego formularza, każdy może zgłosić incydent związany z mową bądź aktem nienawiści. Chcemy też propagować autorskie dobre praktyki przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji, angażować obywateli, organizacje pozarządowe i władze różnego szczebla. Działajmy razem!

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Naszym Partnerem jest Fundacja KLAMRA.

2015/01/02

Sprawozdanie z realizacji pierwszego etapu projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”

Zakończyliśmy pierwszy etap realizacji projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Już w pierwszych dniach stycznia portal www.zglosnienawisc.otwarta.org będzie dostępny dla internautów! Za pomocą prostego formularza wszyscy będą mogli wysłać opis dostrzeżonych przez siebie przejawów mowy bądź czynów nienawiści i śledzić działania, które podejmujemy w danej sprawie. Na portalu jest też miejsce na „dobre praktyki” czyli przykłady skutecznych projektów, których celem jest promowanie tolerancji i zwalczanie nienawiści.

2014/12/18

Podsumowanie projektu „Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości”

15 grudnia 2014 zakończyliśmy projekt „Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości”. Realizowaliśmy go w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski. W czerwcu nawiązaliśmy kontakt z warszawskim Zespołem Szkół nr 118 – Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela i Gimnazjum nr 165 oraz z VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Uczniowie wybranych klas wzięli udział w całości projektu, który składał się z dwóch etapów.

2014/12/17

Debaty młodzieżowe i warsztaty w Bydgoszczy (18.XI.2014 r.) – dokumentacja fotograficzna

W listopadzie prowadziliśmy warsztaty dotyczące dyskryminacji dla młodzieży w Bydgoszczy i uczestniczyliśmy w ciekawych debatach wokół tematu tolerancji zorganizowanych przez szkołę.

2014/12/12

Zapraszamy na pokaz filmów o mniejszościach!

W poniedziałek finiszujemy projekt „Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości”, który realizowaliśmy w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2014″ Muzeum Historii Polski.

Serdecznie zapraszamy na pokazy filmów, które są uwieńczeniem projektu.
Pierwszy pokaz odbędzie się w poniedziałek o godz. 10.30 w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Słowackiego, ul. Wawelska 46. Powstał tam film dotyczący polskich Tatarów oraz Wietnamczyków, mieszkających w Polsce.
Drugi pokaz również w poniedziałek o godz. 13.55 w Zespole Szkół nr 118 im. Lelewela, ul. Kiwerska 3. Tam powstał film o polskich Żydach i również o Wietnamczykach.


 

2014/11/19

Czym jest tolerancja? Debaty młodzieżowe w Bydgoszczy
i warsztaty antydyskryminacyjne OR

Dzięki wspaniałym pedagogom z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy mieliśmy okazję uczestniczyć w tegorocznej odsłonie Młodzieżowych Debat Ekonomiczno-Prawnych. W tym roku tematem przewodnim była tolerancja: młodzież gimnazjalna z zaproszonych szkół bydgoskich spotkała się po to, by dyskutować wspólnie nad znaczeniem tego pojęcia.

2014/10/10

Warsztaty – pojęcie mniejszości

W październiku rozpoczęliśmy kolejny etap naszego projektu „Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości” Mamy ogromną przyjemność współpracować z licealną klasą 1 „e” oraz gimnazjalną 1 „b” z Zespołu Szkół nr 118 im. Lelewela oraz z klasą 2 „a” z Liceum im. Słowackiego.

Cały miesiąc poświęciliśmy na przygotowanie uczniów do kolejnego etapu – spotkania z przedstawicielami mniejszości i przedstawienia tego spotkania w formie filmu.

Podstawą naszych warsztatów jest tekst pisany oraz dyskusja z uczniami. Pierwsze spotkanie dotyczyło pojęcia mniejszości narodowej i etnicznej, dyskryminacji, tolerancji. Uczniowie opowiadali o swoich doświadczeniach związanych ze spotkaniami z mniejszościami, o postawach, ale też o uprzedzeniach i stereotypach.

Punktem wyjścia do kolejnych zajęć było pytanie o tożsamość przedstawicieli  mniejszości. Kolejne zajęcia poświęcone były poszczególnym mniejszościom: żydowskiej, tatarskiej, litewskiej oraz grupie Wietnamczyków w Polsce. Uczniowie rozprawiali na temat tekstów o wkładzie poszczególnych grup w polską kulturę i historię. Przeciwstawiali sobie teksty dotyczące współpracy, przyjaźni różnych grup z tymi o haniebnych przejawach nietolerancji. Na tym etapie uczniowie dokonali wyboru, z którą grupą pragną się spotkać. Po  gorącej, ale merytorycznej dyskusji dokonano wyboru. Efektem tego spotkania będą filmy o polskich Żydach, Tatarach i Wietnamczykach. Premiera filmów odbędzie się w połowie grudnia. Już teraz serdecznie zapraszamy!

2014/10/02

Rusza projekt „Społeczeństwo na Rzecz Tolerancji”

Z ogromną satysfakcją informujemy, że otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Monitoring mowy i czynów nienawiści pozwoli opisywać i analizować konkretne przypadki, podejmować interwencje obywatelskie i prawne na terenie całej Polski. Dzięki interaktywnemu portalowi projektu, zamierzamy upowszechniać tą wiedzę, propagować autorskie dobre praktyki przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji, uczyć „jak to robić?” i angażować obywateli, organizacje pozarządowe i władze różnego szczebla.

Partnerem projektu jest Fundacja Klamra, której lokalne doświadczenia wykorzystamy w skali kraju.

Już niebawem szczegółowe informacje odnośnie postępów w realizacji projektu!

Fundusze EOG_logoBatory_800x600logo-pcyf

 

 

2014/08/06

Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości

W czerwcu 2014 roku Otwarta Rzeczpospolita rozpoczęła realizację projektu “Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości”. Projekt realizowany jest w ramach programu “Patriotyzm Jutra 2014” Muzeum Historii Polski i ma na celu zorganizowanie warsztatów na temat wielokulturowości, przygotowujących uczniów trzech szkół średnich do spotkań z przedstawicielami mniejszości religijnej i/lub etnicznej. Rezultatem spotkań będą przygotowane przez uczniów etiudy filmowe, poświęcone wybranej społeczności. Warsztaty kładą nacisk na rolę mniejszości etnicznych i religijnych w polskiej historii – ich rolę nie tyle jako „mniejszości”, ale pełnoprawnych obywateli Rzeczypospolitej, którzy współtworzyli i współtworzą polską historię i kulturę.

Pierwsze zajęcia w szkołach odbędą się w pierwszym tygodniu października. W listopadzie uczniowie rozpoczną pracę nad krótkimi filmami, których pokaz odbędzie się w grudniu 2014.

2014/07/12

Warszawa: Projekt Domni-Bezdomni

Na warszawskim placu Grzybowskim stanęła skrzynka, do której można wrzucać rzeczy dla osób bezdomnych.  Skrzynka ma kilka drzwiczek, każde są przypisane jednej osobie. Bezdomni napisali na nich, co jest im potrzebne. „Pomysł na tę akcję rodził się we mnie stopniowo i przybierał różne formy. Cały czas zależało mi na rozpoczęciu oddolnej inicjatywy, która ma na celu wzmocnienie osób wykluczonych, przy jednoczesnym ich upodmiotowieniu, a nie stygmatyzacji” – pisze autorka-realizatorka świetnego – a przy tym genialnego w swej prostocie – pomysłu „Domni-Bezdomni”.
więcej      Domni-Bezdomni na fb

2014/06/19

Projekt Primo Levi

International Primo Levi Studies Center to stowarzyszenie utworzone w roku 2008 przez Region Piemont, Miasto i Prowincję Turyn, Compagnia di San Paolo, Żydowską Społeczność Turynu, Fundację ds. książek, kultury i muzyki i przez rodzinę Primo Leviego. Siedzibę ma w Turynie ale działa na poziomie całego kraju i za granicą; jej zadaniem jest zaznajomienie ludzi z Primo Levim, jednym z pierwszych i najlepiej znanych świadków Auschwitz, który dał świadectwo doświadczeń obozowych, i jednym z najpopularniejszych współczesnych pisarzy włoskich.

2013/02/11

Projekt – Młodzi ludzie zwalaczjący mowę nienawiści

„Młodzi Ludzie Zwalczający Mowę Nienawiści On-line” to projekt Rady Europy sektora młodzieżowego, który ma zostać uruchomiony między 2012 i 2014. Projekt ma na celu zwalczanie rasizmu i dyskryminacji występujących w internecie, jako przejaw mowy nienawiści, poprzez wyposażenie młodych ludzi i organizacji młodzieżowych w kompetencje niezbędne do rozpoznawania i przeciwdziałania takim naruszeniom praw człowieka. Projekt został zainicjowany przez Komitet Doradczy ds. Młodzieży, zatwierdzony przez Wspólną Radę, powstał z obawy o wzrost nienawiści w internecie. Główną filozofia projektu jest myśl, że internet jako przestrzeń publiczna, to miejsce gdzie prawa człowieka także powinny mieć zastosowanie jak w innych sferach życia społecznego.