18 grudnia br. Koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” uczestniczyła w drugim spotkaniu okrągłego stołu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (relacja z pierwszego tutaj)  w sprawie zwalczania mowy nienawiści i hejtu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele_lki organizacji pozarządowych i społecznych zaangażowanych w zwalczanie mowy nienawiści w internecie oraz prowadzenie inicjatyw edukacyjnych (m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wybieram bez Hejtu, Amnesty Polska, Obywatele Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Muzeum POLIN). Omówiono kwestie związane przede wszystkim z szeroko pojętą edukacją i jej odbiorcami, jak i możliwościami łączenia sił, dzielenia się doświadczeniami, skutecznej ich promocji. Zwróciliśmy uwagę na to, jak ważne jest wzbudzanie odwagi cywilnej i „praca u podstaw”. Z doświadczenia wynika, jak ogromny jest potencjał działań „pozytywnych” (wspierających, a nie nawołujących jedynie do „usuwania” hejtu czy „piętnowania” go), oddolnych, prowadzonych przez lokalnych aktywistów. Grupami docelowymi działań edukacyjnych powinna być nie tylko młodzież, ich rodzice czy nauczyciele_lki. Podczas spotkania zasygnalizowano obecność „świadków biernych” przemocy słownej, czyli  (w kontekście szkoły) pracowników niepedagogicznych oraz środowisk opiniotwórczych funkcjonujących poza szkołą: policji, organów ścigania, dziennikarzy, pracowników biur promocji gmin i miast oraz duchownych. Dyskutowano o kluczowej roli Kościoła i jego potencjale: o konieczności przypominania o fundamentalnym szacunku wobec drugiego człowieka, zwracaniu uwagi z ambony na słowa, które mogą ranić innych.
W związku z tym, że Biuro RPO planuje na 25 stycznia 2016 r. spotkanie z przedstawicielami Kościoła, podczas którego mają być przedstawione koncepcje dotyczące zwalczania mowy nienawiści  hejtu za pomocą działań prowadzonych przez duchownych, ustalono, iż na kolejne spotkanie okrągłego stołu (planowane na 19 stycznia 2016) zaproszeni zostaną także osoby ze środowisk kościelnych.

Podczas spotkania doszliśmy do wniosku, iż należy przede wszystkim korzystać z istniejących już zasobów edukacyjnych i połączyć siły poprzez wspólne uaktualnianie strony informacyjnej Fundacji Batorego: www.mowanienawisci.info/sekcja/polskie-akcje/. W związku z projektowym charakterem większości działań antydyskryminacyjnych, Biuro RPO zobowiązało się do monitorowania projektów i  m.in. przekazywania administracji stron (także www.mowanienawisci.info) instytucjom publicznym (w przypadku strony obecnie administrowanej przez Fundację Batorego: Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu).

Tematami spotkań planowanych przez Biuro RPO (już w eksperckich grupach roboczych) będą też skuteczne prowadzenie kampanii społecznych oraz kwestie prawne.