I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie “Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy “Prawo o Stowarzyszeniach” z dn. 07.04.1989 r. (Dz.U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami).

2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jego siedzibą jest Warszawa. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza RP, zgodnie z prawem miejscowym oraz polskim.

 § 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie może powoływać oddziały.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Krzewienie postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej.

2. Przeciwdziałanie wszelkim formom antysemityzmu, ksenofobii oraz innym postawom godzącym w godność człowieka.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych mających na celu przeciwdziałanie stereotypom etnicznym i kulturowym, w szczególności poprzez szerzenie wiedzy o wieloetnicznym dziedzictwie polskiej kultury.

2. Dokumentowanie przejawów antysemityzmu, a także innych uprzedzeń etnicznych, religijnych i rasowych, oraz zwracanie na nie społecznej uwagi władz publicznych, partii politycznych, środków masowego przekazu, pedagogów, Kościołów, stowarzyszeń społecznych, naukowych i kulturalnych itp.

3. Podejmowanie działań prawnych zapobiegających pojawianiu się przejawów antysemityzmu, ksenofobii i mowy nienawiści, w szczególności branie udziału w postępowaniach sądowych w przedmiotowym zakresie.

4. Wspieranie i podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacyjnego w zakresie celów Stowarzyszenia .

5. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.

6. Udzielanie wsparcia szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim podejmowanym na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

 § 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 10

Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami i organizacjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i – jako członkowie wspierający – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Pierwszymi członkami zwyczajnymi są członkowie-założyciele.

3. Kandydat na członka zwyczajnego, by zostać przyjętym w poczet członków Stowarzyszenia, musi mieć rekomendację jednej osoby, członka zwyczajnego Stowarzyszenia lub przygotować list motywacyjny, który zostanie zaakceptowany przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały, większością co najmniej 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu Głównego, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

5. Członkiem wspierającym może być:

a) osoba prawna (organizacja polska lub zagraniczna),

b) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (zwana dalej jednostką organizacyjną).

Członek wspierający deklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. Status członka wspierającego nadaje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

6. Tytuł członka honorowego może być przyznawany osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia i w krzewieniu wartości leżących u ich podłoża. Członek honorowy nie jest członkiem zwyczajnym.

§ 14

Członek zwyczajny ma:

1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

2. prawo uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez Stowarzyszenie,

3. prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

4. prawo zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu ze Stowarzyszenia innego z jego członków. W tym celu musi uzyskać poparcie co najmniej czterech innych członków Stowarzyszenia.

§ 15

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

2. regularnego opłacania składek

§ 16

1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 14 pkt. 2-3 oraz obowiązki określone w § 15 pkt. 1, natomiast nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

3. Członek honorowy i członek wspierający (reprezentowany, w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej przez swego przedstawiciela) mogą wchodzić w skład Rady Programowej.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu.

2. Śmierci.

3. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną lub likwidacji jednostki organizacyjnej.

4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Głównego, w przypadku:

a) stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,

b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,

c) nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.

5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

6. Pozbawienia członkostwa honorowego lub statusu członka wspierającego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

§ 18

W przypadkach określonych w §17 pkt.4-6 orzeka Zarząd Główny i jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków

b. Zarząd Główny

c. Komisja Rewizyjna

2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.

§ 20

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji poprzez uchwałę podjętą większością co najmniej 2/3 głosów wszystkich członków danego typu władz Stowarzyszenia, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim bez względu na liczbę obecnych Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia , przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim – bez względu na liczbę obecnych.

3. Udział w Walnym Zebraniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

4. Walne Zebranie może być zwyczajne (zwoływane przynajmniej raz w roku) lub nadzwyczajne, zwołane przez Zarząd Główny na pisemny wniosek co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu Głównego. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.

4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. Uchwalanie zmian w Statucie.

6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

7. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.

8. Powoływanie Rady Programowej oraz zatwierdzanie zmian w jej składzie.

9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji jego majątku.

 

§ 24

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 25

Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny później w tym samym miejscu.

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 26

1. Zarząd Główny składa się z 5 do 11 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wyłania prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

2. Do Zarządu nie mogą kandydować osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Każdy z członków zarządu składa oświadczenie o niekaralności (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 5 ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

§ 27

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.

2. Opracowanie i przyjmowanie szczegółowych programów działalności Stowarzyszenia.

3. Zwoływanie Walnego Zebrania.

4. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

5. Przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia (obejmującego sprawozdanie finansowe).

6. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.

8. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.

10. Zwoływanie posiedzeń Rady Programowej.

11. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania.

12. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.

13. Powoływanie i odwoływanie dyrektora biura posiadającego uprawnienia kierownika zakładu pracy.

14. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.

15. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

16. Powoływanie oddziałów.

§ 28

1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes (lub z jego upoważnienia wiceprezes) w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.

2. Uchwały Zarządu Głównego – o ile statut nie stanowi inaczej – zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy członków Zarządu Głównego. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

3. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się również za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.

4. W przypadku odbycia posiedzenia Zarządu Głównego w sposób, o którym mowa w par. 28 ust. 3 powyżej, uchwały Zarządu Głównego mogą być podejmowane drogą poczty elektronicznej.

§ 29

Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Głównego, z których przynajmniej jeden musi być prezesem, wiceprezesem lub skarbnikiem.

§ 30

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub jednego z wiceprezesów Zarządu Głównego.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

6. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 4 ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego Zarządu Głównego.

3. Przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.

4. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.

5. Wnioskowanie do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 33

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

V. RADA PROGRAMOWA

§ 34

1. Rada Programowa Stowarzyszenia jest jego instancją doradczą.

2. Członkami Rady Programowej mogą być członkowie Stowarzyszenia – z zastrzeżeniem § 16, ust.4., którzy spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

a. posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia,

b. swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

c. cieszą się autorytetem społeczności zawodowej, lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.

3. Członków Rady powołuje Walne Zebranie.

4. Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować:

a. członkowie Rady,

b. Zarząd Główny,

c. Walne Zebranie.

5. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz na rok:

a. posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący z inicjatywy własnej, co najmniej trzech

członków Rady lub na wniosek Zarządu Głównego,

b. za organizację posiedzenia Rady Programowej odpowiada Zarząd Główny.

6. Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność Stowarzyszenia. Sugestie, wnioski i opinie winny być przedstawiane na Walnym Zebraniu lub Zarządowi Głównemu.

7. Rada Programowa wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.

VI. ODDZIAŁY

§ 35

1. Na pisemny wniosek co najmniej 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia zamieszkujących lub pracujących w jednym województwie, Zarząd Główny powołuje oddział.

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków oddziału do poniżej 7, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o rozwiązaniu oddziału.

3. Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.”

§ 36

1. Oddział organizuje działalność Stowarzyszenia o zasięgu lokalnym.

2. Realizowanie przez oddział statutowych celów Stowarzyszenia o szerszym zasięgu, niż teren działania oddziału, wymaga zgody lub zalecenia Zarządu Głównego.

§ 37

1. Władzami oddziału są: Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału oraz Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym członków Zarządu Oddziału oraz Komisję Rewizyjną Oddziału.

3. Zarząd Oddziału składa się co najmniej z 3 osób, spośród których wybiera przewodniczącego Oddziału oraz jego zastępcę.

4. Zarząd Oddziału odbywa swoje posiedzenie w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.

§ 38

Walne Zebranie Oddziału może podjąć uchwałę o pobieraniu od członków oddziału dodatkowych składek na cele oddziału. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 39

Corocznie, na cztery tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków, Zarząd Oddziału składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności oddziału. Zarząd Główny włącza je do ogólnego sprawozdania składanego Walnemu Zebraniu Członków.

VII. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 40

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą w szczególności ze składek członkowskich, dotacji, dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, spadków, darowizn, zapisów, zbiórek publicznych oraz wpływów z działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach.

3. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, a dochód z niej przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

4. Zarząd składa oświadczenie o przekazywaniu całego dochodu Stowarzyszenia na działalność pożytku publicznego (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 3 ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

5. Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VIII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 41

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 42

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 43

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku organizacji o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia.

11 maja 2024