W roku 2007 zrealizowaliśmy projekt edukacyjny Razem w Europie – Otwarci na Innych. Ideą projektu było zapoczątkowanie dyskusji w środowisku oświatowym na temat szacunku i tolerancji pomiędzy grupami społecznymi różniącymi się rasą, pochodzeniem etnicznym, religią i przekonaniami, a także nad sposobami popularyzowania tych zagadnień w szkołach. Jednocześnie badaliśmy zachodzące wśród młodzieży – pod wpływem globalizacji i rozwoju technologii – zmiany związane z definiowaniem pojęcia otwartości, tolerancji, także uprzedzeń oraz wpływu tych zmian na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Najważniejsze działania w projekcie: opracowanie scenariusza zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, warsztaty metodyczne dla nauczycieli poprzedzone wystąpieniami specjalistów, cykl zajęć edukacyjnych przeprowadzony w 25 szkołach w oparciu o przygotowane scenariusze. W szkołach uczestniczących w projekcie przeprowadzono wśród uczniów badania ankietowe dotyczące tematyki projektu. Zorganizowany został również konkurs promujący ideę Razem w Europie – Otwarci na Innych. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich.