Otwarta brama polski english

Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

Apel do Prezydenta w zw. z dewastacją Pomnika Pamięci Zagłady Romów w Borzęcimie Dolnym

2016/04/28

W dniu dzisiejszym, 28 kwietnia, w imieniu sygnatariuszy złożyliśmy w Biurze Podawczym Kancelarii Prezydenta RP Apel w związku z dewastacją Pomnika Pamięci Zagłady Romów w Borzęcinie Dolnym. Pod Apelem podpisało się blisko 100 przedstawicieli świata nauki i kultury, a także liczne organizacje pozarządowe. Wśród sygnatariuszy znaleźli się także członkowie Rady Programowej, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej naszego Stowarzyszenia.
Treść Apelu

Podsumowanie projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” (09.2014 – 05.2016)

2016/04/28

W znaczeniu słowa „otwartość” odnajdujemy domyślny sens wskazujący na obecność drugiego człowieka – niezależnie od jego wyznania, pochodzenia etnicznego, płci czy orientacji seksualnej. Słowa takie, jak „otwartość”, „tolerancja”, „wielokulturowość”, „wolność”, pozostają jedynie hasłami, jeśli nie są wyrażone w działaniu. Celem projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita od września 2014 r. do kwietnia 2016 r., było upowszechnianie idei i usprawnienie działań realizowanych od 1999 roku przez Stowarzyszenie, a więc przede wszystkim zwalczanie wszelkich form rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innych postaw godzących w godność człowieka. W obliczu wzrastającej obecności mowy nienawiści i agresji powodowanej rasizmem, antysemityzmem, ksenofobią i innymi rodzajami nietolerancji, uznaliśmy za konieczne podjęcie działań, które piętnowałyby to zjawisko i uświadamiały zarówno obywateli/lki, jak i organy ścigania co do jego wysokiej szkodliwości społecznej i moralnej.

Środkiem do osiągnięcia tych celów były poszczególne etapy projektu (każdy punkt jest zlinkowany ze szczegółowym opisem danego etapu):
1. stworzenie i obsługa portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org;
2.  monitoring mowy i czynów nienawiści;
3. upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką projektu poprzez prowadzenie otwartych debat i warsztatów;
4. prowadzenie interwencji prawnych i społecznych;
5. opracowanie, wydrukowanie i dystrybucja publikacji zbiorowej pt. Przewodnik dla organów ścigania. Formy dyskryminacji i metody jej zwalczania;
6. zlecenie opracowania 30 ekspertyz prawnych, językowych i socjologicznych w oparciu o informacje zebrane na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org.
7) sieciowanie się z innymi organizacjami działającymi w zakresie zwalczania dyskryminacji i współpraca z Partnerem – Fundacją Klamra.

Zapraszamy do zapoznaniem się ze szczegółowym opisem każdego z etapów poniżej. Pełne sprawozdanie merytoryczne dot. projektu: SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z projektu Społeczeństwo na rzecz tolerancji IX.2014-IV.2016 K.Marcinkowska

X Debata Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego w Warszawie

2016/04/27

26 kwietnia 2016 odbyła się X Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana przy współudziale Polskiego PEN Clubu pt. Warto być przyzwoitym …czyli o tym jak zachować przyzwoitość w nieprzyzwoitym świecie? dedykowana pamięci Władysława Bartoszewskiego. Do debaty wprowadzali: Stanisław Obirek i Monika Płatek. Obrady prowadziła Iwona Smolka.

W Debacie wzięło udział około 130 osób zgromadzonych w Teatrze Polskim. Transmisję, za pośrednictwem Internetu, śledziło 526 osób z całego świata – ze Szwajcarii, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, RPA.

Relacja z debaty:

30 ekspertyz zleconych w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”

2016/04/27

W ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” zleciliśmy opracowanie trzydziestu niezależnych opinii prawnych/specjalistycznych ekspertyz, które dołączamy do wysyłanych zawiadomień jako wsparcie uzasadnień, z powołaniem się na konkretny incydent/y lub odmowy wszczęcia dochodzenia dostępne na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyzy mają charakter prawniczy, specjalistyczny, opisowy, dotyczą też językowych cech mowy nienawiści czy analizy symbolów nienawistnych w przestrzeni publicznej. W przypadku opinii prawnych, ekspertyzy dotyczą wybranego incydentu lub grupy incydentów oraz oceny rozstrzygnięcia (o ile już ją otrzymaliśmy i umieściliśmy na portalu). Tematy ekspertyz dotyczą przede wszystkim logiki prawniczej niektórych uzasadnień umorzenia czy odmowy wszczęcia dochodzenia (np. interpretacja słowa „nawoływanie” do nienawiści), mogą być analizą interwencji związanych z koncertami neonazistowskimi, analizą incydentów islamofobicznych czy antysemickich.
Wszystkie ekspertyzy wraz z opisem incydentów, których dotyczą, znajdują się pod linkiem: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Poniżej udostępniamy też wszystkie trzydzieści ekspertyz w formacie PDF.

Paula Sawicka o wzroście nienawiści

2016/04/27

Paula Sawicka, wieloletnia prezeska Otwartej Rzeczpospolitej a obecnie członkini Rady Programowej, była gościnią „Sterniczek” Roberta Kowalskiego.  Komentując obecną sytuację zwróciła uwagę na potrzebę aktywizowania ludzi do tego, aby mówili „to jest złe i mi się nie podoba” i reagowali na nienawiść, która nas zalewa. Mówiła również o działalności naszego Stowarzyszenia, które za pośrednictwem portalu „Zgłoś nienawiść” monitoruje przypadki mowy nienawiści. – To jest nasz bardzo poważny problem, bolączka społeczna, że nie reagujemy. Dlatego też założyliśmy portal „Zgłoś nienawiść”, na którym każdy może bezpiecznie, bez narażania się na przykrości, zgłosić tego rodzaju rzecz mówiła w „Sterniczkach” Sawicka.

Ekspertyza prawna (30) dot. znieważenia ze względów etnicznych

2016/04/27

Udostępniamy trzydziestą ekspertyzę prawną – ostatnią zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy
znieważenia ze względów etnicznych
i jest analizą następujących incydentów zgłoszonych za pośrednictwem portalu:
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/211
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/212
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/213
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/215

Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna jest tutaj: 30 ekspertyza prawna dot. znieważenia ze wzg. etnicznych, M. Urbańczyk

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi ekspertyzami. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ekspertyzy prawne dot. antysemickiej mowy nienawiści i granic swobody wypowiedzi wobec ochrony osób z niepełnosprawnościami

2016/04/27

Udostępniamy dwie ekspertyzy prawne (nr 28, nr 29) autorstwa mec. Karoliny Jankowskiej zlecone w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyzy dotyczą: (28) antysemickiej mowy nienawiści oraz (29) granic swobody wypowiedzi wobec ochrony osób z niepełnosprawnościami.
Ekspertyzy (w PDF) dostępne są na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org oraz poniżej.
ekspertyza 28, dot. antysemickiej mowy nienawiści, I 71 15, K. Jankowska
ekspertyza 29, dot. granic swobody wypowiedzi wobec ochrony osób z niepełnosprawnościami, IP 56 15, IP 5 15, K. Jankowska

Ekspertyza dot. odpowiedzialności administratorów stron internetowych za publikowane przez użytkowników treści

2016/04/22

Udostępniamy nową, dwudziestą szóstą ekspertyzę zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy odpowiedzialności administratorów stron internetowych za treści stanowiące mowę nienawiści publikowane przez użytkowników i jest autorstwa Doroty Głowackiej, prawniczki działającej w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. W ramach projektu przygotowała ona także ekspertyzę dot. mowy nienawiści w utworach muzycznych.
Ekspertyzy (w PDF) dostępne są na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org oraz poniżej.
ekspertyza 27 dot. odpowiedzialności adm. stron internet., IP 219 16, D. Głowacka

List EGAM ws. nominacji Zlatko Hasanbegovicia

2016/04/22

Niedawno premier Chorwacji Tihomir Orešković mianował Zlatka Hasanbegovicia na stanowisko ministra kultury. Organizacja EGAM (European Grassroots Antiracist Movement – Europejska Sieć Ruchów Antyrasistowskich), dążąca do podtrzymywania i obrony wartości demokratycznych w Europie, zwalczająca przypadki społecznego wykluczenia i głosząca ideały równości, uznała za konieczne zajęcie stanowiska wobec tej nominacji. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita jest jednym z sygnatariuszy listu.
Treść listu

Komentarz do przesłuchania Jana Tomasza Grossa

2016/04/19

14 kwietnia br. Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł „Prokuratura przesłuchała Jana Tomasza Grossa z powodu artykułu o Polakach zabijających Żydów podczas wojny”, w którym pojawiła się informacja, jakoby Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita złożyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Jana T. Grossa. W rzeczywistości nasze Stowarzyszenie nigdy nie należało do osób i organizacji, które oskarżały autora „Strachu” o publiczne znieważenie Narodu Polskiego. Przeciwnie, przedstawiciele Otwartej Rzeczpospolitej byli sygnatariuszami listu do Prezydenta RP  z prośbą o wycofanie się z pomysłu odebrania Grossowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej.

Interwencje prawne w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” – wnioski.

2016/04/19

W ramach sprawozdania z projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego przez zespół Otwartej od września 2014 r. do końca kwietnia 2016 r., udostępniamy wnioski z pracy Koordynatorki ds. interwencji. Poniżej podajemy przybliżone dane wskazujące na efekty naszych zgłoszeń oraz przykłady uzasadnień z Prokuratury dotyczących odrzucenia zgłoszeń. Uzasadnienia oraz pełen opis zgłoszonych przez nas incydentów jest do wglądu na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org w informacjach dodatkowych do każdego incydentu. W czasie trwania projektu przesłaliśmy do prokuratury 420 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu. Zawiadomienia dotyczyły najczęściej wypowiedzi publikowanych w Internecie, natomiast o większości spraw byliśmy informowani przez internautów i internautki za pośrednictwem portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Pełne sprawozdanie poniżej oraz tutaj: PODSUMOWANIE INTERWENCJI PRAWNYCH 24.09.2014-19.04.2016

Monitoring w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” – wnioski.

2016/04/18

mobile_monitoring-512 W ramach sprawozdania z projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego przez zespół Otwartej od września 2014 r., udostępniamy wnioski z pracy Koordynatorów ds. monitoringu dotyczące zarówno konieczności dalszego prowadzenia monitoringu, jak i dynamiki zjawisk monitorowanych. Możemy stwierdzić, że monitorowanie przejawów mowy i czynów nienawiści, ale też pozytywnych odpowiedzi na te zjawiska, jest potrzebne zarówno członkom Stowarzyszenia, jak i odbiorcom naszych działań. Umożliwia kompleksowy wgląd w nastroje społeczne, reakcję (w postaci interwencji prawnych i społecznych) na zidentyfikowane w ramach monitoringu problemy, czy wreszcie wstępną analizę poziomu dyskusji publicznej. Dla odbiorców, tj. osób korzystających z zakładki „monitoring” na stronie internetowej www.otwarta.org, stanowi on pewnego rodzaju kronikę wydarzeń – zarówno negatywnych, jak i pozytywnych związanych z tematem projektu. Całościowy opis dynamiki zjawisk monitorowanych wymagałby oczywiście dogłębnych analiz – poniżej przedstawimy jedynie obserwacje i wnioski z pracy Koordynatora ds. monitoringu.

Nowe ekspertyzy prawne / www.zglosnienawisc.otwarta.org

2016/04/17

Udostępniamy cztery nowe ekspertyzy prawne zlecone w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyzy dotyczą:
(23) nawoływania do eksterminacji osób homoseksualnych (autorka: Karolina Kudyba)
(24) pochwalania i nawoływania do przestępstwa wobec kobiet (autorka: Zuzanna Warso)
(25) Znamienia artystyczności jako okoliczności wpływającej na prawną kwalifikację czynu – kontekst mowy nienawiści (autor: Jakub Dąbrowski)
(26) dot. antysemickiego wpisu internetowego, IP 264 16, (autorki: A.Demenko, A.Orfin)
Ekspertyzy (w PDF) dostępne są na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org oraz poniżej.

List otwarty prof. Jerzego Jedlickiego do Łukasza Kamińskiego

2016/04/14

Publikujemy list otwarty Honorowego Przewodniczącego Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej prof. Jerzego Jedlickiego skierowany do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasza Kamińskiego. Jest to reakcja na przedstawioną przez Prezesa IPN zachętę dla włodarzy miast, aby usuwali pomniki przypominające o ich wyzwoleniu przez Armię Czerwoną. W liście Profesor przypomina też o wielkim wyzwaniu jakim jest wzajemny szacunek między narodami.
Treść listu

Ekspertyza dot. prawnokarnej kwalifikacji zachowania kibiców piłkarskich

2016/04/12

Udostępniamy kolejną, dwudziestą drugą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy (22)  prawnokarnej kwalifikacji zachowania kibiców piłkarskich, A. Demenko http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/724 (opinia w przedmiocie prawnokarnej kwalifikacji zachowania kibiców piłkarskich polegającego na umieszczeniu na trybunach stadionu podczas meczu transparentu z hasłem „A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści”). Ekspertyza dostępna  jest tutaj: ekspertyza 22 dot. zachowania kibiców, IP 46 15, A. Demenko

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ekspertyza prawna dot. propagowania ustroju nazistowskiego

2016/04/12

Udostępniamy kolejną, dwudziestą pierwszą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy (21) propagowania ustroju nazistowskiego, D. Błaszak http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1902
(post ze zdjęciem bramy obozu koncentracyjnego w Auschwitz, na której zamiast napisu Arbeit macht freit umieszczony został tekst Refugees Welcome wraz  z nienawistnym komentarzem. Ekspertyza dostępna  jest tutaj: ekspertyza 21 dot. art.256 k.k., IP 262 16, D.Błaszak

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Chcesz przekazać nam 1% podatku?

2016/04/11

1proc www

Pokaz filmów o Alinie Margolis

2016/04/11

12194576_929486327150086_4042500644909348452_oFundacja Mały Dom Kultury i Fundacja Dzieci Niczyje zapraszają 14 kwietnia o godz. 20:00 do Małego Domu Kultury w Poznaniu na projekcję dwóch filmów: „Ala z elementarza” w reż. Edyty Wróblewskiej oraz „Alina Margolis, Lekarz Świata” realizacja Caroline Bibring i Maria Melchior, poświęconych uczestniczce powstania w Getcie Warszawskim w 1943 r. i w Powstaniu Warszawskim w 1944 r., lekarce – pionierce leczenia cukrzycy u dzieci w Polsce, która z organizacjami Lekarze bez granic i Lekarze Świata ratowała boat people, leczyła dzieci w Nikaragui i Salwadorze, współzakładała w Polsce w 1991 r. organizację pomocy dzieciom krzywdzonym Fundację Dzieci Niczyje – dr Alinie Margolis – Edelman (1922 – 2008).

ŻONKILE 2016

2016/04/11

logo zonkile 201619 kwietnia, obchodzimy 73. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Z tej okazji na ulicach Warszawy i innych miast w Polsce oraz na świecie wolontariusze Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN będą rozdawać papierowe żonkile – symbole kwiatów, które Marek Edelman składał każdego roku pod Pomnikiem Bohaterów Getta.

W tym roku do udziału w upamiętnieniu Muzeum szczególnie zaprasza szkoły, biblioteki i wszelkie instytucje oraz organizacje kulturalno-edukacyjne. 19 kwietnia o 12:30 na stronie www.polin.pl odbędzie się premiera filmu Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim. Powstał do niego obszerny pakiet materiałów dydaktycznych, który ułatwi wprowadzenie uczniów w ten temat.
Więcej informacji

List Prokuratora Generalnego do Prezesa TK

2016/04/05

5 kwietnia br. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wysłał list do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego z treści którego wynika, że „Prokurator Generalny nie akceptuje działań podejmowanych przez Trybunał Konstytucyjny. Nie będzie uczestniczył w postępowaniach prowadzonych przez Trybunał Konstytucyjny, ponieważ Trybunał nie orzeka na podstawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 grudnia 2015 r. Sytuacja ta może natomiast stać się przedmiotem kontroli przestrzegania prawa przeprowadzonej przez Prokuratora Generalnego (który jednocześnie jest Ministrem Sprawiedliwości)”.

Monitoring

W 2015 roku zdecydowanie zwiększyła się liczba postępowań prowadzonych w prokuraturach, dotyczących przestępstw na tle rasowym. Zatrważające, suche dane ujawnia raport Prokuratury Krajowej. W środę w ...
W Borzęcinie Dolnym zniszczono pomnik, który upamiętniał zagładę Romów z rąk hitlerowców. Drewniany monument został wyrwany z ziemi, sprawcy uszkodzili go także przy użyciu siekiery. Nieznani sprawcy ...
Do szarpaniny doszło w sobotę około godziny 17, gdy uczestnicy VI Łódzkiego Marszu Równości rozchodzili się do domów. Dwóch mężczyzn w wieku 23 i 24 lat podeszło do czteroosobowej grupy uczestników. D...
Paweł W. i Łukasz K. zostali skazani na półtora roku więzienia w zawieszeniu za pobicie czarnoskórego Francuza. Na jego rzecz muszą też zapłacić nawiązkę. Na początku sierpnia ubiegłego roku międzynar...
W niedzielę rano w centrum Gdańska pobito obywatela Egiptu. Mężczyzna trafił w bardzo poważnym stanie do szpitala, gdzie walczy o życie. Policja o sprawie dowiedziała się od pracowników szpitala, gdzi...
Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe sprawdza, czy doszło do propagowania faszyzmu lub znieważenia na tle narodowościowym czy wyznaniowym w czasie sobotnich obchodów 82. rocznicy powstania ONR. We ...
Przed sądem w Dreźnie rozpoczął się proces Lutza Bachmanna – przywódcy antyimigranckiego ruchu Pegida. Mężczyzna oskarżony jest o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Bachmann odpowiada pr...
Użytkownicy portalu społecznościowego zasypali administratora zgłoszeniami o profilu ks. Jacka Międlara, który zawiera treści lub symbole propagujące nienawiść. I odnieśli zwycięstwo. Facebook profil ...
Papież Franciszek powiedział wiernym zebranym na modlitwie w Watykanie, że podczas swej wizyty na greckiej wyspie Lesbos, gdzie odwiedził uchodźców, widział wiele bólu i łez. Mówił, że uchodźcom i nar...
16 kwietnia w położonym na granicy z Niemcami Zgorzelcu miejscowi kibice oraz środowiska narodowe zorganizowali manifestację przeciw imigracji. Wśród uczestników manifestacji byli kibice miejscowego k...
Kilkuset narodowców świętowało w sobotę w Białymstoku 82. rocznicę powstania organizacji. Miasto - co roku inne - wybrano nieprzypadkowo. W stolicy Podlasia tego samego dnia odbywała się premiera spek...
33-letni Ukrainiec został pobity przez dwóch mężczyzn w sklepie w Brzeszczach tylko dlatego, że mówił w obcym języku. Rzucali nim o sklepowe półki, kopali nawet wtedy, gdy leżał. Mężczyzna został zacz...
Policjanci zatrzymali mężczyznę, który groził pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała obywatelowi Wietnamu. Napastnik znieważył go z powodu jego przynależności narodowej i rasowej. 39-letniemu mieszka...
Teledysk do piosenki "polski dżihad" pojawił się w internecie pod koniec ubiegłego roku. Policja i prokuratura zainteresowały się filmem z urzędu, bo jak mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury ...
31-letni Pakistańczyk Umer, który został dotkliwie pobity w nocy z piątku na sobotę przez grupę młodych chłopaków mówi: "Mieszkam w Warszawie od dwóch lat. Już drugi raz ktoś mnie zaatakował. Rok temu...
Niemiecki klub w oryginalny sposób odpowiedział na rasistowski atak na jednego ze swoich piłkarzy. Zdjęcie zespołu poddał obróbce komputerowej. Efekt jest taki, że wszyscy - trenerzy, zawodnicy i leka...
„SCHNEPF, TY ŻYDOWSKA MORDO, WYNOCHA Z POLSKI” (pisownia oryginalna) - to tylko jeden z kilkuset hejterskich wpisów i maili, jakie otrzymał w ostatnich dniach Schnepf. Ambasador opisał ostatnie wydarz...
Kilkoro młodych osób, kobiety i mężczyźni, w paramilitarnych ubraniach i z biało-czerwonymi opaskami na ramionach - to prawdopodobnie jeden z "patroli" zapowiadanych przez łódzki ONR. Zdjęcie patrolu ...
Łódzka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wpisu w serwisie społecznościowym, który został przesłany do szefa Komitetu Obrony Demokracji, Mateusz Kijowskiego. "Wy je... żydowskie kur..., wypier......
Umorzenie postępowania pod warunkiem dokonania wpłaty na cele społeczne – tak zakończyła się sprawa Tomasza Wróbla, samorządowca z Opola, który użył obraźliwych słów wobec wyznawców islamu po zamachac...
Cukiernik, jubilat, a może osoba, która wrzuciła zdjęcia tortu do sieci? Prokuratura wyjaśni, czy doszło do przestępstwa propagowania faszyzmu. Prokurator będzie wyjaśniał, czy mogło dojść do popełnie...
Mężczyzna usłyszał już zarzuty Nawet dwa lata więzienia grożą 40-latkowi, który pisał markerem po elewacji budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Odpowie bowiem nie tylko za zniszczenie mienia. Mężczyzna...
Sejmowa komisja etyki poselskiej wydała postanowienie o ukaraniu posła Pawła Kukiza za wpisy na Facebooku. "Nie dziwię się pani Joannie.... Gdybym był na jej miejscu to też marzyłbym (marzyłabym) o im...
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po zapoznaniu się z treścią uchwały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 287/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie przeciwstawienia się kse...
Na trasach wlotowych do Bydgoszczy ktoś umieścił tablice z przekreślonymi meczetami i nabitymi na kije głowami świń. - Takie "instalacje", prawdopodobnie w nocy, pojawiły się na al. Jana Pawła II od s...
Aktualnie Trybunał Konstytucyjny może realizować swoją funkcję kontrolną, gdyż obowiązuje wyrok Trybunału z 9 marca 2016 roku.  Warunek, aby Trybunał mógł sprawować swoją funkcję jest spełniony - stwi...
Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wzywa do opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To pierwsza uchwała uniwersyteckiego wydziału prawa w sprawie publikacji wyroku Tryb...
Rekolekcje, w których wziął udział ksiądz, imam i rabin,  przygotował ks. Radosław Rakowski z parafii na poznańskich Jeżycach. - Postanowiłem, że w tym roku rekolekcje będą o trzech wielkich religiach...
Z inicjatywy posłanki Joanny Scheuring - Wielgus powstał w Sejmie RP nowy zespół parlamentarny. Na początku marca posłanka wystosowała list do prezydium Sejmu, w którym informowała o powołaniu zespołu...
W połowie lutego Tomasz W., radny Opola z klubu Arkadiusza Wiśniewskiego, usłyszał zarzut publicznego znieważenia grupy ludności. Teraz prokurator skierował wniosek do sądu o warunkowe umorzenie spraw...