W dn. 28 września 2012 r. wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, wzięła udział w seminarium naukowym na temat konceptualizacji i definicji pojęcia antysemityzmu, zorganizowanym przez The Pears Institute for the study of Antisemitism, afiliowanym przy Uniwersytecie Londyńskim.
Podczas seminarium omawiane były takie zagadnienia jak: rola i znaczenie „Roboczej Definicji” antysemityzmu przygotowanej w 2004 r. przez Centrum Monitorowania Rasizmu i Antysemityzmu UE; najnowsze badania nad skalą i postaciami antysemityzmu w państwach UE prowadzonymi przez Agencję Praw Podstawowych; zjawisko antysemityzmu instytucjonalnego; przestępstwa z nienawiści kierowane przeciwko Żydom oraz podejście prawa do problemu antysemityzmu. 

W zgodnej opinii uczestników seminarium jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych elementów współczesnej debaty nad problemem antysemityzmu jest kwestia zdefiniowania samego pojęcia. Odróżnić przy tym należy definicje tworzone na potrzeby badań socjologicznych od tych, które miałyby znaleźć się w kodeksach karnych. Podczas dyskusji pojawiły się odmienne stanowiska odnośnie samej konieczności definiowania antysemityzmu, choć przyznano, że w szczególności w aspekcie prawnym oraz dla potrzeb gromadzenia rzetelnych i porównywalnych danych i statystyk na temat aktów antysemityzmu niezbędne jest przyjęcie pewnych wspólnych parametrów i kryteriów oceny poszczególnych typów zdarzeń lub wypowiedzi. Jak dotąd jednak próby skonstruowania tego rodzaju definicji nie kończyły się powodzeniem, a jednym z najbardziej kontrowersyjnych punktów pozostaje włączanie do takich definicji odniesień do niektórych form krytyki Izraela jako możliwych przejawów antysemityzmu.

Bardzo interesujące informacje dotyczyły ponadto trwającego właśnie internetowego badania opinii członków społeczności żydowskiej mieszkających w wybranych państwach UE, które w założeniu dostarczyć ma Agencji Praw Podstawowych UE miarodajnych informacji na temat przejawów antysemityzmu, z którymi spotykają się w życiu codziennym. Wyniki badań zostaną opublikowane w 2013 r.

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias