Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji RE opublikowała swoje najnowsze rekomendacje na temat zakazu dyskryminacji w obszarze zatrudnienia, kierowane przede wszystkim do państw członkowskich RE.

Strasburg, 25.09.2012
Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) Rady Europy, dziś wydała zalecenie No.14 ogólnej polityki, która wzywa Radę Państwa 47 europejskich państw, aby zatrzymać rasizm i dyskryminację rasową w zatrudnieniu.

ECRI informuje, że molestowanie, znęcania się i segregacja nadal występują w Europie, a niektórzy pracownicy zostają poddawani „wielokrotnej dyskryminacji” w tym samym czasie na różnych podłożach takich jak „rasa”, płeć i wyznanie.

Rządy muszą uruchomić krajowe plany promowania równości i przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, zarówno w sektorze publicznym i prywatnym, informuje ECRI.

Wytyczne mają również nakłonić rządy do przyjęcia i zastosowania przepisów, które zapewnią prawdziwą ochronę przeciwko dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej. Pracownicy, którzy skarżą się na dyskryminację rasową lub molestowanie rasowe powinny być chronione przed zwolnieniem lub innymi działaniami odwetowymi.

Podatkowe lub ubezpieczeniowe ulgi dla pracodawców zatrudniających wielokulturowych pracowników, finansowanie szkoleń, nagrody uznaniowe lub certyfikaty to niektóre z bodźców, które rządy powinny przyjąć w celu zachęcenie pracodawców do zwalczania dyskryminacji w zatrudnieniu.

ECRI przekonuje, że „promocja niedyskryminacji jest dobrym narzędziem marketingowym dla pracodawców”, natomiast „określenie jako pracodawca dyskryminujący pracowników może mieć negatywny wpływ na rentowność firmy.”

EDRI stwierdza, że „wyeliminowanie dyskryminacji rasowej oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia i awansu może prowadzić do tworzenia zróżnicowanej siły roboczej, który oferuje nieograniczoną pulę talentów”. „Środowisko pracy, które sprzyja różnorodności jest korzystne dla pracodawców, pracowników i całego społeczeństwa.”

Pełny tekst zalecenia można znaleźć na stronie www.coe.int / ecri

ECRI jest członkiem Rady Europy, złożonym z niezależnych ekspertów, które monitoruje problemy rasizmu, dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, kolor skóry, religię, obywatelstwo i języka (dyskryminacja rasowa), jak i ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji , przygotowuje raporty i wydaje zalecenia dla państw członkowskich.

Więcej informacji na temat ECRI: www.coe.int / ecri
Kontakt dla prasy: Stefano Valenti, Tel: +33 6 22 12 96 29, stefano.valenti @ coe.int

źródło: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Library/PressReleases/120-25_09_2012_RPG14_en.asp