Zachęcamy do przekazania Otwartej Rzeczpospolitej 1% swojego podatku. Wesprze to działalność naszego Stowarzyszenia, w tym społeczną działalność naszych członków i wolontariuszy!

Aby przekazać 1% podatku na rzecz „Otwartej Rzeczpospolitej” wystarczy: (a) obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu,
(b) następnie obliczyć 1% od tego podatku,
(c) przy wypełnianiu formularza PIT (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) za rok 2013 w części zatytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” w odpowiednie rubryki wpisać obliczoną kwotę 1% oraz
nr KRS: 0000123605.

Szanowni Państwo, zbliża się okres składania corocznych deklaracji podatkowych, a także podejmowania przez podatników decyzji o przeznaczeniu 1% należnego podatku na cele organizacji pożytku publicznego. Przypominamy, że Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000123605. Stowarzyszenie prowadzi działalność finansowaną jedynie ze składek członków, darowizn i grantów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w latach poprzednich wsparli nas w ten sposób! W efekcie w roku 2013, tytułem 1% z podatków za rok 2012, Otwarta Rzeczpospolita otrzymała darowizny wysokości 16 tys. złotych. Każdy, nawet najdrobniejszy wkład finansowy jest dla nas bardzo ważny.

Naszym celem jest:

  • Krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, seksualnej, kulturowej lub społecznej oraz krzewienie kultury opartej na dialogu, a nie na przemocy.
  • Przeciwdziałanie wszelkim postawom godzącym w godność człowieka, w tym przede wszystkim postawom ksenofobii, antysemityzmu i wykluczenia.

Jak to robimy?

  • Organizujemy i wspieramy warsztaty uczące poszanowania dla różnorodności, skierowane m.in. do młodzieży i prokuratorów.
  • Dokumentujemy przejawy uprzedzeń i zwracamy na nie uwagę opinii publicznej i władz.
  • Podejmujemy interwencje, także prawne, w przypadkach rozpowszechniania idei antysemickich i ksenofobicznych.
  • Organizujemy otwarte spotkania i dyskusje, inicjujemy publikacje prasowe i książkowe, zamieszczamy informacje na naszej stronie internetowej.
  • Współpracujemy z rzeczoznawcami, prawnikami, aktywistami, językoznawcami, kulturoznawcami i animatorami, a także z innymi organizacjami działającymi w Polsce i zagranicą.