Pan
Dr Lech Kaczyński

Prokurator Generalny
Minister Sprawiedliwości
Szanowny Panie Ministrze,

 

W imieniu stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita. Stowarzyszenie przeciw antysemityzmowi i ksenofobii” zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie wydania podległym jednostkom prokuratury polecenia przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustalenie, czy treści zamieszczane w czterech wymienionych poniżej pismach w okresie od 1. 01. 1998 do dnia 28.02.2001 r. nie naruszają przypadkiem przepisów prawa karnego (w szczególności art. 256 i art. 257 Kodeksu Karnego), Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz umów międzynarodowych ratyfikowanych przez nasz kraj:

 

Miesięcznik „Szczerbiec”Wydawane przez Instytut Narodowo-Radykalny, pod redakcją Pana Andrzeja Gmurczyka i związane z organizacją Narodowe Odrodzenie Polski, pismo zamieszcza artykuły publicystyczno-historyczne gloryfikujące rozmaite ruchy i organizacje o charakterze skrajnie nacjonalistyczno-faszystowskim („Strzałokrzyżowcy” nr, 7-9/2000) oraz teksty o charakterze programowym odwołujące się do ideologii antysemityzmu („Fundament cywilizacji” nr. 1-2/1998), niekiedy otwarcie postulujące działania dyskryminacyjne: „Mniejszość ta [żydowska], o charakterze jednoznacznie antykatolickim i antypolskim, musi być kategorycznie odsunięta od wpływu na wychowanie polskiej młodzieży we wszystkich rodzajach szkół i uczelniach wyższych oraz instytucjach kościelno-wychowawczych, w tym takich też, jak radio i telewizja.” („Zamach na Boga”, nr, 7-9/2000).

 

Dwutygodnik „Tylko Polska” ;Wydawane przez Pana Leszka Bubla pismo, w zamieszczanych publikacjach o pozornym charakterze publicystyki politycznej, społecznej i historycznej konsekwentnie prezentuje treści noszące charakter lżenia i poniżania mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę (w tym zwłaszcza żydowskiej), a także negowania zbrodni nazistowskich popełnionych na obywatelach polskich (art.55 Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu). Na przykład na łamach numeru 18(31)/2000 w notatce „Czy możliwy jest dialog?” znajduje się stwierdzenie: ” -demaskować na każdym kroku dywersję Żyda, właśnie dywersję, nie zdradę, gdyż zdradza tylko swój, obnażać obłudę pomnąc, że Żyd żyje i działa skrycie.” W tym samym numerze, w notatce: „Psychologia poznania” znajduje się fragment: ” Tak genialnie (Żydzi) potrafią zwodzić i nabierać. A genialność podłości przekracza tu wszelkie granice przyzwoitości”. W numerze 4(6)/99 tego pisma (maj 1999) w artykule „Marsz żywych agentów Mosadu” stwierdza się między m.in., że „Żydzi kradną wszystko, co można wynieść”. W artykule „Rewizjonizm Holocaustu” napisano m.in. „Cyklon B był w czasie wojny stosowany przez Niemców jako środek zabijający wszy. Stosowano go w komorach jako środek do odwszawiania (ale nie gazowania ludzi!), w koszarach itd.”, „Cyklon B stosowano w obozach do dezynfekcji, nie zaś mordowania ludzi”, „opowiadania ocalałych więźniów jakoby widzieli gazowanie ludzi są bezwartościowe”. Według redakcji artykuł ten stanowi przedruk rozdziału książki D. Ratajczaka „Tematy niebezpieczne”, której autorowi Prokuratura Okręgowa w Opolu przedstawiła zarzut naruszenia art.55 Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Ponadto redakcja pisma „Tylko Polska” reklamuje prowadzoną przez siebie dystrybucję książek „Mity Holokaustu” oraz „Protokoły Mędrców Syjonu”, które to publikacje zawierają analogiczne treści.

 

Czasopismo „Nowa Sztafeta”

W czasopiśmie tym znaleźć można sformułowania, w których nawołuje się do dyskryminujących praktyk izolowania wyznawców judaizmu: „Zgoda na publiczne eksponowanie judaizmu jest profanacją Chrześcijaństwa. Te słuszne i zrozumiale ograniczenia dla rozwoju sekciarstwa są niezbędne – nie można bowiem dopuścić, by choroba (a pogaństwo, w tym i współczesny judaizm, to właśnie najgorsza choroba duszy) wymknęła się spod kontroli i zagrażała życiu niewinnych ludzi. Tak jak niegdyś izolowało się dotkniętych trądem, tak dzisiaj izolować należy ogniska zapalne tej stokroć groźniejszej choroby.” [z artykułu Adama Gmurczyka pt. „Święta wojna”, czasopismo „Nowa Sztafeta” nr 4 (30)/1998]

 

Czasopismo „Jestem Polakiem”
Czasopismo to w licznych artykułach atakuje mniejszości narodowe zamieszkujące Polskę (w tym zwłaszcza Żydów), propaguje postawy antysemickie: W artykule Tadeusza Zielińskiego pt: „Czy istnieją dwa patriotyzmy? Stosunki polsko-żydowskie”, numer 1(33)/2000 znaleźć można sformułowania nawołujące do dyskryminacji obywateli Polski narodowości żydowskiej oraz propagujących antysemityzm: „Żydów w Polsce od wieków po dzień dzisiejszy cechowała nielojalność, przestępczość i wręcz wroga postawa wobec interesów Polski.” „W dzisiejszej Polsce Żydzi w stosunku do Polaków zachowują się w sposób demonstracyjnie pogardliwy – zamiast wdzięczności za wieki tolerancji odpłacają nam nienawiścią. Zgoda na piastowanie przez nich znacznej części stanowisk, na których podejmowane są decyzje określające losy państwa i narodu, jest prosta droga do zguby.” „Dlatego w tej nie mającej precedensu sytuacji zarzut >antysemityzmu< staje się coraz bardziej komplementem. To sami Żydzi sprawili, ze każdy Polak ma dzisiaj do wyboru: albo zostać antysemitą, albo złotrzoną, sprzedajną łachudrą.”
Z poważaniem

 
Do wiadomości:
prof. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich

Zał: „Szczerbiec” nr 7-9/2000,
„Szczerbiec” nr 1-2/1998 – kopia str.2,
„Tylko Polska” nr 18(31)/2000,
„Tylko Polska” nr 4(6)/99 -kopia str. 1 i 7,
„Nowa Sztafeta” nr 4(30)/1998 – kopia

 

 

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2001