Warszawa, 10 listopada 2016 roku

REGULAMIN KONKURSU PRAC MAGISTERSKICH

im. Jana Józefa Lipskiego

§ 1

 1. Organizatorem konkursu jest od 2002 roku Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. Pierwszą edycję konkursu ogłoszono w 1995 roku z inicjatywy Zbigniewa Bujaka, a jego organizacją zajmowało się Towarzystwo Demokratyczno-Społeczne.
 2. W imieniu Otwartej Rzeczpospolitej konkurs przeprowadza Biuro Stowarzyszenia.

 § 2

Patronem Konkursu jest Jan Józef Lipski, socjalista i społecznik, działacz opozycji demokratycznej w PRL, współzałożyciel KOR, historyk literatury, eseista i krytyk literacki, publicysta – człowiek, który swoją postawą i działaniami wprowadził w życie idee otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Nagradzając co roku najlepsze prace magisterskie młodych adeptów humanistyki, organizatorzy konkursu pragną uczcić pamięć Jana Józefa Lipskiego, jak również propagować idee i postawy, którym był wierny.

 § 3

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk  społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:
 • Historia i teoria literatury,
 • Wiedza o współczesnej kulturze,
 • Varsaviana,
 • Historia najnowsza,
 • Społeczeństwo i polityka. Dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.
 1. Celem konkursu jest wspieranie wybijających się studentów kierunków humanistycznych i społecznych i ułatwienia im startu w świecie nauki przez:
 • wyróżnienie najzdolniejszych absolwentów wydziałów humanistycznych;
 • wprowadzenie najzdolniejszych absolwentów wydziałów humanistycznych do środowiska naukowego;
 • ułatwienie im publikacji tekstów i współpracy z czasopismami naukowymi o wysokiej randze;
 • finansowe wyróżnienie najzdolniejszych młodych naukowców;
 • zachęcanie młodych ludzi do podejmowania ważnej społecznie problematyki.
 1. Konkurs przeprowadzany jest corocznie. Raz w roku, jesienią, ogłaszana jest kolejna edycja Konkursu; rozstrzygnięcie Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbywa się
  w czerwcu następnego roku.

§ 4

 1. Otwarta Rzeczpospolita dla każdej edycji arbitralnie ustanawia nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie w obszarach tematycznych wymienionych w § 2 pkt. 1. Nagrody zostały określone w § 8 pkt. 2.
 2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są po przeprowadzeniu konkursu.

§ 5

 1. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską w roku kalendarzowym, w którym ogłoszona została kolejna edycja Konkursu.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 6

 1. Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta.
 2. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.
 3. Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.

§ 7

 1. Prace z oznaczeniem Konkurs im. Jana Józefa Lipskiego należy składać:
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, Krakowskie Przedmieście 16/18,lok. 1, 00-325 Warszawa,
 • osobiście w biurze Otwartej Rzeczpospolitej
 1. Dodatkowych informacji o konkursie udziela biuro Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, tel. 22 828 11 21, e-mail: otwarta@otwarta.org
 2. Kompletne zgłoszenie zawierające wszystkie elementy określone w § 7 należy dostarczyć na adres Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita określony w ust. 1, w terminie do 15 lutego następnego roku po roku ogłoszenia kolejnej edycji. Decyduje data wpływu.
 3. Organizator nie zwraca złożonych prac.

§ 8

Zgłoszona praca powinna obejmować następujące elementy:

 • jeden egzemplarz wydrukowanej dwustronnie w formacie A4 pracy magisterskiej, napisanej dowolną czcionką, o wielkości nie mniejszej niż 10 pkt, w miękkiej oprawie (np. zbindowanej lub na spirali);
 • jeden egzemplarz wydrukowanego streszczenia pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacją, tj. jedna strona maszynopisu znormalizowanego), określającego cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski. Streszczenie powinno być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy magisterskiej, których to informacji nie wlicza się w limit 1800 znaków. Streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy;
 • jeden egzemplarz pracy magisterskiej oraz streszczenia w wersji elektronicznej (dwa oddzielne pliki w formacie DOC lub PDF) na płycie lub innym nośniku danych. Pliki powinny być podpisane wg. wzoru: imię_nazwisko_praca_mgr oraz imię_nazwisko_streszczenie;
 • krótką opinię promotora lub recenzenta o zgłaszanej pracy magisterskiej,
 • dane autora pracy umożliwiające kontakt z nim (adres, numer telefonu, adres e-mail),
 • kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi Załącznik 1);
 • zaświadczenie wydane przez władze uczelni zawierające informację o terminie obrony pracy, jej temat oraz nazwę i adres uczelni wydającej zaświadczenie (wzór zaświadczenia stanowi Załącznik 2);
 • wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.

 § 9

 1. Nagrody przyznaje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
 2. W Konkursie przyznawane są regulaminowe nagrody pieniężne I i II stopnia i wyróżnienia oraz nagrody specjalne, których fundatorzy wyróżniają prace o określonej tematyce. Wszyscy laureaci otrzymują nagrodę rzeczową Redakcji „Zeszytów Literackich”
 3. W skład Jury oceniającego prace danej edycji Konkursu wchodzą specjaliści z zakresu tematyki podejmowanej w zgłoszonych pracach wybrani dla każdej edycji Konkursu z listy ekspertów współpracujących z Otwartą Rzeczpospolitą. Pracom Jury przewodniczy Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.
 4. Zadaniem Jury jest:
 • ocena nadesłanych prac;
 • wybór laureatów konkursu.
 1. Przebieg prac jury jest następujący:
  • Obrady Jury są tajne.
  • Jury kwalifikuje zgłoszone prace, oceniając ich zgodność z tematyką konkursu. Listę prac zakwalifikowanych do konkursu ogłasza się 28 lutego odpowiedniego roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.
  • Jury nominuje finalistów konkursu spośród zakwalifikowanych prac, a następnie
   z tej grupy wyłania laureatów nagród i wyróżnień;
  • Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia, arbitralnie decydując o ich liczbie oraz wysokości nagród każdej edycji, biorąc pod uwagę poziom nadesłanych prac oraz dostępną w danym roku łączną kwotę, której wysokość ustala Zarząd Otwartej Rzeczpospolitej;
 2. Od wypłaconej sumy organizator potrąca podatek w formie ryczałtu na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.).

§ 10

 1. Przy wyłanianiu laureatów konkursu Jury bierze pod uwagę w szczególności:
 • wartość merytoryczną pracy,
 • nowatorski i twórczy charakter pracy,
 • umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków,
 • umiejętność stosowania metod badawczych,
 • poprawność językową,
 1. Prace magisterskie niespełniające kryteriów określonych w § 2 pkt.1, § 4 i 5 nie będą oceniane.

§ 11

Na tydzień przed uroczystym rozdaniem nagród laureaci zawiadamiani są o tym, że znaleźli się w gronie nagrodzonych.

§ 12

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbywa się 24 czerwca roku następnego po roku ogłoszenia edycji Konkursu lub w okolicach tej daty. Jednocześnie na stronie internetowej Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” ogłasza się wyniki konkursu.

§ 13

Listę nagrodzonych prac przesyła się do władz uczelni jesienią wraz z informacją o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu.

Załącznik 1

Załącznik 2