• Wyróżnienie najzdolniejszych absolwentów wydziałów humanistycznych;
  • Wprowadzenie najzdolniejszych absolwentów wydziałów humanistycznych do środowiska naukowego;
  • Ułatwienie publikacji tekstów i współpracy z czasopismami naukowymi o wysokiej randze;
  • Finansowe wyróżnienie najzdolniejszych młodych naukowców;
  • Zachęcanie młodych ludzi do podejmowania ważnej społecznie problematyki.

Koniec studiów to trudna chwila wyboru drogi życiowej. Uznanie dla pierwszej poważniejszej pracy naukowej wyrażone przez komisję złożoną z wybitnych specjalistów jest ważnym sygnałem skłaniającym młodych ludzi do podjęcia  kariery naukowej. Nagroda i nominacja do nagrody to świadectwo jakości pracy, które może służyć absolwentom za rekomendację w dalszych staraniach o status badacza, naukowca. A uroczystość wręczenia nagród, gromadząca wybitne osobistości środowiska naukowego, z którego wywodził się Patron, jest dla laureatów okazją do rozmów i zawarcia znajomości przydatnych w przyszłej pracy. Członkowie jury, związani z redakcjami pism naukowych, mogą ułatwić najlepszym uczestnikom konkursu (przede wszystkim laureatom i autorom prac nominowanych do nagrody) stałą współpracę z takimi periodykami jak Pamiętnik Literacki, Teksty Drugie, a tym samym wprowadzić ich teksty w szeroki obieg naukowy.