W ramach projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG rozszerzyliśmy funkcjonalność portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org przez rozbudowę kategoryzacji incydentów o nowe kryteria, umożliwienie zaawansowanego wyszukiwania, unowocześnienia systemu raportowania i wprowadzenie narzędzi statystycznych pozwalających na prezentowanie statystyk na temat zgłoszonych incydentów w przystępnej formie na w/w stronie.

Podczas rozbudowy portalu dodano następujące kryteria:

a) Z poziomu zgłaszającego: wyodrębnienie typy incydentów i możliwość wyboru tła, na jakim popełniono przestępstwo; wyodrębnienie kategorii antysemickich przestępstw z nienawiści.

b) Z poziomu administratora strony: dodanie nowych statusów zgłoszeń (np. proces rozpoczęty, rodzaje odmów wszczęcia lub umorzeń), dodanie możliwości generowania raportów zbiorczych.

Poniżej prezentujemy podsumowanie interwencji prawnych podjętych przez nas od listopada 2021 roku do końca roku 2022.

W okresie od listopada do grudnia 2021 roku przekazaliśmy do Prokuratury 43 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu; 17 z nich miało miejsce na portalu dorzeczy.pl, 10 w serwisie wpolityce.pl, 11 w serwisie twitter.com, pozostałe w serwisie YouTube.pl. Ogromna większość z nich (36) dotyczyła zdarzeń antysemickich. W 13 sprawach Prokuratura umorzyła dochodzenie/śledztwo bez uzasadnienia, 9 spraw zostało wszczętych i nadal się toczy, w pozostałych sprawach odmówiono wszczęcia śledztwa/dochodzenia bez uzasadnienia.

W roku 2022 przekazaliśmy do Prokuratury 229 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu. Ponad połowa z nich (133) dotyczyła wpisów/wystąpień/publikacji antysemickich, w największej mierze identyfikowanych
w serwisie twitter.com.

63 sprawy dotyczące czynów antysemickich nadal są w toku – w 26 przypadkach wszczęto śledztwo/dochodzenie; w 20 sprawach przekazano je do innych jednostek; w pozostałych sprawach nie znamy jeszcze decyzji Prokuratury. W 1 przypadku złożono zażalenie na decyzję organów ścigania, która czeka na rozpatrzenie.

W roku 2022 zamkniętych zostało 70 spraw. 4 z nich zostały umorzone z powodu niewyczerpania znamion czynu zabronionego; w przypadku 51 spraw odmówiono lub umorzono śledztwo/dochodzenie bez uzasadnienia, w 15 sprawach nie ustalono sprawcy czynu zabronionego.

14 marca br. złożyliśmy zawiadomienie w sprawie antysemickiego komentarza umieszczonego na Twitterze. Autor nazywał w nim Żydów „parszywcami” i „parchami„. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. Odwołaliśmy się od tej decyzji, jednak Prokuratura do zażalenia się nie przychyliła.

Ostatecznie – 13 września 2022 roku – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy uwzględnił zażalenie, uchylił postanowienie Prokuratury i sprawę przekazał do dalszego prowadzenia. Sąd zdecydowanie nie podziela poglądu Prokuratury, jakoby wpis mieścił się w kategorii objętej gwarancją wolności wypowiedzi. Nie może też stanowić głosu w dyskusji na tematy międzynarodowe czy gospodarcze. Motywem tej wypowiedzi, wg Sądu, jest agresja a celem poniżenie i znieważenie grupy wyróżnionej z uwagi na przynależność narodową.

Druga sprawa, w przypadku której możemy mówić już o częściowym sukcesie, to sprawa dotycząca wpisu negującego fakt, rozmiar i metody ludobójstwa ludności żydowskiej przeprowadzonego przez niemieckich narodowych socjalistów. Wpis, który zgłosiliśmy 21 marca br., sugerował że Żydzi nie byli ofiarami obozów koncentracyjnych i Zagłady stworzonych przez hitlerowskie Niemcy. Sugerował, że sami Żydzi podczas okupacji mieli udział w hitlerowskiej machinie Zagłady. Nazywał ich „Kapo, Mengele i oprawcami”.

12 października br. do Sądu Rejonowego w Gliwicach został skierowany akt oskarżenia przeciwko autorce wpisu, który zarzuca jej popełnienie przestępstwa z art. 55 Ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Podsumowanie w pdf

______________________________________

Podejmowane przez nas interwencje prawne są częścią projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.