Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” wyraża zaniepokojenie faktem, iż funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji pełni osoba kwestionująca naukowy status teorii ewolucji, a także podważająca sens wychowywania młodzieży w duchu tolerancji. Uważamy, że publiczne głoszenie takich poglądów przez wysokiej rangi urzędnika państwowego, zwłaszcza odpowiedzialnego za edukację, kompromituje państwo i powinno się spotkać z natychmiastową reakcją przełożonych pana Mirosława Orzechowskiego.
Zarząd i Rada Programowa Stowarzyszenia