26 lipca 2016 roku łódzki sąd ukarał grzywną drukarza, który złamał prawo (art. 138 kodeksu wykroczeń) odmawiając usługi wydruku organizacji działającej na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Wyrok sądu zakwestionował Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, publikując oświadczenie, w którym stwierdził: „[Sądy] Mają stać na straży praw i wolności obywateli, w tym także wolności działalności gospodarczej, a nie narzucać im przymus. Żadne ideologiczne racje nie uzasadniają naruszania tych fundamentalnych zasad”. Zarzucił również uprzywilejowaną pozycję organizacji reprezentującej osoby LGBT.

W mieniu członków Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podważania niezawisłości sądów przez przedstawiciela władzy wykonawczej, który winien być strażnikiem praworządności w naszym kraju, a nie fałszywym interpretatorem przepisów prawa i Konstytucji RP.

Otwarta Rzeczpospolita działa na rzecz praw człowieka, w trosce o otwarte i wolne od wszelkich uprzedzeń społeczeństwo, szanujące godność i wolności wszystkich bez wyjątku obywateli. Protestujemy przeciwko wyrażonemu przez Ministra Sprawiedliwości, autoryzowaniu sprzecznej z Konstytucją RP dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Sprzeciwiamy się, by minister polskiego rządu równouprawnienie, szacunek, niedyskryminację i tolerancję nazywał „ideologią”. Nie ma i nie będzie naszej zgody na dyskryminację kogokolwiek z jakichkolwiek przyczyn. Obowiązujące w Polsce prawo nie dopuszcza dyskryminacji jakiej dopuścił się łódzki drukarz i nic nie usprawiedliwia takich zachowań. Nie jest także prawdą, że organizacje LGBT są w Polsce uprzywilejowane. Jest przeciwnie. Coraz liczniejsze zdarzenia świadczą, że osoby LGBT i reprezentujące je organizacje są coraz częściej obiektami napaści.

Zarząd Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita