13 kwietnia 2010 r. odbyło się drugie spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania przy Gabinecie Prezydenta m.st. W-wy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych.

Przedyskutowano i przegłosowano projekt regulaminu Komisji. Prowadząca spotkanie p. Monika Zima – Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, zaproponowała zebranym przygotowanie zestawu spraw,które wymagają interwencji i którymi władze miasta winny się zająć. Następnie nie-członkom Komisji wręczyła formularze akcesyjne. W dyskusji na temat dyskryminacji zwróciłam uwagę na istnienie grupy społecznej, która nie jest podmiotem zainteresowań żadnej z kilkunastu reprezentowanych na spotkaniu organizacji – Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Monika Wieczyńska