17 listopada 2014 r. w Kancelarii Premiera na zaproszenie Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania, pani prof. Małgorzaty Fuszary przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się polityką równościową odbyło się posiedzenie okrągłego stołu poświęcone dyskryminacji intersekcjonalnej. Celem „okrągłego stołu” jest wymiana informacji i sformułowanie priorytetów dla działań rządu. O dyskryminacji intersekcjonalnej mówimy w przypadku osób, które są dyskryminowane ze względu na płeć oraz inne cechy, np. narodowość, pochodzenie etniczne, religię i wyznanie. Przedstawicielki mniejszości dzieliły się doświadczeniami własnymi i własnego środowiska, badaczki problemu przedstawiały wyniki wielu różnych badań nad przejawami dyskryminacji kobiet, rozważały kwestie definicyjne oraz mówiły o istniejących regulacjach prawnych, o tym dlaczego dyskryminowane kobiety rzadko z nich korzystają, a organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości rzadko je stosują. Prof. Małgorzata Fuszara, podsumowując spotkanie” zapowiedziała, że kolejne „okrągłe stoły” będą poświęcane konkretnym tematom, wyłonionym z pierwszego spotkania. Ważnym problemem, który musi być pilnie podjęty jest przemoc wobec kobiet będąca skutkiem dyskryminacji. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowała Paula Sawicka.