Dn. 18 czerwca 2012 r. Agencja Praw Podstawowych UE opublikowała kolejny raport poświęcony skali i postaciom problemu antysemityzmu w państwach unijnych.  Raport jest kontynuacją wcześniejszych badań nad antysemityzmem prowadzonych przez Agencję. Raport stwierdza, iż antysemityzm pozostaje problemem nie tylko dla społeczności żydowskiej w państwach UE, lecz również dla wszystkich społeczeństw obywatelskich tych państw. Dlatego też najważniejsze jest skonsolidowanie wysiłków państwa i społeczeństwa na rzecz skutecznej walki z antysemityzmem.

W odniesieniu do Polski w raporcie znajdują się informacje na temat instytucjonalnych, rządowych ram przeciwdziałania antysemityzmowi w naszym kraju, oficjalnych statystyk na temat skali zjawiska, jak również przykłady aktów antysemityzmu, takich jak antysemickie dewastacje w Białymstoku.

Zasadnicza i najważniejsza konkluzja a zarazem rekomendacja sformułowana w raporcie dotyczy braku właściwych instrumentów i sposobów gromadzenia oficjalnych danych dotyczących zdarzeń o charakterze antysemickim, co w poważny sposób uniemożliwia prowadzenie badań porównawczych oraz formułowanie trafnych konkluzji. Inne wnioski dotyczą.

Aleksandra Gliszczyńska – Grabias

Przeczytaj raport: FRA-2012-Antisemitism-update-2011_EN