Jednym z zadań Rzecznika Praw Obywatelskich są działania na rzecz równego traktowania,  przeciwdziałanie rasizmowi, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji. W ramach tych działań powstał raport „Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą pochodzeniem etnicznym i narodowością”. RPO wystosował także list do Ministra Sprawiedliwości, Jarosława Gowina, w którym podkreśla, że w obliczu wielokulturowości i zarazem występujących stereotypowych ocen grup etnicznych, niezbędne są różnego rodzaju działania informacyjno-edukacyjne. W piśmie do Ministra Sprawiedliwości przedstawione zostały wnioski i zalecenia wykazane w raporcie RPO, „które mają na celu ograniczenie wszelkich form dyskryminacji rasowej, nietolerancji i ksenofobii (…)”. Wśród tych zaleceń znalazły się takie jak:
*stworzenie dokładniejszej bazy zawierającej dokonane przestępstwa dyskryminacyjne,
*przeprowadzenie badań pozwalających poznać dokładną skalę zjawiska przemocy na tle rasowym,
*szkolenie funkcjonariuszy służb państwowych mające pomóc w odpowiedniej identyfikacji oraz reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim,
*poprawę funkcjonowania organów ścigania, co pozwoli na lepsze i pełniejsze wykrywanie przestępstw,
*opracowanie programu szkoleń dla sędziów i prokuratorów w celu uwrażliwienia ich na znaczenie prewencyjne i edukacyjne wydawanych w sprawach dyskryminacyjnych wyroków karnych,
* zaangażowanie mediów w działania przeciw ksenofobii i rasizmowi,
*udoskonalenie i wypracowanie systemu wymiany informacji dotyczących zjawisk na tle rasistowskim, pomiędzy instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Na zakończenie listu RPO zwrócił się z prośbą do Ministra Sprawiedliwości o przesłanie informacji dotyczących działań, które podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości w celu zwalczanie przestępstw motywowanych rasizmem, ksenofobią i nietolerancją.

List RPO do Ministra Sprawiedliwości

Raport RPO „Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą pochodzeniem etnicznym i narodowością”

 Magdalena Skibińska