Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw oddaje w ręce czytelników bezpłatną publikację – IV wydanie książki “Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem“. Opracowanie prof. Cezarego Kuleszy stanowi kontynuację książki pod tym samym tytułem, napisanej przez prof. Ewę Bieńkowską i dr Lidię Mazowiecką.

Poradnik przedstawia uprawnienia pokrzywdzonego zarówno z perspektywy świadka, jak i strony procesowej. Uwzględnia nowelizacje Kodeksu postępowania karnego wprowadzone do 2023 r. ustawami: o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, nowelizacją Kodeksu karnego, tzw. antyprzemocową, a także o wsparciu i resocjalizacji nieletnich.

Wśród najistotniejszych zmian skomentowanych przez autorów warto wymienić:

– zmodyfikowanie procedury przesłuchiwania świadków małoletnich, a także świadków o szczególnych potrzebach w dziedzinie ochrony,
– wprowadzenie instytucji świadka niepełnosprawnego i obowiązku informowania świadków o sposobie przesłuchania,
– wzmocnienie ochronnej funkcji środków zapobiegawczych pełnionej wobec pokrzywdzonego,
– wprowadzenie nowych środków zapobiegawczych, takich jak nakaz opuszczenia przez oskarżonego o przemoc domową lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym tą przemocą.

W związku z koniecznością dostosowania polskiego ustawodawstwa do wymogów prawa Unii Europejskiej autorzy odnoszą się również do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 012/29/UE oraz aktów Rady Europy, przede wszystkim tzw. konwencji stambulskiej.

Książka zawiera praktyczne wzory pism procesowych, które mają za zadanie zwiększyć świadomość ofiar przestępstw o ich prawach.

Poradnik jest przeznaczony dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, ale może zainteresować również praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, a także osoby pracujące w Policji.

Publikację można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstwotwiera się w nowej karcie.