W dniu 24 listopada odbyło się kolejne spotkanie Koalicji na Rzecz Równych Szans, na którym jej koordynator Krzysztof Śmiszek omówił jej ostatnie działania. Koncentrowały się one głównie wokół kwestii wprowadzenia projektu ustawy równościowej, która została wypracowana przez Koalicję, a której wejście pod obrady jest w Sejmie celowo opóźniane. Projekt ustawy budzi ogromny opór części społeczeństwa – do Sejmu wpłynęło 120tys. maili sprzeciwiających się jej uchwaleniu. Można więc domniemywać, że wpływa to na niechęć Komisji Sprawiedliwości do wprowadzenia ją pod obrady. W dyskusji zastanawiano się, jakie jeszcze kroki Koalicja mogłaby podjąć, by „uruchomić” Komisję Sprawiedliwości.

W dalszej części obrad wysłuchano wystąpienia profesor Małgorzaty Fuszary – Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. Zapoznała ona członków Koalicji ze swoimi obecnymi priorytetami, m.in. kwestią nowelizacji ustawy równościowej i aktywizacji 16-tu wojewódzkich Rzeczników ds. Równego Traktowania. Wspomniała o swej nadziei związanej z nowelizacją kodeksu wyborczego.

Końcowa część spotkania poświęcona była dyskusji nad stworzeniem statutu Koalicji liczącej aktualnie 60 organizacji obywatelskich. Bardziej szczegółowa notatka ze spotkania Koalicji