W dniach 23-24 maja 2011 w Katowicach odbyło się pierwsze forum wymiany doświadczeń pt. „Kształtowanie gwarancji ochrony praw i wolności człowieka i obywatela”.

24 maja przewidziane były 2 sesje, do których wystąpienia wprowadzające wygłosili: dr Aleksandra Wentkowska, pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dr Tomasz Miłkowski, zastępca komendanta Szkoły Policji w Katowicach. Pierwszą sesję zatytułowaną „Realizacja zadań w zakresie ochrony praw człowieka” prowadziła prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska. Omawiano przykłady działań policji, które naruszały prawa człowieka lub w niedostatecznym stopniu je chroniły. Wskazano na zalecenie Unii Europejskiej, by ustanowić w Polsce odrębne stanowisko rzecznika do spraw działań lub zaniechań policji. Wyrażano niepokój liczbą spraw wnoszonych do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wiele spraw dotyczy nadużywania przez policję środków przymusu. Zwrócono uwagę na fakt, że choć państwo polskie nigdy nie było oskarżane o stosowanie tortur – w przeciwieństwie do innych państw postkomunistycznych – to jednak wiele wyroków Trybunału w Strasburgu dotyczy poniżania ludzi.

Druga sesja plenarna, mająca za temat ”System instytucjonalnych rozwiązań w zakresie ochrony praw człowieka”, prowadzona przez Danutę Głowacką–Mazur, dyrektora departamentu w MSWiA miała sześcioro prelegentów (wśród nich Eva Vichlendovą z Czech). Na sesji poruszano m.in. problem doboru pracowników policji. Pojawił się postulat, by do policji rekrutować ludzi o różnym pochodzeniu etnicznym. Pomocą dla uchodźców powinna okazać się niedawno utworzona grupa ewaluacyjna, która ma rozładowywać konflikty w ośrodkach dla cudzoziemców. Podniesiono poziom szkoleń, powstał poświęcony temu specjalny przewodnik. Do dnia 1 czerwca będzie przeszkolonych 1200 komendantów policji różnych szczebli.

Monika Wieczyńska