12 czerwca 2014 roku odbyła się w Sali Kolumnowej sejmu RP całodniowa konferencja: „Mowa nienawiści w Polsce 2014: problem prawny, społeczny, zjawisko medialne?” Punktem wyjścia do dyskusji organizator (Fundacja im. Stefana Batorego) uczynił Raport przygotowany i przedstawiony we wprowadzeniu do konferencji przez zespół Michała Bilewicza z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW (Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych). Każdy z trzech paneli (I. Jak przeciwstawić się modzie na nienawiść w kręgu rówieśniczym? Rola edukacji formalnej i nieformalnej, II. Czy media są odpowiedzialne za nienawistne treści? Granice wolności słowa, III. Karać czy nie karać? Jak skutecznie walczyć z mową nienawiści?) wywołał żywą i inspirującą dyskusję. W panelu poświęconym skuteczności karania za mowę nienawiści swój punkt widzenia przedstawiali Krzysztof Śmiszek z Koalicji na rzecz Równych Szans, Mateusz Woiński z Katedry Prawa Karnego Akademii im. Leona Koźmińskiego, Edyta Petryna z Prokuratury Generalnej, Mirosław Wróblewski z Biura RPO oraz Paula Sawicka z Otwartej Rzeczpospolitej. Na sali obecni byli i zabierali głos w dyskusji przedstawiciele Rady Europy, organizacji pozarządowych i mediów. Niestety, z wyjątkiem krótkiego wystąpienia pani Minister Joanny Kluzik–Rostkowskiej w panelu o edukacji, zabrakło głosów znaczących przedstawicieli instytucji publicznych.
relacja z konferencji