Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej w Genewie rozpatrzył okresowe sprawozdanie Polski i 29 sierpnia br. przyjął uwagi końcowe (concluding observations) dotyczące sprawozdania Polski z realizacji Konwencji. W odniesieniu do mowy nienawiści Komitet zaleca m.in. podjęcie zdecydowanych działań zwalczających rozprzestrzenianie się mowy nienawiści i szkodliwych stereotypów w mediach i internecie, w tym przez zwalczanie stron internetowych szerzących takie treści, zwłaszcza w kontekście kampanii wyborczej.

Komitet oczekuje też od Polski skuteczniejszego ścigania przestępstw z nienawiści  oraz przeprowadzania niezależnych badań pokazujących skalę niezgłaszanych przestępstw. Komitet poprosił też o szczegółowe informacje na temat postępowań dotyczących przestępstw z nienawiści, w tym mowy nienawiści, popełnionych przez osoby publiczne i polityków.

– Najważniejsze jest to, że zdaniem Komitetu, który wysłuchał polskich władz i zadawał pytania rządowej delegacji, Polska nieskutecznie ściga przestępstwa motywowane uprzedzeniami – podkreśliła Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania w Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. – Z badań Rzecznika i OBWE wiemy już, że tylko 5 proc. takich przestępstw jest zgłaszanych. Zdaniem Komitetu świadczy to o niskim zaufaniu do instytucji państwa, stąd apel do polskich władz o podjęcie działań w tym obszarze.

Więcej na prawo.pl