„Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstało w 1999 r. z potrzeby przeciwdziałania ksenofobicznym i antysemickim uprzedzeniom odżywającym w polskim życiu publicznym.

Podstawowe cele Stowarzyszenia to krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka.

Foldery informacyjne dotyczące działalności Otwartej Rzeczpospolitej (stan z 2015 r.) tutaj:

Folder-OR-2015-PL   Leaflet -OR-2015-ENG

Czym się zajmujemy

  • inicjujemy i wspieramy działania edukacyjne zapobiegające powielaniu stereotypów i uprzedzeń wobec „obcych”, uczące poszanowania różnic etnicznych, religijnych i światopoglądowych oraz przekazujące wiedzę o wieloetnicznych źródłach polskiej kultury;
  • dokumentujemy przejawy uprzedzeń etnicznych, religijnych i rasowych oraz zwracamy na nie uwagę opinii publicznej, władz państwowych, środków masowego przekazu, Kościołów, stowarzyszeń społecznych, naukowych i kulturalnych;
  • podejmujemy działania interwencyjne, także na drodze prawnej, w przypadkach rozpowszechniania – za pośrednictwem prasy, książek, telewizji lub radia – haseł, idei czy postaw antysemickich i ksenofobicznych;
  • staramy się zwrócić uwagę przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i opinii publicznej na konieczność przestrzegania przez Polskę międzynarodowych konwencji nakazujących ściganie przejawów rasizmu i ksenofobii;
  • propagujemy nasze cele i ideały organizując otwarte spotkania, odczyty i dyskusje, inicjując publikacje prasowe i książkowe, a także zamieszczając informacje na naszej stronie internetowej;
  • wspieramy inicjatywy obywatelskie na rzecz tolerancji, współdziałamy z instytucjami i stowarzyszeniami mającymi podobne cele.

Sprawozdania z działalności

Zgodnie z zasadami obowiązującymi organizacje pożytku publicznego, prezentujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia.

– od stycznia do grudnia 2016 roku

– od stycznia do grudnia 2015 roku

– od stycznia do grudnia 2014 roku

– od stycznia do grudnia 2013 roku

– od stycznia do grudnia 2012 roku

 – od stycznia do grudnia 2011 roku

– od stycznia do grudnia 2010