Równość kobiet i mężczyzn jako prawo realizowane przez samorząd we wszystkich obszarach – to główna zasada Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym podpisanej dziś przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Dokument zobowiązuje europejskie samorządy do zwalczania stereotypów i przeszkód, które mają wpływ na nierówny podział ról między kobietami i mężczyznami w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

Warszawa jest szóstym miastem w Polsce, które zaakceptowało Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Jej podpisanie przez Prezydenta Warszawy poprzedziła uchwała Rady m.st. Warszawy Rada Warszawy z 15 kwietnia tego roku wyrażająca poparcie dla inicjatywy.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym jest nie tylko wyrazem zaangażowania władz lokalnych w promocję zasady równości kobiet i mężczyzn, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań. Obejmują one m.in. walkę z uprzedzeniami, praktykami, w tym stosowaniem języka i obrazów, które oparte są na idei wyższości jednej z płci czy stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn oraz dokonanie oceny realizacji polityki równości płci. Sześć podstawowych zasad Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym to:

  • Równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo;
  • Zagwarantowanie, że równość kobiet i mężczyzn, różnorodne formy dyskryminacji i nierównego traktowania są brane pod uwagę;
  • Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest warunkiem demokratycznego społeczeństwa;
  • Eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn;
  • Włączając kwestie płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych konieczne jest promowanie równości kobiet i mężczyzn;
  • Właściwie opracowane plany działania i programy są koniecznymi narzędziami do promowania równości kobiet i mężczyzn.

Aby wprowadzać te zasady, każdy sygnatariusz zobowiązuje się do opracowania w ciągu dwóch lat Równościowego Planu Działania, który określa priorytety, działania i środki na to przeznaczone. Ponadto każdy samorząd, który przyjmuje Kartę, podejmuje się zaangażować wszystkie instytucje i organizacje na swoim terenie, aby w praktyce promować prawdziwą równość.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym została opracowana w 2006 roku w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy. Organizacja jest najstarszym i największym europejskim stowarzyszeniem samorządów lokalnych i regionalnych. Obecnie skupia krajowe stowarzyszenia samorządów lokalnych i regionalnych z 41 krajów europejskich i reprezentuje za ich pośrednictwem wszystkie szczeble terytorialne – lokalny, pośredni i regionalny.

Od momentu powstania w 1951 r. Rada Gmin i Regionów Europy promuje budowę zjednoczonej, pokojowej i demokratycznej Europy, opartej na samorządności lokalnej, poszanowaniu zasady pomocniczości i udziale obywateli. Aby osiągnąć ten cel, stara się kształtować przyszłość Europy poprzez zachęcanie lokalnych i regionalnych podmiotów do wpływania na europejskie prawo i politykę oraz do wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym i regionalnym.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego