Prezentujemy stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans w sprawie pozwania Polski przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości za niewdrożenie przepisów dyrektywy wspólnotowej zakazującej dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne. OR wchodzi w skład Koalicji.