W dniu 11 lutego br.odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działania w ramach Koalicji na Rzecz Równych Szans, ,,których koordynatorem jest Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA). Prowadzący spotkanie koordynator Koalicji Krzysztof Śmiszek przedstawił inicjatywy, które podjęła Koalicja na Rzecz Równych Szans od ostatniego spotkania.Najważniejszą z nich wydaje się działalność zespołu prawników PTPA nad wdrożeniem niektórych dyrektyw Unii Europejskiej w dziedzinie równego traktowania wszystkich obywateli. Projekt takiej ustawy,złożony w sejmie wspólnie przez SLD i Ruch Palikota, zgodny jest z projektem PTPA.Gość zebrania dr. Adam Bodnar z Fundacji Helsińskiej zwrócił m.in.uwagę na konieczność uzyskania od wybitnych konstytucjonalistów ekspertyz, które pozwoliłyby na skuteczną polemikę z poglądem ministra Jarosława Gowina dotyczącym niezgodności z konstytucją proponowanej ustawy o związkach partnerskich.Karolina Kędziora z PTPA sugerowała, by wypadki dyskryminacji związanej z nierównym traktowaniem zgłaszać do PTPA, którego prawnicze zaplecze jest dobrze przygotowane do obrony poszkodowanych. Zwróciła też uwagę,że ubiegłoroczna nowelizacja prawa dotycząca uczestnictwa w postępowaniach sądowych organizacji pozarządowych może prowadzić do ograniczenia tego uczestnictwa w rezultacie obciążania organizacji jego kosztami. Joanna Piotrowska z fundacji Feminoteka wyraziła optymistyczną opinię,że konwencja w sprawie przemocy w rodzinie zostanie podpisana w tym roku – mimo zdecydowanie niechętnego stanowiska ministra Gowina. Apelowała w związku z tym, żeby argumenty, dlaczego Polska nie może czekać z podpisaniem tej konwencji,przekazywać pani Pełnomocnik ds. równego traktowania Agnieszce Kozłowskiej-Rajewicz i premierowi Donaldowi Tuskowi. Poinformowała też, że Rada Europy prosi, by organizacje pozarządowe wywierały w tej sprawie nacisk na rządy. Na zakończenie spotkania Krzysztof Śmiszek poprosił zebranych o zgłaszanie spraw, które mogłyby być załatwiane przez PTPA. Na spotkaniu Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita reprezentowały Paula Sawicka i Monika Wieczyńska.

Monika Wieczyńska