8 grudnia 2010 r. w siedzibie Ośrodka Kultury Ochoty odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej ds. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne.  Spotkanie odbyło się w ramach projektu Warszawa Różnorodna. W dyskusji brali udział członkowie organizacji pozarządowych, przedstawiciele Biura Edukacji, Polityki Społecznej i Kultury Urzędu m.st. Warszawy oraz MSWiA. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentował Piotr Tomaszewski.

Celem spotkania było przeprowadzenie analizy sytuacji osób niepolskiego pochodzenia etnicznego i narodowego w Warszawie, co ma stanowić podstawę do sporządzenia rozdziału dotyczącego przeciwdziałania dyskryminacji w planowanej na zakończenie projektu publikacji.

Spotkania o charakterze eksperckich grup roboczych służą przedstawieniu rekomendacji i sugestii nowych kierunków działań. Kolejny etap prac nad przygotowaniem publikacji końcowej przejmie firma zajmująca się badaniami społecznymi, która to po dokonaniu zestawienia i analizy istniejących badań oraz przeprowadzeniu nowych, sporządzi analityczną część rozdziału.

W trakcie spotkania poruszono kwestię tzw. dyskryminacji krzyżowej, która przejawia się poprzez ścisłą zależność pomiędzy dyskryminacją cudzoziemców ze względu na rasę i pochodzenie etniczne i dyskryminacją ze względu na religię i wyznanie co zobrazowano na przykładzie islamofobii.

Pani Malika Abdoulvakhabova mieszkająca w Polsce obywatelka Czeczenii wskazała na związek dyskryminacji osób pochodzenia czeczeńskiego z ogólną postawą społeczną i stosunkiem Polaków do cudzoziemców. W trakcie dyskusji na temat dyskryminacji rasowej i etnicznej w edukacji wskazała na niechęć pedagogów oraz personelu wspomagającego w szkołach do dzieci czeczeńskich. Liczne nieporozumienia i konflikty prawdopodobnie spowodowane są brakiem wiedzy na temat kultury czeczeńskiej. Tezy te poparto dostępnym w załączniku raportem profesor Krystyny Błeszyńskiej na temat kompetencji  kulturowych nauczycieli Wskazano także na brak chętnych do udziału w studiach podyplomowych dla nauczycieli z zakresu wielokulturowości i kompetencji międzykulturowych

Dalsza część dyskusji miała na celu przygotowanie konkretnych, spójnych i skoordynowanych działań stanowiących wspólną reakcję na przejawy dyskryminacji w różnych sferach życia społecznego. Mają one mieć na względzie zarówno potrzeby zidentyfikowane w badaniach, jak i wynikające z dotychczasowych doświadczeń. Wskazano także, że działania te powinny być realizowane z uwzględnieniem terytorialnego zróżnicowania Warszawy i potrzeb poszczególnych dzielnic, nie tylko być skoncentrowane w Centrum lub na Mokotowie.

Uczestnicy zidentyfikowali oraz zobowiązali się przygotować opracowania dotyczące następujących obszarów życia społecznego, w których cudzoziemcy bądź osoby niepolskiego pochodzenia doświadczają dyskryminacji:
– edukacja;
– rynek pracy i zatrudnienie;
– dostęp do dóbr i usług;
– dostęp do pomocy społecznej;
– dostęp do służby zdrowia;
– administracja publiczna;
– kontakt ze służbami mundurowymi;
– przestępstwa z nienawiści;
– dyskryminacja w mediach i przez media.

Sporządzono także listę odbiorców działań antydyskryminacyjnych projektowanych w ramach Programu:
– Służby mundurowe
– Nauczyciele i pedagodzy
– Pracodawcy
– Uchodźcy, migranci,
– Lekarze, pielęgniarki,
– Urzędnicy i pracownicy urzędów administracji publicznej.

Kolejne spotkanie grupy roboczej odbędzie się 12 stycznia.

Piotr Tomaszewski