Przedstawiamy serię ekspertyz, które powstały w ramach projektu “Organizacje skrajne w demokratycznym państwie i społeczeństwie”.

Krzysztof Podemski
“Potencjalne poparcie społeczne dla organizacji i ruchów skrajnych w Polsce”

Ewa Bieńkowska
“Zabezpieczenia prawne przed organizacjami skrajnymi o charakterze terrorystycznym”

Adam Bodnar
“Organizacje skrajne w orzecznictwie sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”

Agata Chaber
“Wpływ ruchów skrajnych na sytuację osób LGBT w Polsce”

Witold Klaus
“Zagrożenia dla migrantów ze strony przedstawicieli ruchów i organizacji skrajnych w Polsce”

Artur Lipiński
“Radykalizacja czy „patologiczna normalność”? Ugrupowania i ruchy radykalne a partie polityczne w Polsce i Europie Zachodniej”

Paweł Mazur
“Analiza postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 października 2011 roku dotyczącego rejestracji symboli graficznych Narodowego Odrodzenia Polski”

Aleksandra Moroska-Bonkiewicz
“Organizacje skrajne we współczesnej Europie ogólna charakterystyka”

Lech Nijakowski
“Ruchy i organizacje skrajne a mniejszości etniczne, narodowe, religijne – doświadczenia polskie i europejskie”

Ada Paprocka
“Delegalizacja organizacji skrajnych – dotychczasowe próby i postulaty na przyszłość”

Tomasz Żukowski
“Organizacje i ruchy skrajne w Polsce od roku 1989 – ogólna charakterystyka”

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
1.” Zobowiązania państw-stron Międzynarodowej Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej w zakresie przeciwdziałania aktywności organizacji o charakterze rasistowskim”
2. “Skala i postać przestępstw z nienawiści w państwach Unii Europejskiej oraz ochrona ich ofiar – wyniki badań Agencji Praw Podstawowych UE”