20.11 na posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych podsumowano skargi i wnioski przedstawicieli mniejszości etnicznych, jakie wpłynęły do biura Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2012-2013. Większość z nich pochodzi od społeczności romskiej. Zastępca RPO Ryszard Czerniawski zauważył, że wciąż nie znaleziono rozwiązania dla trudności, z jakimi zmaga się ta mniejszość. Romowie w Polsce „nadal egzystują w skrajnym ubóstwie, bez realnych możliwości poprawy swojego bytu”, a czasem nawet „w warunkach urągających godności ludzkiej”, mimo że biorą udział w szkoleniach i aktywnie poszukują pracy.
Wyrażono także niepokój niedawnymi aktami czynnej agresji wobec Romów i zapewniono, że przy każdej informacji o takich zdarzeniach RPO kontaktuje się z władzami samorządowymi i policją z prośbą o ocenę bezpieczeństwa publicznego, w szczególności bezpieczeństwa romskiej mniejszości. Przedstawiciele biura RPO zwrócili uwagę, że do poprawy stosunków między Polakami a Romami nie przyczynia się sposób podawania informacji przez niektóre media, które wymieniają narodowość sprawców przestępstw lub podejrzanych o przestępstwo, gdy są oni pochodzenia romskiego.
Wskazano również na potrzebę „zapewnienia romskim dzieciom wolnego od dyskryminacji dostępu do edukacji i stworzenie im szansy równego startu w nauce”. Umieszczanie ich w osobnych klasach może jedynie zaostrzać problem.
Ryszard Czerniawski stwierdził, że w związku z wymienionymi kwestiami „refleksji wymaga sposób wdrażania programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. W najbliższym czasie RPO planuje przedstawić organom administracji publicznej odpowiednie rekomendacje w tym zakresie.

Na podstawie.