Raporty Cienia przygotowywane przez ENAR stanowią zbiór informacji i danych zebranych przez organizacje należące do ENAR, którego członkiem od 2012 r. jest także Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. Publikowane są co roku jako uzupełnienie danych oficjalnych i naukowych, stanowią alternatywę do nich i oferują spojrzenie na realia rasizmu w UE i jej państwach członkowskich z perspektywy organizacji pozarządowych.

Raporty organizacji pozarządowych są, ze swojej natury, oparte na wielu danych źródłowych oficjalnych, nieoficjalnych, naukowych i empiryczny. Pozwala to na dostęp do informacji, które, choć czasem nie oparte na  standardach wymogów naukowych,  prezentują istotne spojrzenie tych, którzy pracują z osobami doświadczającymi rasizmu lub tych, którzy sami bezpośrednio spotkali się z przejawami rasizmu. To stanowi wartość dodatnią raportu organizacji pozarządowych, będącego uzupełnieniem naukowych i oficjalnych sprawozdań.

Z raportami można zapoznać się na stronie internetowej:
http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15294&la=1&langue=EN