Minister Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania zaproponowała projekt Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Ustawa ma określić obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną. Koalicja na Rzecz Równych Szans zajmuje się przygotowaniem poprawek do projektu. OR wchodzi w skład Koalicji.