Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął sprawę montażysty, który oskarżył Telewizję Polską o zwolnienie go z powodu orientacji seksualnej. Wyrok poznaliśmy w czwartek 12 stycznia.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Luksemburgu orzekł właśnie, że orientacja seksualna nie może być podstawą odmowy zawarcia umowy z osobą prowadzącą działalność na własny rachunek. To przełomowe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie polskiego montażysty, który w TVP zatrudniany był na podstawie regularnych umów na zlecenie.

Inicjator postępowania przed TSUE przez siedem lat świadczył usługi dla polskiej telewizji publicznej, będąc tam zatrudnianym na podstawie serii umów cywilnoprawnych na czas nieoznaczony. W grudniu 2017 roku zamieścił na swoim kanale na YouTube teledysk do świątecznej piosenki promującej tolerancję wobec par homoseksualnych. Krótko po tym został zwolniony.

Mężczyzna uznał, że władze TVP przy decyzji o jego zwolnieniu kierowały się orientacją seksualną i wniósł sprawę do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Chciał odszkodowania za dyskryminację i powoływał się na dyrektywę 2000/78/WE, ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

„Dyrektywa 2000/78 ma na celu wyeliminowanie, z uwagi na interes społeczny i publiczny, wszelkich opartych na względach dyskryminacyjnych przeszkód w zakresie dostępu do środków utrzymania i zdolności działania na rzecz społeczeństwa poprzez pracę, bez względu na to, w jakiej formie prawnej jest ona świadczona” – przypomniał TSUE.

„Biorąc pod uwagę, że działalność polegająca na zwykłym dostarczaniu towarów lub usług jednemu lub kilku odbiorcom nie jest objęta zakresem stosowania tej dyrektywy, działalność zawodowa wchodząca w zakres stosowania dyrektywy 2000/78 musi mieć rzeczywisty charakter i być wykonywana w ramach stosunku prawnego charakteryzującego się pewną stabilnością. Do sądu odsyłającego należy ocena, czy rozpatrywana działalność odpowiada temu kryterium” – dodawano.

Więcej na wprost.pl