7 września 2010 r. obradowała Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania przy Prezydent m.st. Warszawy. Uczestniczyło około 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowała Monika Wieczyńska.

 

Monika Sadowska przedstawiła 3-letni „Antydyskryminacyjny program pilotażowy” dla m.st. W-wy, który ma być realizowany poprzez działania zmierzające do podniesienia wiedzy na temat dyskryminacji z przyczyn: 1. rasy i pochodzenia etnicznego, 2. religii, wyznania lub światopoglądu, 3. niepełnosprawności, 4. płci, 5. wieku,  6. orientacji seksualnej. Program realizowany będzie przez sześćdziesięcioosobowy zespół podzielony tematycznie na 6 podzespołów.

 

Do projektu programu zgłoszono wiele zastrzeżeń, zarówno co do proponowanego adresata programu, jak i nieokreślenia wielkości funduszy, jakie miasto na ten cel przeznacza. W rezultacie, zamiast spodziewanego przez koordynatora programu akcesu przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w poszczególnych zespołach, Komisja odrzuciła projekt do ponownego opracowania.

 

Monika Wieczyńska