Opinia nr 3
Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych
uchwalona na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2021 r.
do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie aktów antysemityzmu w dniu 11 listopada 2021 roku w Kaliszu.

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP wyraża głębokie zaniepokojenie wydarzeniami w Kaliszu 11 listopada 2021 roku. W czasie marszu uczestnicy wznosili antysemickie hasła i spalili na Głównym Rynku kopię tekstu Statutu Kaliskiego, przywileju tolerancyjnego dla Żydów, wydanego przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego w 1264 r.

Tym samym naruszono niektóre artykuły Konstytucji RP, w tym artykuł 32, który stanowi: „1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Apelujemy, aby odpowiednie służby państwowe niezwłocznie doprowadziły do  postawienia przed sądem organizatorów i sprawców tych haniebnych zachowań.

Wydarzenia w Kaliszu są nie tylko zagrożeniem porządku prawnego w Polsce. Sprawiedliwe ukaranie sprawców jest niezbędne dla zachowania spokoju i porządku publicznego. Zwracamy uwagę, że złamane zostało prawo i nie powinno to zostać bez odpowiedzi, bowiem pokazałoby to słabość państwa polskiego i mogło doprowadzić do kolejnych tego typu ekscesów.

                                                                                                             Przewodnicząca Komisji

                                                                                                               /-/ Wanda Nowicka