Natychmiast po wysłaniu listu ws. wypowiedzi Łucji Dzidek nadeszła odpowiedź prof. dr. hab. Armena Edigariana – Prorektora UJ ds. dydaktyki:

w nawiązaniu do Pana korespondencji chciałbym poinformować, że Pani Łucja Dzidek od 30.06.2022 roku nie jest doktorantką w Szkole Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani Łucja Dzidek złożyła pisemną rezygnację, czego efektem było wydanie decyzji przez Rektora UJ o jej skreśleniu i utracie statusu doktorantki.

Odpowiadając na pytania, które dotyczą działań podjętych przez uczelnię chciałbym przekazać, że rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów UJ przeprowadził dwa postępowania wyjaśniające w tej sprawie. Postępowania zakończyły się wydaniem 15.06.2022 roku wniosku do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów UJ o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i ukaranie Pani Łucji Dzidek.

Komisja dyscyplinarna dla doktorantów UJ po zapoznaniu się z aktami sprawy oraz wnioskiem rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów 12.07.2022 roku postanowiła wszcząć postępowanie dyscyplinarne i skierować sprawę do rozpoznania na rozprawie dyscyplinarnej. Termin rozprawy został wyznaczony na październik.

Treść odpowiedzi