W nocy z 28 na 29 marca 2018 Rada Miasta Łódź przyjęła uchwałę „w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie wdrożenia programu działań antydyskryminacyjnych”. Zakłada ona: powołanie prezydenckiego pełnomocnika ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji; podpisanie Karty Różnorodności zaproponowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu; powołanie Rady ds. Cudzoziemców i Zapobiegania Ksenofobii.

Obliguje ona również Prezydenta do stworzenia wieloletniego programu działań antydyskryminacyjnych, której częścią mają być m.in.: działania antydyskryminacyjne w szkołach czy przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej akceptacji dla inności. Działania antydyskryminacyjne prowadzą już Poznań i Słupsk. Obydwa miasta przyjęły też Kartę Różnorodności. Rada ds. Cudzoziemców funkcjonuje w Gdańsku.

Jednak łódzka inicjatywa jest bezprecedensowa w tym sensie, że zebrała dobre praktyki ze wszystkich miast i połączyła je w jedną uchwałę, która wskazuje kierunki dalszych działań.

Treść uchwały na oko.press