Pomorska kurator oświaty Małgorzata Bielang domaga się w trybie pilnym wyjaśnień od dyrektorów szkół w sprawie „Tęczowego piątku”.

Około 100 szkół w Polsce, w tym 18 na Pomorzu, wzięło 27 października udział w akcji „Tęczowy piątek”, organizowanej przez fundację GrowSPACE, znaną z tworzenia Mapy Szkół Przyjaznych LGBT+.

W tym roku wydarzenie odbyło się pod hasłem „SafeSpace”, czyli Bezpieczna Przestrzeń. W jednej z konferencji w Gdańsku udział brały wiceprezydent Monika Chabior i Katarzyna Gęba, rzeczniczka praw ucznia w Gdańsku.

– Chcę podziękować wszystkim osobom uczniowskim za „Tęczowy piątek” – mówiła Gęba.  

– Szkoły czuły się zastraszane. Widzieliśmy efekt mrożący – mówiła Monika Chabior o organizacji „Tęczowych piątków” w szkołach w poprzednich latach i wyrażała nadzieję, że te czasy już się skończyły. 

Te czasy się powoli kończą, ale PiS jeszcze nie oddał władzy. W poniedziałek, w pierwszy dzień roboczy po „Tęczowym piątku”, pomorska kurator oświaty Małgorzata Bielang wysłała do dyrektorów szkół pismo z żądaniem wyjaśnień w trybie pilnym, „w terminie nieprzekraczającym 3 listopada 2023 roku”.  

„Wyborcza” jako pierwsza dotarła do tego dokumentu. 

„W związku ze zorganizowaną w dniu 27 października 2023 roku akcją „Tęczowy piątek”, działając na podstawie § 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 t.j. oraz z 2021 r. poz. 1618) proszę o udzielenie następujących informacji:

1. Czy w Szkole była zorganizowana akcja „Tęczowy piątek”?  

2. Kto był organizatorem „akcji”?  

3. Czy Dyrektor Szkoły wyraził zgodę na przeprowadzenie w Szkole akcji „Tęczowy piątek”?  

4. Jeśli Dyrektor wyraził zgodę na przeprowadzenie akcji „Tęczowy piątek”, proszę o przedstawienie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, na podstawie której zgoda została wydana, tj.:

a. w przypadku organizacji „akcji” przez stowarzyszenie lub inną organizację, o której mowa w art. 86 ust. 1 oraz ust.2 ustawy Prawo Oświatowe – dokumentów potwierdzających uzgodnienia warunków działalności – pozytywnej opinii Rady Szkoły/Rady Rodziców, oraz zgód rodziców poszczególnych uczniów biorących udział w akcji „Tęczowy Piątek”;

b. w przypadku oddolnej inicjatywy np. Samorządu Uczniowskiego – zgód rodziców poszczególnych uczniów biorących udział w „akcji”.  

5. Proszę o przedstawienie opisu działań przeprowadzonych w Szkole podczas akcji „Tęczowy piątek” wraz z podaniem harmonogramu tych działań w tym:

a. W jakich godzinach w dniu 27 października br. trwała „akcja” w szkole?,

b. Podczas jakich zajęć/godzin lekcyjnych/pozalekcyjnych miała miejsce „akcja”?,

c. liczby uczniów uczestniczących w wydarzeniu z podaniem klasy, do której dany uczeń uczęszcza,

d. wskazaniem roli nauczycieli w poszczególnych działaniach,

e. czy podczas „akcji” były wykorzystywane materiały dotyczące akcji, np. plakaty, ulotki, itp.?”. 

Więcej w Wyborczej