W dniach 22 – 23 listopada b.r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeciwdziałanie rasizmowi, dyskryminacji na tle etnicznym i ksenofobii. Współpraca, dobre praktyki oraz wyzwania na przyszłość” zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji publicznych (m.in. Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), badawczych, a także organizacji zrzeszających mniejszości narodowe. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowała Paula Sawicka.

W pierwszym dniu uczestnicy wysłuchali serii wykładów, dzięki którym mogli zapoznać się z doświadczeniami w zwalczaniu dyskryminacji, w tym także dobrymi praktykami i najczęściej spotykanymi barierami w Europie i w Polsce. W dyskusji panelowej o dobrych praktykach i barierach w zwalczaniu rasizmu, dyskryminacji na tle etnicznym oraz ksenofobii (z doświadczeń organizacji i instytucji pozarządowych) uczestniczyła przedstawicielka Otwartej Rzeczpospolitej, Paula Sawicka.

Drugi dzień konferencji miał charakter bardziej „praktyczny” – uczestnicy pracowali w trzech grupach roboczych. Jeden z warsztatów, „Mowa nienawiści a wolność słowa” prowadziły przedstawicielki Otwartej Rzeczpospolitej. Milena Liszka, współkoordynatorka programu Prawo przeciw nienawiści przygotowała na potrzeby konferencji prezentację, która następnie była dyskutowana przez uczestników warsztatów. Analizowano istniejące ramy prawne służące zwalczaniu mowy nienawiści, a także praktykę organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w tej kwestii. Ponadto prace zmierzały do ustalenia pewnych wytycznych i wskazówek na przyszłość – przede wszystkim w sferze współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi.

W warsztatach uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Prokuratury Krajowej, Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Policji z całego kraju, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych.