12 marca 2010 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja podsumowująca serię pięciu spotkań na temat przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne i narodowe, religię i wyznanie, płeć oraz orientację seksualną. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowała Anna Kwiecień.

Celem spotkań było wypracowanie rekomendacji dotyczących formuły dyskursu społecznego na temat przeciwdziałania dyskryminacji oraz propagowania różnorodności w Polsce. Będą one kierowane do władzy wykonawczej i ustawodawczej, do świata mediów i przedstawicieli nauki.

W szóstym, podsumowującym, spotkaniu wzięli udział: Halina Siodłak – Potocka z „Forum 50+”, Magdalena Kawa ze „Stowarzyszenia Homo Faber”,  Mamadou Diouf ze Stowarzyszenia „Afryka Inaczej”, Karolina Malczyk – Rokicińska – Pełnomocnik m.st. Warszawy ds. Równego Traktowania, Jan Świerszcz z „Kampanii Przeciw Homofobii”, Halina Bortnowska – Dąbrowska – członek Rady Programowej naszego stowarzyszenia, Monika Zima z „Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego” oraz Łukasz Bojarski, który był moderatorem wszystkich spotkań – ekspert europejskiej sieci niezależnych ekspertów w dziedzinie niedyskryminacji.

Celem ostatniego spotkania było przedstawienie i podsumowanie wypracowanych rekomendacji.  Będą one wskazówką dla prowadzenia określonej polityki przez organy państwa, także dla beneficjentów projektu. Dokument zawierający listę rekomendacji wspólnych będzie rozesłany do wszystkich uczestników spotkań. Umieścimy go na naszej stronie internetowej.

Anna Kwiecień