„Strategie reprezentacji rzeczywistości w prozie Magdaleny Tulli”

W pracy podjęta zostaje próba lektury powieści Magdaleny Tulli w perspektywie koncepcji pensiero debole Gianniego Vattimo. Istotnym kontekstem jest dla niniejszych rozważań kryzys języka krytyki wobec zagadnienia powieści postmodernistycznej, świadomie igrającej z teoretycznymi projektami i dyskursami. Zainteresowanie autora koncentruje się wokół zagadnień związanych z zagadnieniami reprezentacji w twórczości Tulli, której poszczególne powieści są traktowane jako jeden (choć nie jednolity) projekt twórczy. Wyodrębniony zostaje w pracy blok zawartych w powieściach autorki Skazy figur reprezentacji, będących nie tyle elementami świata przedstawionego, co synekdochami procesu reprezentacji. W tej perspektywie analizuje autor figury fotografii, luster, teatru i pieniędzy. Temu ostatniemu obrazowi poświęcone zostaje najwięcej miejsca, jako że figura ta najlepiej w interpretacji autora wyraża charakterystyczna dla myślenia Tulli (odczytywanego w perspektywie myśli słabej): zawieszenie i przebolewanie (lecz nie zniesienie czy unieważnienie) metafizycznej granicy między prawdą a fałszem, tekstualnością a rzeczywistością. Pieniądz, stanowiący medium ontosemiologiczne, symbolizujący ład poprzez stabilność swej arbitralnie nadanej wartości, sytuuje się poza tą opozycją. „Fałszywy pieniądz”, dowodzi autor, to oksymoron, zaś analogiczny mechanizm rządzi ontologiczną strukturą powieści Tulli.

Rozważania na ten temat strategii reprezentacji prowadzą ku zagadnieniu podmiotu narratora, i autora, ich obecności i roli w dziele. Kondycja podmiotu piszącego, pozornie przedstawianego jako zbędny rekwizyt powieściowej retoryki, pozbawiony realnego wpływu na kreowany przez siebie świat, okazuje się bardziej skomplikowana ze względy na kwestię etyczną. Proces snucia opowieści, kreowania fikcjonalnych światów, choć ukazywany jest jako samoczynny i niewymagający wysiłku ze strony opowiadającego podmiotu, nie jest jednak pozbawiony konsekwencji. Podjęcie odpowiedzialności za stworzoną rzeczywistość stanowi kompetencję podmiotu opowiadania; jest momentem, w którym może się on ukonstytuować jako jednostka działająca, posiadająca realny wpływ.

The dissertation is an attempt to ead Magdalena Tulli’s work in a perspective of Gianni Vattimo’s concept of pensiero debole. A crucial context of the analysis is a crisis of literary criticism crisis and fail to provide a functional language to comment postmodernist novel, which by definition plays ironically with various theoretical and philosophical paradigms.

The author focuses on the problem of representation in Tulli’s writing, whose novels are read here as one (however not homogenous) project. A set of figures of representation is isoleted from the novels, figures that are interpreted as synecdoches of the process of representation. In such a perspective figures of photography, mirrors, theathre and money are analysed. The last one is commented widely as represents in the most interesting way characterictic for Tulli’s work process of Verwindung (not annihilating) metaphysical opposition between truth and false, reality and textuality. Money, the ontosemiological medium, which epitomises order by maintaining its stable yet arbitral value and meaning, lies beyond metaphysical oppositions. Hence, counterfeit money is an oxymoron, and therefore presents an analogy to the process of representation that takes place in Tulli’s novels.

This analysis leads to the problem of the subject of narrative, narrator and author, their presence and functions in the Tulli’s work. Ostensibly the subject of story-telling is presented as an unnecessary requisite, a relic of the rhetoric of novel, with no real influence on the course of action and the world created by himself. However, the story-telling is not a pure play or self-acting process, as it might seem, as i t always lead to consequenses that need to be borne. A narrator is the one to do it, to take responsibity for the world which he does not control, but needs to save. Ethics and responsibility are the only competences of a story-teller: he does not autonomically create the textual reality, he does not control it, but he takes responibility for it.