W dniu 16 maja 2012 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja o edukacji antydyskryminacyjnej zorganizowana przez biuro pełnomocniczki rządu ds równego traktowania wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka (HFPC). Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowały Paula Sawicka, Monika Wieczyńska i Maria Kordalewska.

Na konferencji przedstawiony został nowy „Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji” (publikacja Europejskiej Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka). Dorota Pudzianowska z HFPC poinformowała, że podręcznik opiera się na orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i nie jest przeznaczony dla szkół, lecz dla środowiska prawniczego, m.in. sędziów, prokuratorów, prawników, funkcjonariuszy organów ścigania, krajowych instytucji praw człowieka, organów ds. równouprawnienia i ośrodków porad prawnych. Ma pomóc ofiarom w dochodzeniu swoich praw. Publikacja jest dostępna on-line lub do pobrania (www.fra.europa.eu). Jak podkreśliła Pudzianowska, jest na bieżąco aktualizowana.

Spośród wielu głosów na konferencji najciekawsza była relacja Marty Rawłuszko, prezeski Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej z ważnych badań nad podręcznikami szkolnymi. Łatwiej kształtować odpowiednie postawy w dzieciństwie niż wykorzeniać stereotypy w dorosłym życiu. A jak pokazały wspomniane badania TEA, w podręcznikach wciąż nie brakuje treści o charakterze dyskryminacyjnym. Podręczniki nie odzwierciedlają różnorodności polskiego społeczeństwa, a kobiety i mężczyźni oraz dziewczęta i chłopcy przedstawiani są w stereotypowych rolach. Występujące w książkach rodziny są zawsze pełne, nie ma w nich niepełnosprawności, nie borykają się z biedą. W podręcznikach można spotkać informacje niezgodne z wiedzą naukową, np. na temat homoseksualizmu. Ponadto, szkolenia dla nauczycieli nie traktują priorytetowo treści związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji, chociaż nauczycielom często brakuje praktycznych umiejętności, np. jeśli chodzi o rozwiązanie konfliktów wynikających ze stereotypów i uprzedzeń.