Gdańsk, 31 sierpnia 2021 roku

Apel w obronie polskich szkół

Dobra, przyjazna szkoła, motywująca do samodzielnego twórczego myślenia, wychowująca otwartego człowieka i współtworzona przez różne środowiska – nauczycieli, rodziców, uczniów i organizacje pozarządowe oraz władze lokalne i centralne to podstawa demokratycznego społeczeństwa. Szkoła oparta na wzajemnym szacunku, z programem odpowiadającym na wyzwania współczesnego świata. Takie szkoły chcemy dla naszych dzieci, dla 4,6 miliona młodych Polek i Polaków!

Dlatego z przerażeniem przyjmujemy zapowiedzi zmian w prawie oświatowym. Wprowadzenie propozycji MEiN w życie to:

 • – odebranie naszym dzieciom wolności wyboru i krytycznego myślenia, cofnięcie ich do okresu minionego stulecia
 • – nauka nietolerancji, oportunizmu i konformizmu
 • – nałożenia kontroli partyjnej na nauczycieli i dyrektorów
 • – drastyczne ograniczenie autorskich programów, dostosowanych do potrzeb różnych uczniów,
 • – ograniczenie zajęć i programów dodatkowych
 • – odebranie rodzicom i samorządom jakiegokolwiek wpływu na szkołę
 • – stworzenie partyjnej szkoły strachu, kontroli i donosów

NIE MA NA TO NASZEJ ZGODY! WOLNA SZKOŁA! NIE PARTYJNA! 

APELUJEMY o zaniechanie prac nad zmianami dewastującymi polską szkołę! Jednocześnie apelujemy o szerokie konsultacje i dialog dla wypracowania programów wspierających polską szkołę, która jest w bardzo trudnej sytuacji po okresie nauki zdalnej w czasie pandemii i boryka się z wieloma wyzwaniami oraz problemami uczniów i nauczycieli.

DEKLARUJEMY, że niżej podpisani: przedstawiciele władz samorządowych, środowisk szkolnych (nauczycieli, dyrektorów, rodziców, młodzieży), nauczycielskich związków zawodowych i organizacji społecznych będziemy współpracować na rzecz budowy wolnej szkoły:

 • – Szkoły, która odpowiada na wyzwania i problemy XX wieku, uczy kreatywności, niezależności, krytycznego myślenia.
 • – Szkoły samorządnej, demokratycznej, zakorzenionej i odwołującej się do lokalnej wspólnoty, czerpiącej z jej zasobów, tradycji, kultury.
 • – Szkoły otwartej i ciekawej świata, uczącej odwagi w podejmowaniu problemów globalnych i odpowiedzialności za dziejące się procesy.
 • – Szkoły, która odmienność traktuje nie jak zagrożenie lecz zasób, widząc w różnorodności szansę na rozwój i wzbogacenie kraju.
 • – Szkoły, która pielęgnuje i realizuje wartości wielkiego zrywu Sierpnia 80: wolność słowa, sumienia, zrzeszenia; solidarność społeczną i solidarność międzynarodową; godność i szacunek dla drugiego człowieka, jego pracy i wysiłku; sprawiedliwość społeczną.