Organizacje wchodzące w skład Konsorcjum Migracyjnego domagają się od polityków i polityczek nowej koalicji rządzącej rozpoczęcia prac nad polityką migracyjną, zapewnienia bezpieczeństwa uchodźcom i migrantom oraz zakończenia kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej.

Podczas konferencji prasowej, na której przedstawiono postulaty Witold Klaus z Ośrodka Badań nad Migracjami UW i współprzewodniczący Konsorcjum Migracyjnego skrytykował m.in. europejski pakt migracyjny. Zdaniem Klausa jest on nastawiony na obronę granic, na bezpieczeństwo, a nie na obronę praw człowieka oraz na najnowsze wyzwania migracyjne.

Apel Konsorcjum Migracyjnego

Poniżej publikujemy pełną treść apelu Konsorcjum Migracyjnego.

Wybory do parlamentu pokazały potrzebę zmian. Nadzwyczajne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w postaci rekordowej frekwencji, zdecydowanego poparcia dla ugrupowań demokratycznych i zwrotu w kierunku pluralizmu politycznego przy jednoczesnym odrzuceniu ksenofobicznego (rasistowskiego) referendum, dają nadzieję na budowę nowoczesnego podejścia do migracji w Polsce.

Migranci oraz migrantki stanowią i będą stanowić stały element naszej rzeczywistości. Potrzebujemy merytorycznej rozmowy na ten temat i konkretnych rozwiązań. Oto najważniejsze:

1. Polityka migracyjna państwa
● apelujemy o rozpoczęcie prac nad polityką migracyjną dla Polski. Potrzebujemy dokumentu ramowego uwzględniającego nowe ruchy migracyjne i ich przyczyny (w tym zmiany klimatyczne), który będzie oparty na rzetelnych danych naukowych i długoterminowy. Dokument powinien powstawać w sposób jawny, partycypacyjny i włączający perspektywę osób migrujących.
● polskie społeczeństwo potrzebuje przygotowania do funkcjonowania w świecie zróżnicowanym. Konieczne są:
– systematyczna edukacja społeczna na temat migracji, bez straszenia i populizmu,
– kształcenie kadr urzędniczych i służb na różnych szczeblach,
– regularne i oparte na faktach informowanie opinii publicznej o zmianach migracyjnych dotyczących Polski.
2. Bezpieczeństwo pracy osób migrujących
● Postulujemy przebudowę sposobu zatrudniania cudzoziemców, w tym:
– oddzielenie ścisłego związania pracownika cudzoziemskiego z pracodawcą
– zezwolenia powinny być wydawane na wykonywanie określonej pracy w Polsce (lub ew. na określonym terenie), a nie u konkretnego pracodawcy,
– odbiurokratyzowanie, uproszczenie procedur oraz ich elektronizacja i automatyzacja
– wprowadzenie pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za nielegalne (niezgodne z prawem) zatrudnienie cudzoziemców na pracodawców, wprowadzenie braku jakiejkolwiek odpowiedzialności cudzoziemców za ten proces.
● Wnioskujemy o reformę i wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy poprzez:
– znaczne dofinansowanie PIP i zwiększenie liczby inspektorów pracy,
– usunięcie jakichkolwiek funkcji karzących cudzoziemców za niezgodne z prawem zatrudnienie, łącznie z obowiązkiem denuncjacji tych osób Straży Granicznej
– PIP powinna być instytucją wspierającą pracowników, w tym także cudzoziemskich,
– wprowadzenie uprawnienia ustalania przez inspektora pracy istnienia stosunku pracy (pracodawca miałby prawo odwołać się do sądu),
– objęcie kompetencją PIP kontrolowania umów zlecenia,
– wyposażenie inspektora pracy w możliwość nałożenia na pracodawcę obowiązku natychmiastowej wypłaty pracownikowi zaległych i niewypłaconych wynagrodzeń (ze stosunku pracy lub umów zlecenia) – zmianę trybu pracy inspektorów pracy poprzez obowiązek rozmowy z pracownikami podczas kontroli, a nie ograniczanie się wyłącznie do analizy dokumentacji.
● Konieczna jest ochrona pracowników i pracowniczek przed wykorzystaniem na rynku pracy (w tym przed pracą przymusową i handlem ludźmi)
– w szczególności w zakresie pomocy interwencyjnej (zamieszkanie, wyżywienie) oraz legalizacji pobytu i pracy.
3. Pogranicze polsko-białoruskie
Apelujemy o:
● Natychmiastowe zaprzestanie dokonywania przez Straż Graniczną wywózek (push backów) osób migrujących znajdujących się na polsko-białoruskim pograniczu oraz uchylenie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. 2021 poz. 1536) jako dokumentu wydanego z przekroczeniem uprawnień ustawowych, co zostało potwierdzone w orzecznictwie sądów administracyjnych.
● Natychmiastowe wstrzymanie rozpoczętej na początku października budowy kolejnej prowizorycznej zapory powstającej ciągnącej się wzdłuż muru granicznego. Powstające właśnie zasieki z concertiny (zwoje drutu żyletkowego) na wysokość człowieka stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób poszukujących w Polsce ochrony oraz dzikich zwierząt żyjących w Puszczy Białowieskiej.
● Przyjmowanie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej od wszystkich osób, które w sposób wyraźny lub dorozumiany zgłoszą taką chęć.
● Demilitaryzacja strefy nadgranicznej – wycofanie wojska oraz Wojsk Obrony Terytorialnej ze strefy nadgranicznej lub powierzenie im wyłącznie funkcji związanych z obroną państwa, a nie z zarządzaniem migracją.
● Dekryminalizacja pomocy humanitarnej na pograniczu poprzez umorzenie wszystkich postępowań karnych oraz karno-administracyjnych prowadzonych przeciw osobom aktywistycznym działającym na polsko-białoruskim pograniczu, w tym uchylenie wszystkich mandatów nałożonych na osoby przebywające w strefie zamkniętej utworzonej pierwotnie na mocy przepisów o stanie wyjątkowym (Rozporządzenie Prezydenta RP z 2 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego), a następnie przedłużonych nowelizacją ustawy o ochronie granicy państwowej z 17 listopada 2021.
● Dbałość o przestrzeganie standardów ochrony praw człowieka przez służby mundurowe, poprzez stworzenie niezależnego mechanizmu skargowego prowadzącego postępowania dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy SG, Policji, Służby Więziennej i innych służb w sprawach dotyczących naruszeń praw człowieka. W skład takiego ciała powinny wchodzić osoby eksperckie, wybrane w sposób transparentny i niezależny od polityków i polityczek.
● Wszczęcie postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec osób zaangażowanych w naruszanie praw człowieka osób migrujących oraz aktywistycznych udzielających pomocy humanitarnej na pograniczu, a także ich przełożonych.
● Wprowadzenie zmiany praktyki wnioskowania przez Straż Graniczną o detencję (będącą pozbawieniem wolności cudzoziemców w celu zabezpieczenia postępowania administracyjnego) jako rutynowej formy postępowania z osobami migrującymi. Umieszczanie w ośrodku strzeżonym powinno być wyjątkiem, a SG powinna stosować się w tym zakresie do wytycznych Sądu Najwyższego (wyrok z dn. 20 czerwca 2023 roku, sygn. II KK 148/22) oraz trybunałów międzynarodowych, w tym:
– “stosowanie detencji wobec cudzoziemców w związku z ubieganiem się przez nich o ochronę międzynarodową, jest środkiem ostatecznym i wymaga szczególnego uzasadnienia” (II KK 148/22),
– detencja dzieci (w tym także tych podróżujących z rodzicami) musi być uważana za bezwzględny wyjątek (wyrok ETPCz z 26 marca 2020 roku w Bilalova i inni przeciwko Polsce), a zasada dobra dziecka musi być bezwzględnie uznawana za naczelną zasadę w tych sprawach, przy czym “dobra dziecka nie można sprowadzić wyłącznie do kwestii zdrowotnych” (II KK 148/22). Ponadto w przypadku rodzin obowiązkowe jest indywidualne zbadanie sytuacji każdego z członków rodzin, w tym każdego z dzieci (wyrok ETPCz z 17 stycznia 2023 w sprawie Minasian i inni p. Republice Mołdawii).
● Zlecenie Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przeprowadzenia szkoleń dla sędziów orzekających w sprawach detencyjnych prezentujących standardy międzynarodowe w tym zakresie, których Polska jest zobowiązana przestrzegać.
● Wzmocnienie osobowe i finansowe Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur działającego w ramach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, by prowadził częstsze kontrole w ośrodkach strzeżonych.

Więcej w oko.press