Europejskie Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka (Associacion Européenne pour la Défense des Droits des l’Homme, AEDH) w oświadczeniu z dn. 3.09.2012: „potępia obecną w wielu państwach członkowskich UE przemoc wobec ludności romskiej i wykorzystanie pory letniej do wysiedlania Romów…” .
W 2012 roku w państwach europejskich nie ustały, a nawet wzmogły się wymierzone w Romów działania o charakterze dyskryminacyjnym ze strony administracji różnych szczebli, a także prześladowania i ataki ośmielonych tym przedstawicieli rasistowskich partii i bojówek oraz zwykłych chuliganów i bandytów. „Otwarta Rzeczpospolita” jest członkiem AEDH oraz EGAM europejskich organizacji, które działają na rzecz zmiany tej hańbiącej Europejczyków sytuacji i które ostatnio skierowały w tej sprawie apele do rządów i do społeczeństw europejskich. Apel AEDH, apel EGAM

Przeciw wysiedleniom Romów!

O respektowanie pełni przysługujących im w Unii Europejskiej praw i wolności!

Bruksela, 3 września 2012 r.

Tego lata wiele rządów państw Unii Europejskiej likwidowało obozowiska romskie, a niektóre wysiedliły ich mieszkańców zagranicę. AEDH (stowarzyszenie skupiające europejskie organizacje broniące praw człowieka) wzywa państwa członkowskie o zaprzestanie wysiedleń i zrezygnowanie z polityki stygmatyzacji Romów.

 AEDH potępia obecną w wielu państwach członkowskich UE przemoc wobec ludności romskiej i wykorzystanie pory letniej do wysiedlania Romów z ich obozowisk. We Włoszech i we Francji Romowie znaleźli się na bruku, bo zrównano z ziemią ich obozy, a władze nie zaproponowały zastępczych miejsc pobytu. Romowie przybyli do Włoch z Bałkanów i Europy Wschodniej w poszukiwaniu lepszych warunków życia zostali wypędzeni z obozowisk w Rzymie i Mediolanie i pozostawieni samym sobie. We Francji tego lata wyrzucono z mieszkań prawie 2000 Romów rumuńskich i bułgarskich, a niektórych z nich wydalono z kraju; podobnie w Grecji, gdzie 400 Romów albańskich zmuszono do powrotu do ich kraju. W międzyczasie około 200 romskich rodzin w Bułgarii wygrało sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka przeciwko władzom miejskim Sofii, które starały się w lipcu usunąć Romów z miasta lecz burmistrz wprowadził nowe rozporządzeniezmuszajace setki rodzin romskich do opuszczania ich rodzinnych miejsc. W Serbii, w kwietniu tego roku, 250 rodzin romskich wypędzono z ich osad w belgradzkim Belvil. Państwa członkowskie odmówiły prawa do zamieszkania należnego wszystkim tym ludziom. Teoretycznie,  eksmisja jest dopuszczalna wyłącznie w ostateczności, wyłącznie prawomocnym orzeczeniem sądu i gdy eksmitowanym zapewnia się inne miejsce pobytu.

W Czechach, rodzinom romskim z Ostrawy grozi eksmisja, ponieważ uznano, że budynek, w którym mieszkają nie spełnia wymagań sanitarnych; tymczasem to właśnie władze miasta odmawiają utrzymywania w należytym stanie kanalizacji tego budynku. Podobnie jak w krajach sąsiednich – w Słowacji, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech – w Czechach nie ustaje dyskryminowanie tamtejszej mniejszości romskiej, która staje się kozłem ofiarnym kryzysu ekonomicznego. Romowie są więc pierwszymi ofiarami kryzysu. Dlatego migrują do Zachodniej Europy, gdzie spodziewają się znaleźć lepsze warunki życia. A spotykają się tam z rasizmem i dyskryminacją, zmuszeni są żyć w slumsach i żebrać aby przeżyć.

AEDH wyraża żal, że rządy krajowe nie wykorzystują należycie środków europejskich przeznaczonych na poprawienie integracji Romów.  Ubolewamy również, że rządy krajowe nie współpracują na rzecz zmiany tej sytuacji i nie udzielają sobie wsparcia, czego smutnym świadectwem było żądanie rządu Francji, by władze rumuńskie i bułgarskie jako jedyne odpowiedzialne natychmiast doprowadziły do poprawy losu Romów w ich krajach, a wtedy Romowie nie będą migrowali do Francji. Natomiast Francja nie poczuwa się do żadnych zobowiązań, ani do godnego traktowania bałkańskich Romów, nawet gdy znajdą się już na jej terytorium.

Reakcja organów międzynarodowych na tę sytuację jest niewystarczająca: wprawdzie ONZ potępiła masowe wysiedlenia Romów z Francji, podkreślając że wysiedleń zakazuje prawo międzynarodowe i wysiedlenia Romów z tego kraju latem 2012 sprowadziły na Francję nadzór Komisji Europejskiej, ale nie nałożono na nią żadnych kar, które powstrzymałyby dalsze wysiedlenia. Co więcej, inne państwa członkowskie, prowadzące taką samą politykę wobec Romów (Włochy, Grecja, Niemcy..) nie spotykają się z publiczną krytyką. Komisja Europejska nie chce dostrzec, że anty-romskie nastroje są głęboko zakorzenione we wszystkich państwach europejskich.

AEDH stoi na stanowisku, że praca na rzecz integracji ludności romskiej ze społeczeństwem europejskim nie będzie możliwa dopóki nie zwalczymy dyskryminacji i rasizmu z jakimi spotyka się ta mniejszość. Dlatego AEDH apeluje i żąda:

  • AEDH, za pośrednictwem swoich organizacji członkowskich, apeluje do państw członkowskich UE o zaprzestanie eksmitowania Romów z mieszkań i wysiedlania ich przez niektóre kraje.
  • AEDH wzywa państwa członkowskie, by występowały w obronie praw Romów.
  • AEDH wzywa Komisję Europejską, by wywierała nacisk na państwa członkowskie i wymagała wprowadzania w życie politykę zwalczania kierowanego przeciw Romom rasizmu, skoro przedstawiane przez państwa członkowskie Komisji Europejskiej „Krajowe strategie integracji Romów” okazały się nieskuteczne.

Kontakt prasowy:
Yvonne Ebner, koordynatorka AEDH
Philippe Goossens, członek Zarządu

AEDH, Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme
33, rue de la Caserne. B-1000 Bruxelles
Tél : +32(0)25112100 Fax : +32(0)25113200
Email : aedh@aedh.eu www.aedh.eu

Tłumaczyła : Natalia Wiszniewska

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita treść apelu została także opublikowana w gazecie wyborczej (link do artykułu z apelem)