Polskie Towarzystwo Seksuologiczne uznaje niezbywalne prawo każdego człowieka do tworzenia bliskich, wolnych od przemocy i przymusu relacji, opartych na dobrowolności i zgodnych z wyznawanymi wartościami, przekonaniami i potrzebami partnerów. Relacje te mogą w zależności od osobistych historii, potrzeb, doświadczeń i preferencji przyjmować różnorodne postaci. Nie wszystkie rodzaje związków spełniających powyższe kryteria są w jednakowy sposób chronione przez prawo i akceptowane społecznie. Zamiast tego osoby funkcjonujące w nietradycyjnych związkach doświadczają stygmatyzacji, wykluczenia i dyskryminacji na różnych poziomach i w różnych sferach funkcjonowania. Do grupy tej należą osoby tworzące związki intymne z osobami tej samej płci.

Swoje stanowisko w tej kwestii wywodzimy z dotychczas przeprowadzonych badań. Odwołujemy się także do analogicznych stanowisk oraz dokumentów wzywających do poszanowania praw osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) opublikowanych przez organizacje zrzeszające profesjonalistów w zakresie zdrowia psychicznego i seksualnego, w tym: Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (American Psychological Association), Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (American Psychiatric Association), Światową Organizację Zdrowia (World Health Organisation) oraz Światowe Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia Seksualnego (World Association for Sexual Health).

Tradycyjne łączenie intymnych związków międzyludzkich z ich prawnym usankcjonowaniem oraz z funkcją reprodukcyjną przyczyniło się do silnie nacechowanego moralnie negatywnego oceniania wielu seksualnych wyborów i pragnień człowieka. Szczególnie dotyczy to związków tworzonych przez osoby biseksualne i homoseksualne. Osoby wykraczające poza tak zdefiniowaną normę doświadczają stygmatyzacji i narażone są na oddziaływanie stresu mniejszościowego, który wywiera negatywny wpływ na ich zdrowie. Specjaliści w obszarze zdrowia psychicznego powinni w związku z powyższym szczególnie angażować się w zwalczanie dyskryminacji i wykluczenia osób LGBT, które leżą u podłoża przeżywanych przez nie trudności. Postulat ten dotyczy także dyskryminujących przepisów prawa. Brak rozpoznawania specyfiki związków jednopłciowych i rodzin nienormatywnych oraz brak adekwatnych dla ich potrzeb rozwiązań prawnych negatywnie wpływają na sytuację tworzących je osób.

Całe oświadczenie na stronie PTS