Projekty zakończone « Otwarta Rzeczpospolita
2016/05/16

Społeczeństwo na rzecz tolerancji

28 kwietnia 2016 r. zakończyliśmy projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowany przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita od września 2014 r. do kwietnia 2016 r., którego celem było upowszechnianie idei i usprawnienie działań realizowanych od 1999 roku przez Stowarzyszenie, a więc przede wszystkim zwalczanie wszelkich form rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innych postaw godzących w godność człowieka. W obliczu wzrastającej obecności mowy nienawiści i agresji powodowanej rasizmem, antysemityzmem, ksenofobią i innymi rodzajami nietolerancji, uznaliśmy za konieczne podjęcie działań, które piętnowałyby to zjawisko i uświadamiały zarówno obywateli/lki, jak i organy ścigania co do jego wysokiej szkodliwości społecznej i moralnej.

2015/01/04

Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości.
Patriotyzm Jutra 2014

15 grudnia 2014 zakończyliśmy projekt „Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości”. Realizowaliśmy go w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski. W czerwcu nawiązaliśmy kontakt z warszawskim Zespołem Szkół nr 118 – Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela i Gimnazjum nr 165 oraz z VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Uczniowie wybranych klas wzięli udział w całości projektu, który składał się z dwóch etapów.

2012/06/26

Prawo przeciw nienawiści 2011 – 2012

Prowadzimy badania efektywności instytucji polskiego prawa i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu, przejawiającej się w słowach i czynach, nienawiści etnicznej, rasowej i religijnej. Pytamy czy dostatecznie wykorzystuje się – a jeśli nie to dlaczego – istniejące przepisy prawne do przeciwstawiania się i zapobiegania takim aktom.

Rejestrujemy akty nienawiści i dyskryminacji wobec przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, kulturowych, seksualnych i innych, a także wobec materialnych tworów ich kultury (np. akty wandalizmu na cmentarzach). Dużą wagę przykładamy do informacji, w jaki sposób na tego typu wydarzenia reagują właściwe instytucje i władze samorządowe. Staramy się śledzić działania policji, lokalnych władz samorządowych, a następnie prokuratury i sądów.

Każdy może zgłosić do nas niepokojące zjawisko czy sprawę.
Adres mailowy koordynatorki programu „Prawo przeciw nienawiści”:  otwarta@otwarta.org


2012/06/26

Podróż w nieznane. Przystanek Siekierki 2008 – 2009

Projekt powstał z chęci pomocy dzieciom uchodźców przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu.

2012/06/26

Raport o mowie nienawiści 2001

Przez cały rok 2001 rejestrowaliśmy wypowiedzi antysemickie i ksenofobiczne („mowa nienawiści”) w wybranych tytułach polskiej prasy. Program został zakończony, a jego wyniki – w formie raportu – opublikowane. Książkowa wersja raportu, autorstwa Magdaleny Tulli i Sergiusza Kowalskiego ukazała się jesienią 2003 r. nakładem wydawnictwa W.A.B. i nosi tytuł „Zamiast procesu”.

2012/06/26

Razem w Europie – Otwarci na Innych 2007

W roku 2007 zrealizowaliśmy projekt edukacyjny Razem w Europie – Otwarci na Innych. Ideą projektu było zapoczątkowanie dyskusji w środowisku oświatowym na temat szacunku i tolerancji pomiędzy grupami społecznymi różniącymi się rasą, pochodzeniem etnicznym, religią i przekonaniami, a także nad sposobami popularyzowania tych zagadnień w szkołach. Jednocześnie badaliśmy zachodzące wśród młodzieży – pod wpływem globalizacji i rozwoju technologii – zmiany związane z definiowaniem pojęcia otwartości, tolerancji, także uprzedzeń oraz wpływu tych zmian na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Najważniejsze działania w projekcie: opracowanie scenariusza zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, warsztaty metodyczne dla nauczycieli poprzedzone wystąpieniami specjalistów, cykl zajęć edukacyjnych przeprowadzony w 25 szkołach w oparciu o przygotowane scenariusze. W szkołach uczestniczących w projekcie przeprowadzono wśród uczniów badania ankietowe dotyczące tematyki projektu. Zorganizowany został również konkurs promujący ideę Razem w Europie – Otwarci na Innych. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich.

2012/06/26

Szkoła Otwartości 2001 – 2004

Otwarta Rzeczpospolita w latach 2001 – 2004 realizowała projekt finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego. Polegał on na recenzowaniu funkcjonujących na rynku podręczników do nauczania czterech przedmiotów: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie. Brano pod uwagę przede wszystkim walory dydaktyczne książek, a także sposób prezentowania wartości propagandowych przez nasze Stowarzyszenie. Przeanalizowano około 180 tytułów. Wyniki tej pracy były wielokrotnie przedmiotem dyskusji w czasie spotkań z nauczycielami, dla których stanowiły one niezastąpione źródło informacji i wskazówek ułatwiających wybór podręcznika.

2012/06/21

„Zło może urosnąć – przeciw nienawiści” – projekty edukacyjne 2011

Celem projektu było promowanie wielokulturowości oraz integracja mniejszości narodowych wśród uczniów ze zwróceniem uwagi na lokalne dziedzictwo; identyfikacja antysemityzmu, ksenofobii oraz wszelkich form nietolerancji. Mottem dla projektów była przestroga Marka Edelmana mówiaca o tym, iż „Zło może urosnąć”.

2012/04/20

„Organizacje skrajne w demokratycznym państwie i społeczeństwie” 2012 – 2013

Od kwietnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. „Otwarta Rzeczpospolita” realizuje nowy projekt, poświęcony problematyce organizacji i ruchów skrajnych obecnych w demokratycznych państwach i społeczeństwach, finansowany ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

2012/04/20

Nowy projekt „Otwartej Rzeczpospolitej”: „Organizacje skrajne w demokratycznym państwie i społeczeństwie”

2011/11/16

Autorski program edukacyjny – warsztaty antydyskryminacyjne 2010

W okresie od września do grudnia 2010 r. przeprowadziliśmy 120 godzin warsztatów antydyskryminacyjnych w warszawskich gimnazjach i liceach. Warsztaty opierały się na autorskim scenariuszu lekcji. Uczniowie dowiadywali się, czym jest dyskryminacja rasowa, religijna, ze względu na orientację seksualną; dlaczego trzeba walczyć z każdym przejawem nietolerancji i dlaczego warto poznawać i szanować przedstawicieli innych kultur i wyznań.
2011/11/16

Społeczeństwo przeciw nienawiści 2010 – 2011

Otwarta Rzeczpospolita w okresie od 1 maja 2010 do 30 kwietnia 2011 r.  realizowała projekt „Społeczeństwo przeciw nienawiści”.

W ramach projektu:

– badaliśmy działalność organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu, przejawiającej się w słowach i czynach, nienawiści etnicznej, rasowej i religijnej;

– rejestrowaliśmy akty nienawiści i dyskryminacji wobec przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, kulturowych, seksualnych i innych, a także wobec materialnych tworów ich kultury (np. akty wandalizmu na cmentarzach);

– nieustannie badaliśmy, czy odpowiednie władze właściwie reagują na wyżej wymienione akty nienawiści;

-interweniowaliśmy wszędzie tam, gdzie pojawiła się nienawiść przede wszystkim o podłożu narodowościowym, etnicznym, religijnym i kulturowym.

Projekt „Społeczeństwo przeciw nienawiści” był realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Trust for Civil Society w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zapraszamy do działu INTERWENCJE

 

2011/11/16

Warsztaty antydyskryminacyjne 2011 – 2012

Prowadzimy warsztaty antydyskryminacyjnych w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Warsztaty opierają się na autorskim scenariuszu lekcji. Uczniowie dowiadują się, czym jest dyskryminacja rasowa, religijna, ze względu na orientację seksualną; dlaczego trzeba walczyć z każdym przejawem nietolerancji i dlaczego warto poznawać i szanować przedstawicieli innych kultur i wyznań.

W 2011 roku prowadziliśmy warsztaty antydyskryminacyjne pod hasłem „Zło może urosnąć”, zaś w tym roku kontynuujemy naszą działalność w oparciu o fundację Trust for Civil Society.

Zachęcamy gimnazja i licea do współpracy z nami. Warsztaty są bezpłatne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: otwarta@otwarta.org

Polecamy galerię zdjęć „Warsztaty antydyksryminacyjne”

Spot reklamowy o warsztatach dostępny jest na  stronie głównej „VIDEO O NAS”

Reportaż o warsztatach:

http://www.youtube.com/watch?v=dxZWZ9TZ-MI&feature=youtu.be

Nie znaleziono

The content you have requested does not exist.